Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 6 - Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 6 - Phạm Đào Minh Vũ. Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 6 Lưu trữ dữ liệu trên tập tin. Chương này gồm có những nội dung: Giới thiệu về tập tin, thao tác với tập tin, lớp fstream - , các thao tác trên file. mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-nang-cao-chuong-6-pham-dao-minh-vu-lcubuq.html

Nội dung


CHƯƠNG 6
Lưu trữ dữ liệu trên tập tin

1. Giới Thiệu
 Tập tin văn bản: tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa theo các dòng.
 Tập tin nhị phân: tập tin dùng để ghi các cấu trúc dạng nhị phân

(được mã hoá).

2

2. Thao tác với tập tin
 Bước 1: Mở tập tin để đọc/ ghi.
 Bước 2: Các xử lý trên tập tin.
 Bước 3: Đóng tập tin.

3

3. Lớp fstream -
• fstream dataFile : khai báo tên đối tượng kiểu fstream
• dataFile.open(“tên file", mode);

• Tên file : chuỗi chứ tên file
• Mode : Có 5 chế độ cơ bản sau:
• ios::out :chế độ mở file để xuất ra (đọc file)

• ios::in : chế độ mở file để Ghi
• ios::app : Chế độ gắn thêm vào file (nếu file chưa được tạo thì nó sẽ

tạo ra 1 file mới)
• ios::binary : Chế độ nhị phân
• ios::trunc : Nếu file đã được tạo thì nội dung của nó sẽ bị xóa đi.
• Đóng file : dataFile.close()

4

4. Các thao tác trên file
• Mở file :
• dataFile.open(“info.txt", ios::out);
• Ghi file :

dataFile.open(“info.txt", ios::in);
• Mở ghi và chèn vào cuối file :
• dataFile.open(“info.txt", ios::app);
• Mở để đọc và ghi :
• dataFile.open(“info.txt", ios::in | ios::out);
• Nếu file chưa tồn tại thì sẽ tự động tạo file mới


5

1123795

Tài liệu liên quan


Xem thêm