Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 Các quy luật động học đơn giản (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính: Phản ứng bậc 1, phản ứng bậc 2, phản ứng bậc n,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-3-phan-2-dong-hoa-hoc-zibbuq.html

Nội dung


BÀI 3
CÁC QUY LUẬT
ĐỘNG HỌC ĐƠN GIẢN
TS. Vũ Ngọc Duy
Bộ môn Hóa lý – Khoa Hóa Học – ĐH KHTN

1. Phản ứng bậc 1
Phản ứng có phân tử số bằng 1

C
C0

dC
r
 kC
dt
Tách biến số và lấy tích phân:

 ln C  kt  I
Điều kiện đầu: t = 0, C = C0

C0
 kt
hay C  C0 e
ln
 kt
C
Thời gian để nồng độ giảm 1/2

t1/ 2

ln 2 0,693


k
k

(Thời gian bán hủy)
Đơn vị k: s-1, phút-1, ….

t
ln

C0
C

k
t

2. Phản ứng bậc 2
Phản ứng có phân tử số bằng 2: 2A → sản phẩm

dC
r
 kC 2
dt
Tách biến số và lấy tích phân:

1
 kt  I
C
Điều kiện đầu: t = 0, C = C0

1 1

 kt
C C0

1
C

Thời gian để nồng độ giảm 1/2

t1 / 2

1

kC 0

(Thời gian bán hủy)

Đơn vị k: M-1s-1, M-1phút-1, ….

k
t

3. Phản ứng bậc n
Phản ứng có phân tử số bằng n

dC
r
 kC n n≠ 1
dt
Tách biến số và lấy tích phân:

1
 (n  1)kt  I
n 1
C
Điều kiện đầu: t = 0, C = C0

1
1
 n 1  ( n  1) kt
n 1
C
C0

1
C 0n 1

Thời gian để nồng độ giảm 1/2

t1 / 2  ???
(Thời gian bán hủy)

(n-1)k
t

Bảng tổng kết
Bậc

Phương trình
dạng vi phân

Phương trình
dạng tích phân

Đơn vị của hằng số
tốc độ

Thời gian bán
hủy

0

-dC/dt = k

C0 – C = kt

M/s, ….

t1/2 = C0/2k

1

-dC/dt = kC

Ln(C0/C) = kt

1/s, ….

t1/2 = 0,693/k

2

-dC/dt = kC2

…….

…….

……..

n

-dC/dt = kCn

……

…..

…….

Nhận xét: Đơn vị k?
sự phụ thuộc của t1/2 vào nồng độ?

1099401