Bài giảng điện tử môn hóa học: nhóm halogen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 21 | FileSize: 1.54 M | File type: PPT
of x

Bài giảng điện tử môn hóa học: nhóm halogen. Những nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA. Nhóm halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Chúng đứng ở cuối các chu kì, ngay trước các nguyên tố khí hiếm. Atatin không gặp trong tự nhiên, nó được điều chế nhân tạo trong các lò phản ứng hạt nhân nên được xem xét chủ yếu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-nhom-halogen-j0q0tq.html

Nội dung


 1. Bµi Th¶o LuËn Chñ ®Ò: M«i Tr­êng Tæ 3 L­u ThÞ H¶i YÕn                Hoµng ThÞ Ph­¬ng  Uyªn Vò CÈm Nhung                 NguyÔn ThÞ H»ng  NguyÔn Thuú Linh             NguyÔn Duy Kh¶i NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang      Lª ThÞ Thu Th¶o NguyÔn ThÕ Duy               TriÖu H­¬ng Thuú
 2. A/Halogen(ns2np5 ) ra c¸c C¸c I/ LÞch sö t¹o nguyªn tè nguyªn tè Halogen Halogen Năm 1826, Năm 1774 clo Năm 1886, được khám trong b¸o c¸o nhà hóa phá bởi nhà göi tíi ViÖn học người hóa học Thụy hµn l© khoa m Năm 1811, Điển Carl häc Paris, Pháp Bernard Antoine William Ferdinand Courtois J erome Balard Scheele và Frederic (người được thừa kh¼ng ® Þnh Henri nhận là một cã mét chÊt Pháp) công Moissan đã nguyên tố vào cã tÝnh chÊt bố việc tìm trình bµy năm 1810 bởi ho¸ häc gièng ra nhà hóa học clo vµ flo. Đã thành công người Anh chÝnh lµ thí nghiệm nguyªn tè Humphry thu khí flo. brom. Davy.
 3. II/VÞ trÝ cña nhãm Halogen trong b¶ng tuÇn hoµn
 4. Những nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA. Nhóm halogen g ồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Chúng đứng ở cuối các chu kì, ngay trước các nguyên tố khí hiếm. Atatin không gặp trong tự nhiên, nó được điều chế nhân tạo trong các lò phản ứng hạt nhân nên được xem xét chủ yếu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ. III/TÝnh chÊt hãa häc 1/TÝnh chÊt hãa häc cña flo Tác dụng với H2: Phan ứng xay ra ở nhiêt độ rât thâp(-2520C) ̉ ̉ ̣ ́ ́ Tac dụng với H2O: ́ Tác dụng hầu hết các kim loại(cả Au và Pt)
 5. 2/TÝnh chÊt hãa häc cña clo T¸c dông víi hÇu hÕt c¸c kim lo¹i: T¸c dông víi H2: T¸c dông víi H2O: Tác dụng với dung dịch kiềm:
 6. 3/TÝnh chÊt hãa häc cña brom T¸c dông víi hÇu hÕt c¸c kim lo¹i: T¸c dông víi H2: T¸c dông víi H2O: 4/TÝnh chÊt ho¸ häc cña iot T¸c dông víi kim lo¹i: T¸c dông víi H2:
 7. I2 Br2 →Như vậy, các nguyên tố của nhóm halogen có tính chất hóa h ọc giống nhau cũng như thành phần và cấu tạo các hợp chất do chúng tạo thành, vì lớp e ngoài cùng có cấu tạo tương tự nhau (ns2np5) Cl2 F2 Halogen là những phi kim điển hình cã tính oxi hóa tăng dần từ Iot đến Flo
 8. IV/øng dông 1/Flo 2/Clo PVC 30% Chất Dung m«i tẩy trắng 24% 5% CLO Ho¸ DiÖt trïng hữu cơ n­íc 13% 5% Môc ®Ých Ho¸ v« c¬ kh¸c 13% 10%
 9. IV/øng dông 3/Brom 4/Iot
 10. B/Oxi(1s22s22p4) I/LÞch sö t¹o ra Năm 1774 oxi mới được khám phá bởi hai nhà hóa học Joseph Priestley (người Anh) và Carl William Scheele (người Thụy Điển). II/VÞ trÝ cña oxi trong b¶ng tuÇn hoµn Nguyªn tè oxi cã sè hiÖu nguyªn tö lµ 8, thuéc nhãm VIA, chu ki` 2. III/TÝnh chÊt ho¸ häc Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt): Tác dụng với phi kim (trừ halogen) Tác dụng với hợp chất IV/øng dông
 11. Khí oxi duy trì sự sống và sự cháy Oxi lỏng được sử dụng trong công nghiệp
 12. C/L­u huúnh(1s 2 2s 2 2p 63s 2 3p 4 ) C/L­u I/ LÞch sö t¹o ra Lưu huỳnh đã được biết đến từ thời xa xưa và là phi kim thứ hai được con người tìm ra. Lưu huỳnh tự sinh được tìm thấy ở g ần các núi lửa hoạt động, được sinh ra từ các hợp chất khí chứa lưu huỳnh thoát ra từ miệng núi lửa. Ngoài ra sự hoạt động của các vi sinh vật trong đất ở một thời gian dài cũng tạo ra lưu huỳnh. II/VÞ trÝ cña l­u huúnh trong b¶ng tuÇn hoµn Nguyªn tö l­u huúnh cã sè hiÖu nguyªn tö lµ 16, thuéc nhãm VIA, chu ki` 3. III/Ph© lo¹i n L­u huúnh tµ ph­¬ng(S α) L­u huúnh ® n tµ(S ß) ¬ L­u
 13. IV/TÝnh chÊt ho¸ häc Tác dụng với kim loại và hidro →S thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ Tác dụng với phi kim →S thÓ hiÖn tÝnh khö V/øng dông 90% lượng lưu huỳnh khai thác được dùng để sản xuất H2SO4. • • 10% lượng lưu huỳnh còn lại được dùng để lưu hóa cao su, sản xuất chất tẩy trắng bột giấy, diêm, chất dẻo ebonic, dược phẩm, phẩm nhuộm, chất trừ sâu, chất diệt nấm trong nông nghiệp...
 14. Lưu huỳnh được dùng để lưu hóa cao su Nhà máy sản xuất H2SO4 Chất trừ sâu, chất diệt nấm trong nông nghiệp...
 15. C/ ¶nh h­ëng ® m«i tr­ Õn êng
 16. C/ ¶nh h­ëng ® m«i tr­ Õn êng
 17. C/ ¶nh h­ëng ® m«i tr­ Õn êng
 18. C/ ¶nh h­ëng ® m«i tr­ Õn êng
 19. D/C© hái u C© 1: Nguyªn tè ë nhãm nµo cã u cÊu hinh electron líp ngoµi cïng C© 3: Cã bèn chÊt mµu tr¾ng: bét u lµ ns2np5 v«i sèng, bét g¹o, bét th¹ch cao A. Nhãm IVA vµ bét ® v«i. ChØ dïng mét ¸ chÊt nµo trong c¸c chÊt d­íi ® y © B. Nhãm VA lµ cã thÓ nhËn biÕt ® ngay ­îc C. Nhãm VIA bét g¹o? D. Nhãm VIIA A. Dung dÞch HCl C© 2: Ph¶n øng cña khÝ Cl2 víi u B. Dung dÞch H2SO4 khÝ H2 x¶y ra ë ® iÒu kiÖn C. Dung dÞch HBr nµo? D. Dung dÞch I2 A. NhiÖt ® thÊp d­íi 00C é B. Trong bãng tèi, nhiÖt ® th­êng é 25 C 0 C. Trong bãng tèi D. Cã chiÕu s¸ng
 20. C© 4: C© nµo diÔn t¶ u u ® óng tÝnh chÊt cña l­u huúnh? A. ChØ cã tÝnh khö B. ChØ cã tÝnh oxi ho¸ C. C¶ A vµ B ® ® Òu óng D. C¶ A vµ B ® sai Òu C© 5: Trong ph¶n øng u giữa O2 vµ S thì ® u lµ © chÊt khö? A. O2 B. S C. C¶ O2 vµ S
606257