Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Phạm Thị Khánh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 148 | FileSize: 1.09 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Phạm Thị Khánh. Nội dung của bài giảng trình bày chung về môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và các đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, chính trị và đối ngoại.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-duong-loi-cach-mang-cua-dang-cong-san-viet-nam-pham-thi-khanh-7ohbuq.html

Nội dung


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CƠ BẢN 1

BÀI GIẢNG

IT

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PT

(Dành cho sinh viên chính quy)

NGƯỜI BIÊN SOẠN: PHẠM THỊ KHÁNH

Hà Nội, 2016

CHƢƠNG MỞ ĐẦU ........................................................................................... 7
ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN
ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ............... 7
I. ĐỐI TƢỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ............................................... 7
1. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................................ 7
2. Nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................................................ 8
II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
MÔN HỌC ............................................................................................................ 9
1. Phƣơng pháp nghiên cứu:.................................................................................. 9
2. Ý nghĩa của việc học tập môn học .................................................................. 10

IT

CHƢƠNG I ........................................................................................................ 11
S RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƢƠNG LĨNH
CH NH TR ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG ............................................................... 11
1.1. HOÀN CẢNH L CH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........ 11
XIX ầu thế

XX ................................ 11

PT

1.1.1. Ho n cảnh quốc tế cuối thế

1.1.2. Ho n cảnh trong nƣớc ............................................................................... 13
1.2. HỘI NGH THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƢƠNG LĨNH CH NH TR ĐẦU
TIÊN CỦA ĐẢNG .............................................................................................. 16
1.2.1. Hội nghị th nh lập Đảng ........................................................................... 16
1.2.2. Cƣơng lĩnh chính trị ầu tiên của Đảng .................................................... 17
1.3. Ý NGHĨA L CH SỬ CỦA S

RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 19

CHƢƠNG II....................................................................................................... 20
ĐƢỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CH NH QUYỀN (1930-1945) .............. 20
2.1.2. Trong những năm 1936-1939.................................................................... 25
2.2. CHỦ TRƢƠNG ĐẤU TRANH GIÀNH CH NH QUYỀN TỪ NĂM 1939
ĐẾN NĂM 1945 ................................................................................................. 27
2.2.1. Ho n cảnh lịch sử v sự chuyển hƣớng chỉ ạo chiến lƣợc của Đảng ..... 27
2.2.2. Chủ trƣơng phát ộng Tổng hởi nghĩa gi nh chính quyền ..................... 30
CHƢƠNG III ..................................................................................................... 36
1

ĐƢỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG TH C DÂN PHÁP ......................... 36
VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƢỢC (1945-1975) ................................................. 36
3.1.1. Chủ trƣơng xây dựng v bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) .... 36
3.1.2. Đƣờng lối háng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc v xây dựng chế
ộ dân chủ nhân dân (1946 - 1954)..................................................................... 40
3.1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi v

inh nghiệm lịch sử . 44

3.2. ĐƢỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƢỚC, THỐNG
NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) .......................................................................... 46
3.2.1. Đƣờng lối trong giai oạn 1954-1964 ....................................................... 46
3.2.2. Đƣờng lối trong giai oạn 1965-1975 ....................................................... 49
3.2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi v b i học ..................... 52

IT

CHƢƠNG IV ..................................................................................................... 56
ĐƢỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA ................................................................. 56
4.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế v nguyên nhân................................................ 59

PT

4.2. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986-nay)
............................................................................................................................. 60
4.2.1. Quá trình ổi mới tƣ duy về công nghiệp hóa .......................................... 60
4.2.2. Mục tiêu, quan iểm, các bƣớc tiến h nh công nghiệp hóa, hiện ại hóa 63
4.2.3. Nội dung v ịnh hƣớng công nghiệp hóa, hiện ại hóa gắn với phát triển
inh tế tri thức ..................................................................................................... 64
4.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế v nguyên nhân................................................ 68
CHƢƠNG V ....................................................................................................... 73
ĐƢỜNG LỐI XÂY D NG NỀN KINH TẾ TH TRƢỜNG ............................ 73
Đ NH HƢỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ............................................................. 73
5.1.2. Sự hình th nh tƣ duy của Đảng về inh tế thị trƣờng thời ỳ ổi mới ..... 76
5.2. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ TH TRƢỜNG Đ NH
HƢỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƢỚC TA ................................................. 82
5.2.1. Mục tiêu v quan iểm cơ bản .................................................................. 82
6.2.2. Một số chủ trƣơng tiếp tục ho n thiện thể chế inh tế thị trƣờng ịnh
hƣớng xã hội chủ nghĩa ....................................................................................... 84
2

5.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế v nguyên nhân................................................ 88
CHƢƠNG VI ..................................................................................................... 91
ĐUỜNG LỐI XÂY D NG HỆ THỐNG CH NH TR ...................................... 91
6.1.2. Hệ thống chuyên chính vô sản (giai oạn 1955 - 1975 và 1975 - 1986) .. 92
6.1.3. Đánh giá sự thực hiện ƣờng lối xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản
............................................................................................................................. 93
6.2. ĐƢỜNG LỐI XÂY D NG HỆ THỐNG CH NH TR THỜI KỲ ĐỔI MỚI
............................................................................................................................. 94
6.2.1. Đổi mới tƣ duy về hệ thống chính trị ........................................................ 94
6.2.3. Mục tiêu, quan iểm v chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị thời ỳ
ổi mới................................................................................................................. 97

IT

6.2.4. Đánh giá sự thực hiện ƣờng lối ............................................................. 102

PT

CHƢƠNG VII.................................................................................................. 105
ĐƢỜNG LỐI XÂY D NG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VÀ .................. 105
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI ............................................................ 105
7.1. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƢỜNG LỐI XÂY D NG,
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ................................................................................ 105
7.1.1. Thời ỳ trƣớc ổi mới ............................................................................. 106
7.1.2. Trong thời ỳ ổi mới ............................................................................. 109
7.2. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƢƠNG GIẢI QUYẾT CÁC
VẤN ĐỀ XÃ HỘI ............................................................................................. 118
7.2.1. Thời ỳ trƣớc ổi mới ............................................................................. 118
7.2.2. Trong thời ỳ ổi mới ............................................................................. 120
CHƢƠNG VIII ................................................................................................ 126
ĐƢỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI .............................................................................. 126
8.1. ĐƢỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986 ................. 126
8.1.1. Ho n cảnh lịch sử .................................................................................... 126
8.1.2. Nội dung ƣờng lối ối ngoại của Đảng ................................................. 128
8.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế v nguyên nhân.............................................. 129

3

8.2. ĐƢỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ
ĐỔI MỚI ........................................................................................................... 131
8.2.1. Ho n cảnh lịch sử v quá trình hình th nh ƣờng lối ............................. 131
8.2.2. Nội dung ƣờng lối ối ngoại, hội nhập inh tế quốc tế ........................ 137

PT

IT

8.2.3. Th nh tựu, ý nghĩa, hạn chế , nguyên nhân hạn chế v b i học inh
nghiệm ............................................................................................................... 141

4

1107401

Tài liệu liên quan


Xem thêm