Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 2. Chương 2 Nội dung một kế hoạch kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và đầu tư, kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính, phân tích rủi ro.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-hoach-kinh-doanh-chuong-2-neubuq.html

Nội dung


Chương 2. Nội dung một
kế hoạch kinh doanhTóm tắt tổng quan
Mô tả công ty
Mô tả sản phẩm/dịch vụ
Phân tích thị trường
Chiến lược và kế hoạch marketing
KH sản xuất và đầu tư
KH quản lý
KH tài chính
Phân tích rủi ro
Phụ lục

Nội dung của một bản KHKD
Sơ đồ liên kết các nội dung của một bản KHKD

2

1. Tóm tắt tổng quan
 Mục tiêu:
 Giúp hiểu nhanh
 Tăng và thu hút sự chú ý

 Khi nào và ở đâu?
 Được viết sau khi viết xong KHKD
 Tránh mơ hồ và nông cạn,
 Tránh việc lập KHKD duy ý chí

 Để ở những trang đầu của KHKD
3

Mục tiêu và triển vọng của DN
 Mô tả mục tiêu tổng thể doanh
nghiệp cần đạt trong thời kỳ kế
hoạch.
 Trình bày triển vọng của DN trong
tương lai, thường là 5 – 10 năm kể từ
lúc viết KHKD.

4

Mục tiêu SMART?
Một mục tiêu SMART phải trả lời 5 câu hỏi
S

Specific

Kết quả cụ thể là gì?

M

Measurable

Kết quả có thể đo lường như thế nào?

Ambitious/
Attainable

Có tính thách thức?
Có thể đạt được không?

Relevant

Có gắn liền với mục tiêu công ty. Bộ phận không?

Time-bound

Thời gian hoàn thành?

A
R
T

5

1123869