Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 Các quy luật động học phức tạp (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính: Phản ứng thuận nghịch phản ứng nối tiếp, phản ứng song song,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-5-phan-2-dong-hoa-hoc-1ibbuq.html

Nội dung


CÁC QUY LUẬT
ĐỘNG HỌC PHỨC TẠP
Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng nối tiếp
Phản ứng song song

1. Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng thuận nghịch bậc 1: A

k

k’

B

Tốc độ phản ứng thuận : r = kCA
Tốc độ phản ứng nghịch: r’ = k’CB
Khi đạt cân bằng
: r = r’ → kCA,eq = k’CB,eq ;Keq = k/k’ = CB,eq/CA,eq
Keq hằng số cân bằng
C

C 0  C A ,eq
C A ,eq

C 0  C A ,eq

t

1. Phản ứng thuận nghịch
dC A
 kC A  k ' C B
dt

Tốc độ phản ứng:

r

Cân bằng chất:

CB  CB,0  (CA,0  CA )

dCA
 kCA  k '[CB,0  (CA,0  CA )]
dt
k'
dC
CA,eq 
(CA,0  CB,0 )
Phản ứng cân bằng:  A  0
k  k'
dt


dCA d(CA CA,eq)
r 

 (k  k')(CA CA,eq)
dt
dt

ln(CA  CA,eq )

CA  CA,eq  (CA,0  CA,eq )e(k  k ')t
tg(α) = - (k+k’)

t

2. Phản ứng song song
k1
B1
k2
B2

Phản ứng song song bậc 1: A
Tốc độ phản ứng 1: r1 = k1CA
Tốc độ phản ứng 2: r2 = k2CA

Tốc độ tiêu thụ A : r = r1 + r2 = k1CA + k2CA= kCA = -dCA/dt
(k = k1 + k2)

ln

C A, 0
CA

 kt

(k
hay C A  C A , 0 e

1 k2

)t

Nhận xét: phương trình giống với phản ứng bậc 1
Tỉ lệ tạo sản phẩm B1/B2 = r1/r2 = k1/k2

C B1 

k1C A, 0
k1  k 2

(1  e

 ( k1  k 2 ) t

)

CB 2 

k 2C A,0
k1  k 2

(1  e ( k1  k 2 )t )

3. Phản ứng nối tiếp
k1
Phản ứng nối tiếp bậc 1: A →
t=0
t
Tốc độ tiêu thụ A :

k2
B →

C

CA,0
0
CA + CB +

0
CC = CA,0

C A  C A, 0 e  k1t

-dCA/dt = k1CA

Tốc độ biến thiên B : dCB/dt = k1CA - k2CB

(pt. 3.1)
(pt. 3.2)

Thay (pt. 3.1) vào (pt. 3.2) và lấy tích phân:

CB 

k1C A, 0
k 2  k1

(e

 k1t

e

 k 2t

)

(pt. 3.3)

Tốc độ hình thành C:

1
CC  C A, 0  C A  C B  C A, 0 [1 
( k1e  k 2t  k 2 e  k1t )]
k 2  k1

(pt. 3.4)

1099403