Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Phạm Đào Minh Vũ. Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 3 Mảng 1 chiều nâng cao. Nội dung chính của chương này gồm: Khái niệm mảng, khai báo mảng, các thao tác trên mảng, chèn phần tử vào mảng, xóa phần tử khỏi mảng, một số bài tập ứng dụng.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-nang-cao-chuong-3-pham-dao-minh-vu-icubuq.html

Nội dung


CHƢƠNG 2
MẢNG 1 CHIỀU NÂNG CAO

1

Mảng 1 chiềuGiá trịChỉ số

2

Mảng thực chất là một biến đƣợc cấp phát bộ nhớ liên
tục và bao gồm nhiều biến thành phần.
Các thành phần của mảng là tập hợp các biến có cùng
kiểu dƣ̃ liệu và cùng tên. Do đó để truy xuất các biến
thành phần, ta dùng cơ chế chỉ mục theo dạng: tên
mảng [chỉ số]

15
7
11
9
8
10
Mảng có 6 phần tử thì chỉ số tính 3 0 đến n-1
n
từ
0

1

2

3

4

5

6

7

25
8

Khai báo mảng
Cách 1: Con trỏ hằng
 Cú pháp:
[] ;
 Ví dụ:
int a[100];
//Khai bao mang so nguyen a gom 100 phan tu
float b[50]; //Khai bao mang so thuc b gom 50 phan tu
 Khởi gán giá trị ban đầu cho mảng:
[] = {Giá trị};
Ví dụ: int a[5] = {11};
Giá trị
3

11

11

11

11

11

Chỉ số

0

1

2

3

4

Khai báo mảng
Cách 2: Con trỏ
 Ý nghĩa: Khi ta khai báo một mảng với kiểu dữ liệu bất kì (int,
float, char,…) thì tên của mảng thực chất là một hằng địa chỉ
của phần tử đầu tiên.
 Cú pháp:
< Kiểu dữ liệu > *< Tên mảng >;
 Ví dụ :
int *p;
// khai bao con tro p
int b[100];
p = new int [100];
p = b;
// p tro vao phan tu 0 cua mang b
 Với cách viết nhƣ trên thì ta có thể hiểu các cách viết sau là
tƣơng đƣơng :
p[i]  *(p + i)  b[i]  *(b+i)
 Cấp phát bộ nhớ: new
 Giải phóng bộ nhớ: delete
4

Các thao tác
 Nhập / xuất

 Tìm kiếm
 Sắp xếp
 Kiểm tra
 Đếm
 Thêm / xóa
 Tính tổng, giá trị trung bình, …

5

1123792

Tài liệu liên quan


Xem thêm