Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P2: Chương 1 - Đỗ Thị Thanh Ngân

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: 0.51 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P2: Chương 1 - Đỗ Thị Thanh Ngân. Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P2 - Chương 1: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL server 2008 cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các bước thiết kế cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản, hệ cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL server 2008. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-he-thong-thong-tin-ke-toan-p2-chuong-1-do-thi-thanh-ngan-0zuauq.html

Nội dung


29/01/2016

FAA

HỌC PHẦN
HỆ THỐNG THÔNG TIN
KẾ TOÁN P2

30 Tiết lý thuyết (10 tuần)
 30 Tiết thực hành (10 tuần)

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

2

1

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

Tài liệu tham khảo

Nhiệm vụ của sinh viên

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế
toán CARE, Công ty Sài Gòn Tâm Điểm
SQL Server 2008, T-SQL Recipes:
Problem, Solution, Approach - Appress
Publisher
Giáo trình Kế toán máy, Công ty cổ phần
MISA, Nhà xuất bản văn hóa thông tin,
2009

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và
kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế của
BGD&ĐT.
Tài liệu học tập

 Sách, giáo trình chính
Hệ thống thông tin kế toán P2
Khoa Kế Toán – Kiểm Toán
3

TÀI LIỆU
Tài liệu SV có thể download
Faa.edu.vn/ Blog GV
Email: thanhngandt@gmail.com

4

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Có đầy đủ tất cả các cột điểm:
KIỂM TRA THƯỜNG KỲ
BT NHÓM TỪ (5  10 SV)
KIỂM TRA GIỮA KỲ
THI THỰC HÀNH
THI HẾT MÔN
6

1

29/01/2016

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

NỘI DUNG HỌC PHẦN
 PHẦN 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Sau khi học xong học phần này, sinh viên
Kiến thức: Hiểu và nắm vững các khái niệm cũng
như kiến thức về hệ thống thông tin kế toán, CSDL,
hệ QTCSDL, Phần mềm kế toán, phân loại và ưu
nhược điểm của PMKT, mô hình hoạt động của
PMKT,…
Kỹ năng: Thành thạo việc thiết kế và tạo CSDL kế
toán trên máy tính, truy xuất và xử lý dữ liệu, sử
dụng tốt phần mềm kế toán để làm kế toán DN.
Thái độ: Hiểu và nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa cũng
như tầm quan trọng của kiến thức học phần này.

 CHƯƠNG 1: HỆ QUẢN TRỊ CSDL QUAN HỆ
 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CSDL KẾ TOÁN
 CHƯƠNG 3: TRUY VẤN XỬ LÝ DỮ LIỆU
 PHẦN 2: PHẦN MỀM KẾ TOÁN
 CHƯƠNG 4: KHÁI QUÁT VỀ PM KT
 CHƯƠNG 5: THIẾT LẬP CSDL HỆ THỐNG
 CHƯƠNG 6: CẬP NHẬT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ
PHÁT SINH TRONG KỲ
 CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG SỔ SÁCH BÁO CÁO TÀI
CHÍNH
7

FAA

8

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1:
HỆ QUẢN TRỊ CSDL QUAN HỆ
MS SQL SERVER 2008

1. Hệ quản trị CSDL
2. Các bước thiết kế CSDL
3. Các khái niệm cơ bản
 Bảng, trường, mẫu tin, khóa chính, khóa
ngoại
 Mối quan hệ
4. Hệ quản trị CSDL quan hệ MS SQL
Server 2008

9

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì?

Sau khi học xong chương này, sinh viên
Kiến thức: Hiểu và nắm vững các khái niệm,
kiến thức cơ bản về CSDL quan hệ: dữ liệu,
thông tin, CSDL, hệ QTCSDL,..
Kỹ năng: Thành thạo các kỹ năng cài đặt
phần mềm SQL Server 2008 R2, các thao
tác trên CSDL như: tạo, sao chép, xoá,….
Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của
kiến thức chương 1.
11

CSDL (Database)
CSDL quan hệ (Relational Database)
Hệ quản trị CSDL ( Database
Management System - DBMS)
Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational
Database Management System – RDBMS)

12

2

29/01/2016

Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì?
CSDL laø moät choã chöùa coù toå chöùc taäp hôïp
caùc taäp tin, caùc maãu tin vaø caùc coät döõ lieäu
coù lieân quan.
HQTCSDL là một chương trình quản lý CSDL
nhằm lưu trữ và xử lý dữ liệu để cung cấp thông
tin cho người sử dụng.
 Ví dụ: MS Access, MS SQL Server, Oracle,
DB2…
HQTCSDL đảm nhiệm việc giao tiếp giữa các
nhóm người sử dụng với cơ sở dữ liệu. Hệ QT
CSDL là 1 phần mềm, 1 ngôn ngữ máy tính.

Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì?
Các đặc điểm của HQTCSDL:
 Khả năng quản lý dữ liệu lâu dài
 Khả năng truy xuất hiệu quả
 Hỗ trợ cho ít nhất 1 mô hình dữ liệu
 Hỗ trợ cho vài ngôn ngữ cấp cao
 Khả năng phục hồi
 Điều khiển truy xuất

13

Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì?

14

Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì?
CSDL (Database): Là một tập hợp có tổ
chức bao gồm các dữ liệu có liên quan
luận lý với nhau và được dùng chung
CSDL quan hệ (Relational Database): là
1 tập hợp hữu hạn các quan hệ ở đó dữ
liệu được lưu trữ trong các quan hệ
(bảng) và giữa các bảng có nhiều mối
quan hệ.
16

15

Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì?
Hệ quản trị CSDL (Database Management
System - DBMS): là một bộ phần mềm cho
phép người sử dụng định nghĩa, tạo lập, bảo trì
và điều khiển truy xuất vào CSDL.
Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational
Database Management System – RDBMS): là
một hệ quản trị CSDL mà được xây dựng dựa
trên mô hình CSDL quan hệ.

17

Các bước thiết kế CSDL
Bước 1: Thu thập yêu cầu, tìm hiểu các
nghiệp vụ liên quan
Bước 2: Xác định các đối tượng dữ liệu
Xác định các bảng cho CSDL.
Bước 3: Xác định các trường thông tin
cho các bảng.
Bước 4: Xác định các mối quan hệ giữa
các bảng.
18

3

29/01/2016

Các khái niệm cơ bản

Các khái niệm cơ bản

Thuộc tính (Attribute)
Bộ (Tuple)
Quan hệ (Relation)
Các loại khóa:
 Khóa chính (Primary Key)
 Khóa ngoại (Foreign Key)
 Khóa phức hợp (Composite Key)

Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
 Ràng buộc miền giá trị
 Toàn vẹn thực thể
 Toàn vẹn tham chiếu
Mối quan hệ
 Mối liên kết 1-1
 Mối liên kết 1-n
 Mối liên kết đệ quy
19

Thuộc tính, bộ, quan hệ

20

Khóa chính

 Mỗi thuộc tính là một đặc tính của dữ
liệu (hay chính là trường, cột DL)
Bộ: là một chuỗi danh sách hoặc các giá
trị (dòng dữ liệu)
Quan hệ: quan hệ được xem như một
bảng

Là một hoặc nhiều trường trong bảng
mà dữ liệu tại cột này phải không rỗng và
duy nhất.
Vd: DanhMucKhachHang (MaKH,
TenKH, MaSoThue, NoDauKy)

21

22

Khóa phức hợp

Khóa ngoại
Khóa ngoại là một hoặc nhiều trường
trong một bảng mà các trường này là
khóa chính của một bảng khác hoặc là
khóa chính cho chính bảng này.
Vd: PhieuXuatKho(SoPX, NgayHD,
SoHD, MaKH)
HoSoNhanVien(MaNV, HoTen,
DiaChi, DienThoai, MaNVQuanLy)

 Khóa phức hợp là một khóa chính bao
gồm nhiều hơn một thuộc tính.
VD: Bang_TongHopCong (MaNV,
KyChamCong, …)

23

24

4

29/01/2016

Liên kết 1 - 1

Liên kết 1 - n

Một mẫu tin của bảng này có quan hệ với
một mẫu tin của bảng khác và ngược lại.

Một mẫu tin của bảng này có quan hệ với
nhiều mẫu tin của bảng dữ liệu khác
(nhưng không có chiều ngược lại).
Chiều ngược lại là quan hệ gì ???

25

26

MS SQL Server 2008

Liên kết đệ quy
Một dòng thông tin của bảng này có liên
kết với nhiều dòng thông tin của chính
bảng DL này (không có chiều ngược lại)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL
Server 2008 là một sản phẩm của hãng
phần mềm Microsoft cho phép quản lý và
phân tính dữ liệu

27

Hướng dẫn cài đặt

28

Một số đối tượng cơ bản
 Hệ quản trị doanh nghiệp thông minh
 Máy chủ cơ sở dữ liệu
 Giao diện lập trình truy vấn DL
 Phần mềm quản lý SQL Server

Xem giáo trình từ trang 27 đến trang 33

29

5

1077982

Tài liệu liên quan


Xem thêm