Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Chương 7 - Cấu kiện chịu nén

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Chương 7 - Cấu kiện chịu nén. Tham khảo tài liệu 'bài giảng kết cấu bê tông theo 22tcn 272-05 chương 7 - cấu kiện chịu nén', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ket-cau-be-tong-theo-22tcn-272-05-chuong-7-cau-kien-chiu-nen-mwqxtq.html

Nội dung


 1. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 K .lu 22 r K .lu M1 34 12 r M2 100
 2. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 GAGB ( / K )2 36 2 /K 0 6( G A GB ) tag( / K ) G AGB G A GB /K 2tg( / K ) ( / K )2 1 10 4 2 tg( / K ) /K Ec I c / Lc G Eg I g / Lg Ec I c lc Eg I g lg 101
 3. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 x y` 102
 4. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Aps f pe 0,30 Ag f c 103
 5. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 : s Asp Lsp 4 Asp s Ac Lc sDc 2 d sp 4 Dc Dc2 4 104
 6. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 105
 7. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Trong : 106
 8. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn Pn e As f s d s 2 2 2 2 Mu As' e Pu f y' f y' As' fy As fs f s' f y' fy fs fy 0, 003 c d s' ' ' f y' f Es Es s s c 0, 003 d s c fs Es Es fy s c Mr Mn Mu Pr Pn Pu 107
 9. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0, 75 Pn Pn 0,9 0,15 0,9 0,1125 0, 75 0,1 f c' Ag 0,1 f c' Ag 0, 003 d s c fy s s c Es As' , As , d s' , d s , Es , f y , f y' f c' Mu e Pu f s' fs f y' f s' f y' f s' fy fs fy fs a c 1 Mn e Pn 108
 10. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 fy cu cb ds , y Es cu y c cb c cb ' , s , f s' , f s s 109
 11. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0,8 0,85 f c' Ag Ast Ast f y 0,8 0,85 28 300 350 4 284 4 284 420 Pn fy 420 0, 0021 y 2 105 Es 0, 003 cu cb ds 290 170,59 0, 003 0, 0021 cu y a c 0,85 170,59 145 1 0, 003 c d s' 0, 003 (170,59 60) ' ' 2 105 f Es Es 388,97 s s c 170,59 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s 0,85 28 145 300 568 388,97 568 420 1017672 h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn As f s d s 2 2 2 2 350 145 350 350 0,85 28 145 300 568 420 290 568 388,97 60 2 2 2 2 158959877,6 (N.mm) 158,96 (KN.m) Pn 1017672 0,9 0,1125 0,9 0,1125 0,511 0, 75 0, 75 0,1 f c' Ag 0,1 28 300 350 Mr Mn 0, 75 1598, 6 119, 22 (KN.m) Pr Pn 0, 75 1018 763, 25 (KN) c cb 110
 12. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 c cb As f y a 0,85 f c'b a Mn As f y d s 2 Mr Mn 0,9 M n 111
 13. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Mu e Pu a c 0,85 c 1 0, 003 d s c fs Es Es s c 0, 003 c d s' ' ' f Es Es s s c 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn As f s d s 2 2 2 2 Pn 0,9 0,1125 0, 75 0,1 f c' Ag 112
 14. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Mu Mr e e Pr Pu Mu Mr e e Pr Pu Es , f y , f y' f c' Mn e Pn Pu h , e Ag ' 2 0, 45 f fy c st Ast st Ag h , e 2 113
 15. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Mu e Pu 1000 10 3 Pu Ag 0, 45 f c' 0, 45 28 420 0, 02 fy st Mu h e Pu 2 Ast 0, 02 300 300 1800 a c 0,85 c 1 0, 003 d s c fs Es Es s c 0, 003 c d s' f s' ' Es Es s c 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s 114
 16. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn As f s d s 2 2 2 2 Mn Mu e e Pn Pu ø Mr Mn 100,58 (KN.m) Pr Pn 1005,84(KN) Mu Mr e e Pr Pu Mr Mn 100,58 Mu 100 (KN.m) Pr Pn 1005,84> Pu 1000 (KN) h 900 a ; 2 h2 a arccos h2 h 900 a ; 2 sin cos h2 rad Ac 4 sin 3 3 AcY h 12 115
 17. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0,85 f c' Ac As' f s' Pn As f s h h 0,85 f c' AcY As' f s' d i' Mn Pn e As f s d i 2 2 f s' fs 0, 003 c d i' ' ' f y' f Es Es s s c 0, 003 d i c fs Es Es fy s c 116
 18. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 2 EI Pe 2 Klu Cm 1.0 b Pu 1 Pe s Pu Pe 117
 19. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 2 EI Pe 2 Kl ) Cm 1.0 b Pu 1 Pe 118
 20. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 K .lu 22 r K .lu M1 34 12 r M2 K .lu 100 r K .lu r 119
466148

Tài liệu liên quan


Xem thêm