Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương IV: Các hình thái của giá trị thặng dư

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương IV: Các hình thái của giá trị thặng dư. Nội dung của bài giảng trình bày sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa - lợi nhuận - tỷ suất lợi nhuận, những nhân tố tác động tới tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận bình quân - giá cả sản xuất, lợi nhuận thương nghiệp – lợi tức cho vay – địa tô tư bản chủ nghĩa, tư bản tư nhân - lợi nhuận tư nhân, tư bản cho vay – lợi tức cho vay, tư bản kinh doanh nông nghiệp – địa tô tư bản chủ nghĩa.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-chinh-tri-mac-lenin-chuong-iv-cac-hinh-thai-cua-gia-tri-thang--4hnbuq.html

Nội dung


1114922

Tài liệu liên quan


Xem thêm