Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại. Sau khi học xong chương 4 Kế toán nợ phải trả này sinh viên có khả năng: Nhận biết và phân loại được nợ phải trả trong doanh nghiệp, nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán nợ phải trả trong DN, nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nợ phải trả doanh nghiệp.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-toan-tai-chinh-2-chuong-4-dh-thuong-mai-9aqbuq.html

Nội dung


U

U

M

H
TM
_T

_T
M

M

_T

TM

H

D

U

M
U

_T

TM

H

D

U

U

M

_T

TM

H

D

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

TM
_T
M

H

H

D

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

D

H
TM

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

_T

TM

H

H
TM

D

CHƢƠNG 4

H
TM
_T

_T

D

D

U

M

TM

H

D

M

U

M
U

_T

_T

TM

TM

H

H

D

D

M
H
TM
_T
D

_T
M
H
TM
D

U

U

U
M
_T
TM
H
D

_T

_T

TM

H

D

U

M

_T

TM

H

D

M
U
_T
TM
H
D

M

_T
M

H
TM

D

U

_T
M

TM

H

D

U
M
_T

U

U

M
U

TM
_T

H

D

U
M
_T

H

H

D

D

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
- Nhận biết và phân loại được nợ phải trả trong
doanh nghiệp
- Nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán nợ
phải trả trong DN
- Nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế
toán các tình huống liên quan đến nợ phải trả DN

U

TM
_T
M

H

TM

H

H
TM

TM

TM

H
TM

_T

_T

_T

TM

H

MỤC TIÊU

H
TM
_T

_T
H

H

D

D

D

D

U

U

U

U
M
H
TM
_T

H
TM
D

D

_T
M

M

U

U

D

D

H

H

TM

TM

_T

_T

M

M

M
U

U

D

D

H

H

TM

TM

_T

_T

M

M

_T
M
_T

TM
H
D

D

H

TM

_T

_T

_T

M

M
U

U

D

D

H

H

TM

TM

_T

_T
M

M

U

U

D

D

H

H
TM

TM
_T

U

M
U

U

4.1 Yêu cầu quản lí và qui định kế toán nợ phải trả
4.1.1 Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán nợ phải trả
4.1.2 Qui định kế toán nợ phải trả
4.2 Kế toán các khoản nợ phải trả
4.2.1 Phương pháp kế toán các khoản nợ vay
4.2.2 Phương pháp kế toán nợ phải trả trong thanh toán
4.2.3. Phương pháp kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, quĩ nghiên
cứu KHCN
4.2.4 Phương pháp kế toán dự phòng nợ phải trả

TM
_T
M

H

TM

H

H
TM

TM

TM

H
TM

_T

_T

_T

TM

H

CHƢƠNG 4

U

U

M

_T
M

H
TM
_T

D

H
TM

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

M

_T

TM

H

D

U

M
U

_T

TM

H

D

U

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

4.1.1 Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán
nợ phải trả
4.1.2 Qui định kế toán nợ phải trả
U

M

_T

TM

H

D

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

4.1 Yêu cầu quản lí và qui định
kế toán nợ phải trả

U

M

U

M

_T

TM

H

D

U

M
U

_T

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

- Nhiệm vụ kế toán nợ phải trả

H
TM
_T

_T
M

TM

H

D

U

U

M

_T

TM

H

D

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

- Yêu cầu quản lý nợ phải trả

D

H
TM

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

4.1.1 Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán
nợ phải trả

1118563

Tài liệu liên quan


Xem thêm