Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 7

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 7. Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-hoach-kinh-doanh-chuong-7-seubuq.html

Nội dung


Chương 7.
Đánh giá kế hoạch kinh doanh
1. Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh
doanh
2. Đánh giá công tác lập kế hoạch kinh
doanh
3. Đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh
doanh

1

1. RỦI RO TRONG
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
 Khái niệm rủi ro và bất định


Rủi ro là khả năng xảy ra khác biệt giữa kết quả thực tế và kết
quả được dự kiến khi lập kế hoạch.
Rủi ro là một khái niệm khách quan, chỉ có thể đo lường được
một cách tương đối, có thể đo thông qua mức độ tổn thất bằng
tiền.
Bất định là sự không chắc về khả năng xảy ra một kết quả
nào đó trong tương lai khi người lập kế hoạch nhận thức có rủi
ro. Bất định thể hiện một trạng thái tư tưởng (sự không chắc),
do vậy nó phụ thuộc phần lớn vào thông tin được sử dụng để
đánh giá kết quả và khả năng đánh giá của mỗi cá nhân đối với
thông tin đó.
Khái niệm này mang tính chủ quan, có khác biệt cho từng cá
nhân và không thể đo lường trực tiếp. Để tính toán tác động
của bất định, có thể gán một vài thông số khách quan, thí dụ
như gán xác suất xảy ra một sự kiện nào đó vào các yếu tố bất
định của kế hoạch. Lúc này, bài toán bất định trở thành bài
toán rủi ro
2

1. RỦI RO TRONG
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

 Các loại rủi ro trong kinh doanh

3

1. RỦI RO TRONG
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
 Rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh

 Các sai lệch của dữ liệu và các sai lệch do
đánh giá
 Sự thay đổi của môi trường kinh tế làm cho
các kinh nghiệm không còn phù hợp
 Không thể diễn dịch các dữ liệu được thu
thập
 Không đủ khả năng phân tích, hoặc bị sai
sót trong phân tích
 Năng lực quản lý của ban quản trị DN và
vấn đề mà họ muốn tập trung
 Sự lỗi thời của sản phẩm, công nghệ
4

1. RỦI RO TRONG
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

 Các công cụ phân tích rủi ro
 Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis):
cho thay đổi giá trị của 1 (hoặc vài) thông số thị trường để đánh
giá ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh

 Phân tích tình huống (Scenario Analysis)
 Phân tích mô phỏng (Simulation
Analysis)

5

1123874

Tài liệu liên quan


Xem thêm