Bài giảng Điều trị lọc máu liên tục trong nhi khoa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 100 | FileSize: 5.37 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Điều trị lọc máu liên tục trong nhi khoa. Nội dung bài giảng của bác sĩ Phan Hữu Phúc trình bày về lịch sử ứng dụng lọc máu liên tục trong nhi khoa, sơ lược về pCRRT registry, lọc máu liên tục trong nhi khoa ở Việt Nam, một số vấn đề về kỹ thuật CRRT trong nhi khoa và một số ứng dụng CRRT trong nhi khoa.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dieu-tri-loc-mau-lien-tuc-trong-nhi-khoa-5jhbuq.html

Nội dung


ĐIỀU TRỊ LỌC MÁU LIÊN TỤC
TRONG NHI KHOA

BS. Phan Hữu Phúc
Bệ h việ Nhi Trung ươ g

Nội dung
• Lị h sử ứ g dụ g lọ máu liên tụ trong nhi khoa
• “ơ lượ về pCRRT registry
• Lọ máu liên tụ trong nhi khoa ởàViệt nam
• Một số vấ đề về kỹ thuật CRRT trong nhi khoa: catheter, hố g
đ g, các thông số lọ máu
• Một số ứng dụ g CRRT trong nhi khoa

Sơ lượ lị h sử áp dụ g lọ máu liên tụ trong nhi khoa
• Nă 1985- USA: Dr. Liebermann sử dụ g SCUF (slow continuous
ultrafiltration) điều t ị hỗ t ợ thành công ột t ẻ sơ sinh vô iệu, quá
tải dị h
• Nă 1986- Italia: Dr. Ronco áp dụ g CAVH thành công cho 4 t ẻ sơ
sinh
• USA, 1987: Dr. Leone áp dụ g CAVH cho t ẻ lớ hơ
• 1993: Chấp thuậ CVVH ít có vấ đề hơ so với CAVH
• 2001: ppCRRT thiết lập ởàU“á
• 2012: The Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine
(CARPEDIEM). Máy lọ máu mini cho sử dụ g cho t ẻ sơ sinh

ppCRRT Registry

Prospective Pediatric CRRT Registry
Thiết lập ă 2001
13 trung tâm hồi sứ nhi khoa
Thu thập các thông tin về CRRT
nhi khoa
• 1/2001-8/2005: 370 BN đă g ký
• 10 bài báo:
5 bài- mô tả lâm sàng- dị h tễ
3 bài -kỹ thuật CRRT ở t ẻ em
2 bài- dinh dưỡ g và quá tải dị h trong CRRT t ẻ em
Sutherland et al, Pediatr Nephr 2014

Lọ máu liên tụ trong nhi
khoa ở Việt nam
• Áp dụ g ởààBVàNhi Đồ g 1 từ 2004 (BM 25)
• Tại Bệ h việ Nhi trung ươ g: 8/2008 -ca đầu
tiên (Prisma)
• “ử dụ g hướ g dẫ ủa BV T ẻ em Westmead,
Sydney
• 10/2011: áp dụ g ca ệ h chân tay iệ g
ặ g-số & phù phổi ấp
• 2013: Lọ máu t ẻ sơ sinh tă g NH3 do RL chu
trình ure
• Thự hiệ tại ột số BV Nhi tu ế tỉ h
• Áp dụ g hiệ nay: suy thậ ấp, suy đa tạ g,
suy gan, số hiễ trùng, số tim, số phả vệ
dai dẳ g, ối loạ hu ể hóa ẩ sinh, gộ
độ , các hỉ đị h plasma exchange

1107219

Tài liệu liên quan


Xem thêm