Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 Các quy luật động học phức tạp (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính: Phản ứng thuận nghịch phản ứng nối tiếp, phản ứng song song,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-5-phan-2-dong-hoa-hoc-1ibbuq.html

Nội dung


CÁC QUY LUẬT
ĐỘNG HỌC PHỨC TẠP
Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng nối tiếp
Phản ứng song song

1. Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng thuận nghịch bậc 1: A

k

k’

B

Tốc độ phản ứng thuận : r = kCA
Tốc độ phản ứng nghịch: r’ = k’CB
Khi đạt cân bằng
: r = r’ → kCA,eq = k’CB,eq ;Keq = k/k’ = CB,eq/CA,eq
Keq hằng số cân bằng
C

C 0  C A ,eq
C A ,eq

C 0  C A ,eq

t

1. Phản ứng thuận nghịch
dC A
 kC A  k ' C B
dt

Tốc độ phản ứng:

r

Cân bằng chất:

CB  CB,0  (CA,0  CA )

dCA
 kCA  k '[CB,0  (CA,0  CA )]
dt
k'
dC
CA,eq 
(CA,0  CB,0 )
Phản ứng cân bằng:  A  0
k  k'
dt


dCA d(CA CA,eq)
r 

 (k  k')(CA CA,eq)
dt
dt

ln(CA  CA,eq )

CA  CA,eq  (CA,0  CA,eq )e(k  k ')t
tg(α) = - (k+k’)

t

2. Phản ứng song song
k1
B1
k2
B2

Phản ứng song song bậc 1: A
Tốc độ phản ứng 1: r1 = k1CA
Tốc độ phản ứng 2: r2 = k2CA

Tốc độ tiêu thụ A : r = r1 + r2 = k1CA + k2CA= kCA = -dCA/dt
(k = k1 + k2)

ln

C A, 0
CA

 kt

(k
hay C A  C A , 0 e

1 k2

)t

Nhận xét: phương trình giống với phản ứng bậc 1
Tỉ lệ tạo sản phẩm B1/B2 = r1/r2 = k1/k2

C B1 

k1C A, 0
k1  k 2

(1  e

 ( k1  k 2 ) t

)

CB 2 

k 2C A,0
k1  k 2

(1  e ( k1  k 2 )t )

3. Phản ứng nối tiếp
k1
Phản ứng nối tiếp bậc 1: A →
t=0
t
Tốc độ tiêu thụ A :

k2
B →

C

CA,0
0
CA + CB +

0
CC = CA,0

C A  C A, 0 e  k1t

-dCA/dt = k1CA

Tốc độ biến thiên B : dCB/dt = k1CA - k2CB

(pt. 3.1)
(pt. 3.2)

Thay (pt. 3.1) vào (pt. 3.2) và lấy tích phân:

CB 

k1C A, 0
k 2  k1

(e

 k1t

e

 k 2t

)

(pt. 3.3)

Tốc độ hình thành C:

1
CC  C A, 0  C A  C B  C A, 0 [1 
( k1e  k 2t  k 2 e  k1t )]
k 2  k1

(pt. 3.4)

1099403