Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại. Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền được trình bày như sau: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền bán thuần túy, thị trường độc quyền mua thuần túy,.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-vi-mo-2-chuong-4-dh-thuong-mai-rjqbuq.html

Nội dung


8/9/2017

LOGO

LOGO

Kinh tế vi mô 2
(Microeconomics 2)

Chương 4

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN

Bộ môn Kinh tế vi mô
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
1

H

D
Nội dung chương 4

4.1.Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

TM

4.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
4.2. Thị trường độc quyền bán thuần túy
4.3. Thị trường độc quyền mua thuần túy

4.1.1. Đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo
4.1.2. Quyết định của hãng cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
4.1.3. Quyết định của hãng cạnh tranh hoàn hảo
trong dài hạn

_T
2

3

M
U

4.1.1. Đặc trưng của thị trường CTHH

4.1.1. Đặc trưng của thị trường CTHH
Đường cầu và đường MR của hãng CTHHĐặc trưng của thị trường CTHH
 Số lượng các hãng trên thị trường rất lớn
 Sản phẩm hàng hóa là đồng nhất
 Không có rào cản trong việc gia nhập hoặc rút lui
khỏi thị trường

4

5

1

8/9/2017

4.1.1. Đặc trưng của thị trường CTHH

4.1.2. Quyết định của hãng CTHH trong ngắn hạn

Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận P = MC

Khi P > ATCmin

6

7

H

D
4.1.2. Quyết định của hãng CTHH trong ngắn hạn

4.1.2. Quyết định của hãng CTHH trong ngắn hạn

_T

TM
Khi P = ATCmin

8

Khi AVCmin < P < ATCmin

9

M
U

4.1.2. Quyết định của hãng CTHH trong ngắn hạn

4.1.2. Quyết định của hãng CTHH trong ngắn hạn
Đường cung của hãng trong ngắn hạn

Khi P ≤ AVCmin

10

11

2

8/9/2017

4.1.2. Quyết định của hãng CTHH trong ngắn hạn

4.1.3. Quyết định sản xuất trong dài hạn

Đường cung của ngành trong ngắn hạn
Là sự cộng theo chiều ngang đường cung của
các hãng trong ngành
Đường cung của ngành thoải hơn so với đường
cung của hãng

12

13

H

D
Đường cung dài hạn của ngành

4.1.3. Quyết định sản xuất trong dài hạn

TM

Đối với ngành có chi phí không đổi

Cân bằng cạnh tranh dài hạn của ngành

_T

14

15

M
U

4.2. Thị trường độc quyền bán thuần túy
4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân của thị
trường độc quyền bán thuần túy
4.2.2. Quyết định sản xuất trong ngắn hạn và dài
hạn
4.2.3. Các chiến lược định giá của hãng độc
quyền bán

16

4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân


Các đặc trưng
 Chỉ có duy nhất một hãng
 Sản phẩm hàng hóa không có hàng hóa thay thế
gần gũi
 Có rào cản lớn về việc gia nhập hoặc rút lui khỏi
thị trường

17

3

8/9/2017

4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân

4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân
Doanh thu cận biênĐường cầu của hãng độc quyền: Là đường cầu thị trường
 Là một đường có độ dốc âm tuân theo luật cầuPhương trình đường cầu
P = a – bQ
Tổng doanh thu
TR = P × Q = aQ – bQ2
Doanh thu cận biên:
MR = a – 2bQ
Đặc điểm của đường cầu và đường doanh thu cận
biên?

18

19

H

D
4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân

4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân

TM

Doanh thu cận biên và độ co dãn


Theo công thức
MR 

PQ Q P

Q P 

 P 1 

Q
Q
P Q 1 
 MR  P  1  D 

EP 
1 
MR  P  1  D 

EP _T ( PQ )
 TR

Q
Q

Doanh thu cận biên và độ co dãn

20

21

M
U

4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân

4.2.1. Các đặc trưng và nguyên nhân

Đường cầu và đường doanh thu cận biên


Nguyên nhân dẫn đến độc quyền
 Quá trình sản xuất đạt được hiệu suất kinh tế tăng
theo quy mô (độc quyền tự nhiên)
 Do kiểm soát được yếu tố đầu vào của quá trình
sản xuất
 Do bằng phát minh sáng chế
 Do các quy định của Chính phủ …

22

23

4

8/9/2017

4.2.2. Quyết định sản xuất trong ngắn hạn
và dài hạn

Điều kiện

Quyết định sản xuất trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất trong dài hạn

Quyết định sản xuất trong ngắn hạn

MR = SMC
Khả năng sinh lợi của hãng độc quyền:
 Hãng có lợi nhuận kinh tế dương khi P > ATC
 Hãng có lợi nhuận kinh tế bằng 0 khi P = ATC
 Hãng bị thua lỗ nhưng vẫn tiếp tục sản xuất khi
AVC < P < ATC
 Hãng ngừng sản xuất khi P ≤ AVC

24

25

H

D
Quy tắc định giá đơn của hãng độc quyền

Quyết định sản xuất trong ngắn hạnHãng độc quyền để tối đa hóa lợi nhuận:
MR = MC


_T

TM
1 
MR  P  1  D 

EP 
1 
 MC  P  1  D 

EP Khi P > ATC

 P 

MC
1 1 D
EP

26

27

M
U

Quy tắc định giá đơn của hãng độc quyền


Quyết định sản xuất trong dài hạn


Ta có:

MR = LMC


P 
P


P  MC  P   P  D    D  0
EP 
EPĐiều kiện
 Hãng còn sản xuất nếu P ≥ LAC
 Hãng ra khỏi ngành nếu P < LAC

Hãng độc quyền luôn đặt giá cho sản phẩm của
mình lớn hơn chi phí cận biênTrong dài hạn, hãng độc quyền sẽ điều chỉnh quy
mô về mức tối ưu:
 Đường ATC tiếp xúc LAC

28

29

5

1118869