Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Phạm Đào Minh Vũ. Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 7 Kiểm tra và tối ưu hóa chương trình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi, cách kiểm tra, tối ưu hóa chương trình, tối ưu hóa bộ nhớ, tối ưu hóa thời gian thực hiện, kỹ thuật tối ưu các vòng lặp,. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-nang-cao-chuong-7-pham-dao-minh-vu-mcubuq.html

Nội dung


CHƢƠNG 7
Kiểm tra & tối ưu hóa CT

Đặt vấn đề
 Nguồn gốc các sai sót có 3 loại:
 Dữ liệu: Dùng bộ kiểm tra dữ liệu
 Cú pháp: Dùng trình biên dịch
 Ngữ nghĩa
  Có 2 cách kiểm lỗi chương trình: kiểm (testing) và sửa

(debugging)

2

Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi
Nguyên tắc

Bảo đảm mọi trường hợp đều được kiểm tra.

Thường bị lỗi ở những ngã rẻ, phải duyệt qua ít nhất một lần.

Một chương trình cần test nhiều lần.

Kiểm tra từng môđun một để giảm độ phức tạp.

3

Cách kiểm tra
Tạo bộ dữ liệu thử sao cho thỏa 1 trong 4 cách sau:
 Kiểm tra toàn bộ các nhánh của chương trình: Mỗi lệnh của
chương trình đều chạy qua ít nhất một lần.
 Kiểm tra ngẫu nhiên.
 Kiểm tra ở những điểm nút: lựa chọn, lặp, …
 Chèn lệnh kiểm tra logic ở mỗi đoạn (dòng) lệnh.

4

Tối ƣu hóa chƣơng trình
 Tối ưu thời gian: Tăng không gian lưu trữ, thuật toán không đổi, đổi

cấu trúc dữ liệu và cấu trúc chương trình.
 Tối ưu không gian: Tăng thời gian, thuật toán không đổi, đổi cấu
trúc dữ liệu và cấu trúc chương trình.
 Tối ưu thời gian và không gian: Thuật toán thay đổi.

5

1123796

Tài liệu liên quan


Xem thêm