Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 Phản ứng dây chuyền (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung chính sau: Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền, tìm quy luật phản ứng dây chuyền,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-7-phan-2-dong-hoa-hoc-3ibbuq.html

Nội dung


PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN

1. Gốc tự do
 Gốc tự do là nguyên tử hay nhóm nguyên tử có
electron không ghép đôi → rất hoạt động.
Ví dụ: H•, Br•,OH•,CH3•,O2•(gốc tự do có thể mang điện tích âm hoặc dương)
 Hoạt tính của gốc tự do phụ thuộc vào cấu trúc:
- H•, Br•,OH•,CH3• là các gốc rất hoạt động
- (C6H5)3C • kém hoạt động hơn

Tạo gốc tự do:
250 – 300 C
- Sử dụng nhiệt, vd: Cl2 →
2Cl•
ánh sáng 248 nm
- Sử dụng ánh sáng, vd: H2O2 →
2OH•
- Sử dụng chất khơi mào, sử dụng các peroxit
o

2. Phản ứng dây chuyền (Chain reaction)
 Là phản ứng hóa học phức tạp, trong đó chất trung gian (gốc
tự do) tham gia một cách tuần hoàn trong quá trình phản
ứng.

Ví dụ: Cl2 + CH4
to
Cl2 →

Cl• là chất trung gian, tham gia tuần hoàn trong
phản ứng

3. Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền
Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền:
B1: khơi mào (Initiation) tạo gốc tự do
t
Cl2 → 2Cl•
B2: phát triển mạch (propagation) gốc tự do phản
ứng sinh ra gốc mới
Cl• + CH4 → HCl + CH3•
B3: ngắt mạch (termination) làm mất gốc tự do
Cl• + Cl• → Cl2
Cl• + CH3• → CH3Cl
o

Ngoài ra còn có B4: Ức chế (retardation) làm mất hoạt
tính gốc tự do

3. Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền

Trong giai đoạn phát triển mạch, một số phản ứng tạo
2 gốc tự do → phản ứng dây chuyền phân nhánh.
Vd: Phát triển mạch của H2 + O2
H • + O2 → OH • + O•
+ H2
+ H2
H2O OH•
+
+
H•
H•

1099405