Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 2. Tiếp cận chẩn đoán với sốt và đau đầu • Nếu các triệu chứng liên quan đến viêm xoang, điều trị và theo dõi trong 3-5 ngày, mặt khác tiến hành các xét nghiệm • Khám thần kinh cẩn thận để loại trừ tổn thương khu trú. • Nếu có dấu hiệu tổn thương khu trú: –Chụp cắt lớp (nếu làm được). –Soi đáy mắt nếu không làm CT được. –Soi đáy mắt bình thường: chọc DNT –Soi đáy mắt thấy bất thường và có dấu hiệu TK khu trú: điều trị toxoplasmosis.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dieu-tri-hiv-cac-bieu-hien-benh-ly-than-kinh-o-nguoi-nhiem-hiv-part-2-6kvxtq.html

Nội dung


  1. TiÕp cËn chÈn ®o¸n víi sèt vµ ®au ®Çu • NÕu c¸c triÖu chøng liªn quan ®Õn viªm xoang, ®iÒu trÞ vµ theo dâi trong 3-5 ngµy, mÆt kh¸c tiÕn hµnh c¸c xÐt nghiÖm • Kh¸m thÇn kinh cÈn thËn ®Ó lo¹i trõ tæn th­¬ng khu tró. • NÕu cã dÊu hiÖu tæn th­¬ng khu tró: –Chôp c¾t líp (nÕu lµm ®­îc). –Soi ®¸y m¾t nÕu kh«ng lµm CT ®­îc. –Soi ®¸y m¾t b×nh th­êng: chäc DNT –Soi ®¸y m¾t thÊy bÊt th­êng vµ cã dÊu hiÖu TK khu tró: ®iÒu trÞ toxoplasmosis • Chäc DNT: më vµ ®ãng ¸p lùc, ®Õm tÕ bµo, xÐt nghiÖm protªin, ®­êng trong DNT, nhuém Gram, nhuém mùc tÇu, BK, lµm VDRL • CÊy (nÕu lµm ®­îc): t×m vi khuÈn, mycobacterial, vµ nÊm • XÐt nghiÖm huyÕt thanh RPR 6
  2. Phân tích thêm • CTM, cấy máu • TLC – 400 • Chọc DNT – mở áp lực nội sọ: cao, protein 60, glucose bình thường, BC 20 (90% lymphocyte) • Nhuộm gram tìm VK âm tính • Nhuộm mực tàu tìm nấm dương tính • Xét nghiệm kháng nguyên cryptococcus trong máu và DNT dương tính • Cấy máu mọc Cryptococcus neoformans 7
  3. Cách nhuộm mực tàu • Hòa một giọt mực tàu vào một giọt DNT trên phiến kính. • Phủ lam kính lên • Soi kính kiển vi (100x với dầu) • Kết quả dương tính nếu thấy được các tế bào. 8
  4. Cryptococcus neoformans L­u ý: NÊm sÏ b¸m vµo thµnh èng xÐt nghiÖm. RÊt quan träng lµ phải mang mÉu xÐt nghiÖm ®Õn phßng thÝ nghiÖm cµng sím cµng tèt 9
  5. Cryptococcus neoformans • BiÓu hiÖn hay gÆp ®øng thø 4 ë Th¸i lan 17.9% • Dấu hiÖu suy gi¶m miÔn dÞch tiÕn triÓn CD4
472216

Tài liệu liên quan


Xem thêm