Bài giảng Internet và các giao thức

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 160 | FileSize: 4.91 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Internet và các giao thức. Nội dung của bài giảng trình bày về các nguyên lý lớp ứng dụng mạng internet, web và giao thức HTTP, truyền tệp và thư điện tử, dịch vụ tên miền DNS, các ứng dụng ngang hàng (p2p), kết nối mạng đa phương tiện, xu hướng phát triển ứng dụng và dịch vụ trên nền internet.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-internet-va-cac-giao-thuc-zohbuq.html

Nội dung


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

INTERNET VÀ CÁC GIAO THỨC

IT

(TEL 1409)

T

KHOA VIỄN THÔNG 1

P

Biên soạn: TS. Nguyễn Chiến Trinh (chủ biên)
PGS. TS. Nguyễn Tiến Ban
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

P

T

IT

Hà nội - 2014

1

Mục lục

MỤC LỤC
MỤC LỤC

2

DANH MỤC HÌNH VẼ

6

DANH MỤC BẢNG

9

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1.

10
CÁC NGUYÊN LÝ LỚP ỨNG DỤNG MẠNG INTERNET

1.1

Giới thiệu

1.2

11

11

Kiến trúc lớp ứng dụng mạng Internet 12

1.2.1

Kiến trúc khách/chủ 12

1.2.2

Kiến trúc ngang hàng

IT

1.3

13

Quá trình truyền thông trên mạng

1.3.1

Tiến trình khách và chủ

1.3.2

Giao diện giữa tiến trình và mạng

14

Dịch vụ truyền tải cho ứng dụng

15
16

T

1.4

14

1.4.1

Truyền dữ liệu tin cậy

1.4.2

Thông lượng

1.4.3

Yêu cầu về thời gian 18

1.5

17

P

1.4.4

16

Khả năng đảm báo an toàn dữ liệu 18

Các dịch vụ truyền tải cung cấp trên mạng Internet

18

1.5.1

Các dịch vụ TCP

19

1.5.2

Các dịch vụ UDP

20

1.5.3

Các dịch vụ không do giao thức lớp giao vận của Internet cung cấp

1.5.4

Các tiến trình đánh địa chỉ 21

1.6

Các giao thức lớp ứng dụng

21

1.7

Một số ứng dụng mạng

20

22

CHƯƠNG 2.

WEB VÀ GIAO THỨ C HTTP

24
2

Mục lục

2.1

Tổng quan về HTTP

2.2

Kết nối HTTP 26

24

2.2.1

Kết nối không liên tục

2.2.2

Kết nối liên tục

2.3

26

28

Khuôn dạng bản tin HTTP

2.3.1

Bản tin yêu cầu

28

2.3.2

Bản tin đáp ứng

28

30

2.4

Tương tác user-server 33

2.5

Web caching 35

2.6

Bản tin GET có điều kiện

3.1

IT

CHƯƠNG 3.

38

TRUYỀN TỆP VÀ THƯ ĐIỆN TỬ
Giao thứ c truyền tệp FTP

41

3.1.1

Dịch vụ do giao thức FTP cung cấp

3.1.2

Các lệnh và phản hồi

41

42

T

3.2

41

Giao thức truyền thư điện tử trên Internet

43

Thư điện tử trên Internet

3.2.2

Giao thứ c truyền thư điện tử đơn giản SMTP45

3.2.3
3.2.4
3.2.5
CHƯƠNG 4.
4.1

P

3.2.1

So sánh vớ i HTTP

47

Khuôn dạng bản tin thư điện tử

DỊCH VỤ TÊN MIỀN DNS 54
Tổng quan DNS

54

Giớ i thiệu DNS

4.1.2

Dịch vụ do DNS cung cấp

4.2.1

48

Các giao thức truy cập thư điện tử 48

4.1.1

4.2

43

Hoạt động của DNS

54
54

56

Phân bố cơ sở dữ liệu DNS 57
3

Mục lục

4.2.2
4.3

DNS cache 61
Bản ghi và bản tin DNS 62

4.3.1

Bản ghi DNS 62

4.3.2

Bản tin DNS 63

4.3.3

Chèn bản ghi DNS vào cơ sở dữ liệu DNS

4.4
CHƯƠNG 5.

64

Điểm yếu an toàn DNS 65
CÁC ỨNG DỤNG NGANG HÀNG (P2P)
Cấu trúc mạng ngang hàng

5.2

Phân bố tệp P2P

68

5.2.1

Kiến trúc P2P

69

5.2.2

Bit Torent 72

5.3

Bảng hàm băm DHT
DHT vò ng

5.3.2

Peer churn 78

CHƯƠNG 6.
6.1
6.1.1
6.1.2

Ứng dụng: thoại Internet sử dụng P2P 79
́
KÊT NỐI MẠ NG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Ứng dụng kết nối mạng đa phương tiện

P

5.4

76

74

T

5.3.1

67

IT

5.1

67

82
82

Các ví dụ ứng dụng đa phương tiện 82
́
Yêu cầu chât lượ ng cho ứ ng dụ ng đa phương tiện trên Internet

6.1.3

Giải pháp hỗ trợ đa phương tiện trên Internet

6.1.4

Chuẩn nén audio và video

6.2

Dịch vụ audio, video lưu trữ

86

88
89

6.2.1

Truy cập audio và video thông qua Web server

6.2.2

Gử i dữ liệu đa phương tiện từ server trự c tuyến đến ứ ng dụ ng

6.2.3

Giao thứ c RTSP

6.3

85

90
91

93

Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ đa phương tiện trên Internet

97
4

1107393