Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5. Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 Kế hoạch nhân sự. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-hoach-kinh-doanh-chuong-5-qeubuq.html

Nội dung


Chương 5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
1.
2.
3.
4.

Mục đích lập kế hoạch nhân sự
Nội dung kế hoạch nhân sự
Quá trình lập kế hoạch nhân sự
Triển khai kế hoạch nhân sự

1

1. Mục đích lập kế hoạch nhân sự
 Mục đích của kế hoạch nhân sự nhằm
đảm bảo có đủ người với các kỹ năng
đúng theo yêu cầu tại một thời điểm xác
định trong tương lai.
 Kế hoạch nhân sự liên quan đến cả hai yếu
tố, nhu cầu lao động và nguồn cung cấp lao
động.
 Việc lập kế hoạch nhân sự không chỉ là trách
nhiệm của riêng bộ phận nhân sự mà cần có
sự phối hợp của các quản lý thuộc bộ phận
khác trong DN.
2

2. Nội dung kế hoạch nhân sự
 Thành phần nhân sự chủ chốt
 Sơ đồ tổ chức
 Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn
nhân lực
 Các nguồn nhân lực cần thiết để thực hiện toàn bộ
hoạt động của DN, bao gồm cả nhân sự cho ban
quản trị DN và các bộ phận chức năng.
 Dự kiến các công việc sẽ được triển khai nhằm xây
dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho DN.

3

2. Nội dung kế hoạch nhân sự
a) Thành phần nhân sự chủ chốt

 KHKD để thu hút vốn đầu tư hoặc đi vay, trình bày:

 người lãnh đạo DN có đủ năng lực và kinh nghiệm trong
điều hành và tạo ra lợi nhuận.
 Các bản tóm tắt về quá trình đào tạo, cũng như kinh
nghiệm làm việc của các nhân vật chủ chốt (phần phụ
lục của bản KHKD).
 Cho thấy phần vốn/ tài sản đóng góp của ban lãnh đạo
DN để tạo sự tin tưởng cho những người góp vốn hoặc
chủ nợ tương lai.
 KHKD dùng để đi vay vốn cho DN mới thành lập, phần
này có thể được ghi trong phần giới thiệu về DN.

 KHKD dùng để quản lý nội bộ, trình bày:

 cụ thể kế hoạch phân công, phân nhiệm của các nhân
vật chủ chốt

4

2. Nội dung kế hoạch nhân sự
b) Sơ đồ tổ chức
 Trường hợp đã có cấu trúc tổ chức sẵn
hoặc dự kiến thiết lập thì trình bày sơ đồ
tổ chức.
 DN có số lượng nhân viên quá ít, không
nhất thiết phải vẽ sơ đồ tổ chức mà chỉ
cần bảng phân chia công việc và ghi rõ
trách nhiệm của mỗi người hoặc có thể
nêu thêm vài thông tin khi viết phần
nhân sự chủ chốt.
5

1123872