Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Phạm Đào Minh Vũ. Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 5 trang bị cho người học kiến thức về lập trình đệ qui. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm lập trình đệ qui, đệ qui tuyến tính, đệ qui nhị phân, đệ qui phi tuyến, đệ qui hỗ tương, cách hoạt động hàm đệ qui,.... Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-nang-cao-chuong-5-pham-dao-minh-vu-kcubuq.html

Nội dung


CHƢƠNG 5
Lập trình đệ qui

Khái niệm
 Một hàm được gọi có tính đệ qui nếu trong thân của hàm đó có lệnh

gọi lại chính nó một cách tường minh hay tiềm ẩn.
 Phân loại đệ qui
 Đệ qui tuyến tính.
 Đệ qui nhị phân.
 Đệ qui phi tuyến.
 Đệ qui hỗ tương.

2

Đệ qui tuyến tính
• Trong thân hàm có duy nhất một lời gọi hàm gọi lại chính nó một

cách tường minh.
TenHam ()
{
if (điều kiện dừng)
{
...
//Trả về giá trị hay kết thúc công việc
}
//Thực hiện một số công việc (nếu có)
. . . TenHam ();
//Thực hiện một số công việc (nếu có)
}

3

Đệ qui tuyến tính (tt)
Ví dụ: Tính S (n)  1  2  3    n
- Điều kiện dừng: S(0) = 0.
- Qui tắc (công thức) tính: S(n) = S(n-1) + n.
long TongS (int n)
{
if(n==0)
return 0;
return ( TongS(n-1) + n );
}

4

Đệ qui nhị phân
• Trong thân của hàm có hai lời gọi hàm gọi lại chính nó một cách tường

minh.
TenHam ()
{
if (điều kiện dừng)
{
...
//Trả về giá trị hay kết thúc công việc
}
//Thực hiện một số công việc (nếu có)
. . .TenHam (); //Giải quyết vấn đề nhỏ hơn
//Thực hiện một số công việc (nếu có)
. . . TenHam (); //Giải quyết vấn đề còn lại
//Thực hiện một số công việc (nếu có)
}
5

1123794

Tài liệu liên quan


Xem thêm