of x

Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 2. Tiếp cận chẩn đoán với sốt và đau đầu • Nếu các triệu chứng liên quan đến viêm xoang, điều trị và theo dõi trong 3-5 ngày, mặt khác tiến hành các xét nghiệm • Khám thần kinh cẩn thận để loại trừ tổn thương khu trú. • Nếu có dấu hiệu tổn thương khu trú: –Chụp cắt lớp (nếu làm được). –Soi đáy mắt nếu không làm CT được. –Soi đáy mắt bình thường: chọc DNT –Soi đáy mắt thấy bất thường và có dấu hiệu TK khu trú: điều trị toxoplasmosis.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dieu-tri-hiv-cac-bieu-hien-benh-ly-than-kinh-o-nguoi-nhiem-hiv-part-2-6kvxtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới mọi người thư viện Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 2.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược đưa vào cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 2 thuộc danh mục ,Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược được chia sẽ bởi user ykhoaduoc đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược , có tổng cộng 5 page , thuộc thể loại .PDF, cùng danh mục còn có điều điều trị HIV, bài giảng điều trị HIV, giáo trình điều trị HIV, tài liệu điều trị HIV, hướng dẫn điều trị HIV ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tiếp cận chẩn đoán với sốt và đau đầu, cho biết thêm • Nếu những triệu chứng can dự tới viêm xoang, điều trị và theo dõi trong 3-5 ngày, mặt khác thực hiện những xét nghiệm • Khám tâm thần kỹ càng để loại trừ tổn thương khu trú, nói thêm • Nếu có dấu hiệu tổn thương khu trú:, bên cạnh đó –Chụp cắt lớp (nếu làm được), nói thêm là –Soi đáy mắt giả dụ ko làm CT được, thêm nữa –Soi đáy mắt bình thường: chọc DNT –Soi đáy mắt thấy thất thường và có dấu hiệu TK khu trú: điều trị toxoplasmosis, nói thêm là TiÕp cËn chÈn ®o¸n víi sèt vµ ®au ®Çu, nói thêm là • NÕu c¸c triÖu chøng liªn quan ®Õn viªm xoang, ®iÒu trÞ vµ theo dâi trong 3-5 ngµy, mÆt kh¸c tiÕn hµnh c¸c xÐt nghiÖm, nói thêm • Kh¸m thÇn kinh cÈn thËn ®Ó lo¹i trõ tæn th­¬ng khu tró, nói thêm • NÕu cã dÊu hiÖu tæn th­¬ng khu tró: –Chôp c¾t líp (nÕu lµm ®­îc), kế tiếp là –Soi ®¸y m¾t nÕu kh«ng lµm CT ®­îc, tiếp theo là –Soi ®¸y m¾t b×nh th­êng: chäc DNT –Soi ®¸y m¾t thÊy bÊt th­êng vµ cã dÊu hiÖu TK khu tró: ®iÒu trÞ toxoplasmosis, kế tiếp là • Chäc DNT: më vµ ®ãng ¸p lùc, ®Õm tÕ bµo, xÐt nghiÖm protªin, ®­êng trong DNT, nhuém Gram, nhuém mùc tÇu, BK, lµm VDRL, nói thêm • CÊy (nÕu lµm ®­îc): t×m vi khuÈn, mycobacteri
  1. TiÕp cËn chÈn ®o¸n víi sèt vµ ®au ®Çu • NÕu c¸c triÖu chøng liªn quan ®Õn viªm xoang, ®iÒu trÞ vµ theo dâi trong 3-5 ngµy, mÆt kh¸c tiÕn hµnh c¸c xÐt nghiÖm • Kh¸m thÇn kinh cÈn thËn ®Ó lo¹i trõ tæn th­¬ng khu tró. • NÕu cã dÊu hiÖu tæn th­¬ng khu tró: –Chôp c¾t líp (nÕu lµm ®­îc). –Soi ®¸y m¾t nÕu kh«ng lµm CT ®­îc. –Soi ®¸y m¾t b×nh th­êng: chäc DNT –Soi ®¸y m¾t thÊy bÊt th­êng vµ cã dÊu hiÖu TK khu tró: ®iÒu trÞ toxoplasmosis • Chäc DNT: më vµ ®ãng ¸p lùc, ®Õm tÕ bµo, xÐt nghiÖm protªin, ®­êng trong DNT, nhuém Gram, nhuém mùc tÇu, BK, lµm VDRL • CÊy (nÕu lµm ®­îc): t×m vi khuÈn, mycobacterial, vµ nÊm • XÐt nghiÖm huyÕt thanh RPR 6
  2. Phân tích thêm • CTM, cấy máu • TLC – 400 • Chọc DNT – mở áp lực nội sọ: cao, protein 60, glucose bình thường, BC 20 (90% lymphocyte) • Nhuộm gram tìm VK âm tính • Nhuộm mực tàu tìm nấm dương tính • Xét nghiệm kháng nguyên cryptococcus trong máu và DNT dương tính • Cấy máu mọc Cryptococcus neoformans 7
  3. Cách nhuộm mực tàu • Hòa một giọt mực tàu vào một giọt DNT trên phiến kính. • Phủ lam kính lên • Soi kính kiển vi (100x với dầu) • Kết quả dương tính nếu thấy được các tế bào. 8
  4. Cryptococcus neoformans L­u ý: NÊm sÏ b¸m vµo thµnh èng xÐt nghiÖm. RÊt quan träng lµ phải mang mÉu xÐt nghiÖm ®Õn phßng thÝ nghiÖm cµng sím cµng tèt 9
  5. Cryptococcus neoformans • BiÓu hiÖn hay gÆp ®øng thø 4 ë Th¸i lan 17.9% • Dấu hiÖu suy gi¶m miÔn dÞch tiÕn triÓn CD4
472216

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm