Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 2 - Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 2 - Phạm Đào Minh Vũ. Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 2 - Phương pháp xây dựng chương trình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các bước cơ bản để xây dựng hệ thống chương trình, đánh giá chất lượng của một hệ thống chương trình, phương pháp Top - down, phương pháp Bottom - Up, các nguyên lý khi lập trình, các phương pháp lập trình.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-nang-cao-chuong-2-pham-dao-minh-vu-hcubuq.html

Nội dung


CHƢƠNG 1
PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG
CHƢƠNG TRÌNH

Các bƣớc cơ bản để xây dựng hệ thống chƣơng trình
 B1: Phân tích và xác định rõ bài toán

 B2: Xây dựng thuật toán
 B3: Viết chương trình
 B4: Chạy và kiểm tra chương trình
 B5: Bảo trì

2

Đánh giá chất lƣợng của một hệ thống chƣơng trình
 Đúng đắn, chính xác (correctness).
 Chắc chắn (robustness).
 Thân thiện (user friendliness).
 Khả năng thích nghi (adapability): Chương trình có khả năng để


3

phát triển tiến hóa theo yêu cầu.
Tính tái sử dụng (reuseability): Chương trình có thể dùng để làm
một phần trong một chương trình lớn khác.
Tính hiệu quả (efficiency).
Tính khả chuyển (porability): Khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa
các môi trường.
Tính an toàn (security).
Tính dừng (halt).

Phương pháp Top - down
Phân rã vấn đề một cách có hệ thống từ trên xuống, được

sử dụng chủ yếu cho quá trình phân tích và thiết kế hệ
thống.
Quá trình phân rã bài toán được thực hiện theo từng mức
khác nhau.
 Mức thấp nhất gọi là mức tổng quan, mức này cho thấy
chức năng của hệ thống một cách tổng thể (hệ thống
làm được những gì?).
 Mức tiếp theo là phân tích các chức năng chính.
Quá trình phân tích tiếp tục phân rã cho tới khi nào nhận
được mức đơn thể, và tiến hành cài đặt.
4

Phương pháp Bottom - Up
 Được sử dụng cho quá trình cài đặt hệ thống.
 Ngược lại với phương pháp Top-down, phương pháp này:
 Đi từ cái riêng cho tới cái chung
 Từ các đối tượng thành phần ở mức cao tới mức thấp
 Từ mức mođun đến mức tổng thể
 Từ những mođun có sẵn lắp ghép thành mođun mới.

5

1123791

Tài liệu liên quan


Xem thêm