Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 5 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 65 | Page: 30 | FileSize: 1.48 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 5 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ. Chương 5 giới thiệu về mảng 1 chiều. Các nội dung chính trong chương này gồm có: khái niệm, khai báo mảng, truy xuất giá trị, các thao tác trên mảng, nhập xuất mảng,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-co-ban-chuong-5-ths-pham-dao-minh-vu-r6y9tq.html

Nội dung


CHƯƠNG 5 MẢNG MỘT CHIỀU 1 KHÁI NIỆM Mảng thực chất là một biến được cấp phát bộ nhớ liên tục và bao gồm nhiều biến thành phần. Các thành phần của mảng là tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu và cùng tên. Do đó để truy xuất các biến thành phần, ta dùng cơ chế chỉ mục. Giá trị 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vị trí Vị trí được tính từ 0 4/3/2015 2 KHAI BÁO < Kiểu dư liệu > < Tên mảng > [ < Sô phần tư tối đa của mảng> ] ; int a[100]; //Khai bao mang so nguyen a gom 100 phan tu float b[50]; //Khai bao mang so thuc b gom 50 phan tu char str[30]; //Khai bao mang ky tu str gom 30 ky tu Nhằm thuận tiện cho việc viết chương trình, ta nên định nghĩa hằng số MAX ở đầu chương trình – là kích thước tối đa của mảng - như sau: #define MAX 100 void main() { int a[MAX], b[MAX]; //Các lệnh } 4/3/2015 3 KHAI BÁO VÀ GÁN GIÁ TRỊ BAN ĐẦU CHO MẢNG Gán từng phần tử int a[5] = {3, 6, 8, 1, 12}; Giá trị 3 6 8 1 12 Vị trí 0 1 2 3 4 Gán toàn bộ phần tử có cùng giá trị int a[8] = {3}; Giá trị Vị trí 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 4/3/2015 4 TRUY XUẤT GIÁ TRỊ TênMảng [vị trí cần truy xuất] void main() { Vị trí 3 int a[5] = {3, 6, 8, 11, 12}; cout<<“Giá trị mảng tại vị trí 3 = “<

Tài liệu liên quan


Xem thêm