Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1. Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết phải lập Kế hoạch kinh doanh, quá trình lập một bản Kế hoạch kinh doanh, tổ chức và triển khai việc lập Kế hoạch kinh doanh.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-hoach-kinh-doanh-chuong-1-meubuq.html

Nội dung


Tên môn học:

KẾ HOẠCH KINH DOANH
(Business plan)
 Số đơn vị học trình: 3
 Mục tiêu môn học:
 Giúp người học thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng
của KHKD trong hoạt động của doanh nghiệp - xác
định các yếu tố cần xem xét khi lên một KHKD - nội
dung chính của một bản KHKD tốt
 Giúp người học có thể lập một KHKD cụ thể, ứng dụng
các kiến thức kinh doanh vào một công việc cụ thể,
biết cách phối hợp các nguồn lực để thực hiện một đề
án kinh doanh cụ thể.

Nội dung môn học
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1.Tổng quan về KHKD
2. Nội dung KHKD
3. Kế hoạch marketing
4. Kế hoạch sản xuất
5. Kế hoạch nhân sự
6. Kế hoạch tài chính
7. Tích hợp KHKD, đánh giá chất lượng
KHKD

Cách đánh giá môn học
 Điểm bài tập nhóm: 60%
 Điểm kiểm tra cuối kỳ: 40%

Chương 1. Tổng quan về
kế hoạch kinh doanh
I. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh
II. Sự cần thiết phải lập KHKD
III. Quá trình lập một bản KHKD
IV.Tổ chức và triển khai việc lập KHKD

I. Khái niệm kế hoạch kinh doanh?

a) KHKD là gì?
 Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu mô tả
về công ty, công việc kinh doanh, công việc
dự định thực hiện và cách đạt được mục
đích và mục tiêu kinh doanh
 KHKD là bản tổng hợp các nội dung chứa
các kế hoạch bộ phận bao gồm kế hoạch
tiếp thị, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân
sự, kế hoạch tài chính mà DN dự kiến thực
hiện trong thời đoạn từ nào đó

1123868