Bài giảng Đạo đức kinh doanh (ThS. Nguyễn Văn Bình) - Chương 1: Đại cương về đạo đức kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 15 | FileSize: 0.48 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Đạo đức kinh doanh (ThS. Nguyễn Văn Bình) - Chương 1: Đại cương về đạo đức kinh doanh. Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm tự giác điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân, với xã hội và tự nhiên. Đạo đức học là khoa học nghiên cứu về bản chất tự nhiên của cái đúng/sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi của các thành viên cùng một nghề nghiệp.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dao-duc-kinh-doanh-ths-nguyen-van-binh-chuong-1-dai-cuong-ve-dao-duc-k-b346tq.html

Nội dung


 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Tên học phần: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Môn học 2. Mã học phần : 1218071037 ĐẠO ĐỨC 3. Số tín chỉ : 2 (2,0,4) 4. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 1 KINH DOANH 5. Phân bổ thời gian : (MORALITY IN BUSINESS) - Lên lớp 30 tiết - Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết - Thực hành : 0 tiết - Tự học : 60 tiết. Giảng viên: Th.s Nguyễn Văn Bình 6. Điều kiện tiên quyết : không Email: binhnguyen2110@yahoo.com 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC 7. Mục tiêu của học phần: 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả Học phần trang bị cho sinh những kiến thức về năng làm việc với kiến thức cơ bản về đạo đức các quan điểm và hành vi của doanh nghiệp về kinh doanh, và nhận biết được vị thế quan đạo đức kinh doanh. Nội dung học phần bao gồm các vấn đề lịch sử quan hệ giữa đạo đức trọng của đạo đức doanh nghiệp trên thị và doanh nghiệp, các quan điểm đạo đức kinh trường sự cạnh tranh và phát triển trong quá doanh theo các trường phái, đạo đức và việc trình kinh doanh quản lý trong doanh nghiệp và những phương thức thực hành mới để doanh nghiệp hành động có đạo đức.
 2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC 9. Nhiệm vụ của sinh viên 10. Tài liệu học tập: § Sách, giáo trình chính Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo qui chế [1] Bài giảng môn học: Đạo đức kinh doanh – Khoa 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 QTKD, trường ĐHCN TP.HCM biên soạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số 235/QĐ- § Tài liệu tham khảo ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường [1] Phạm Quốc Toản, Đạo đức kinh doanh & văn hóa doanh nghiệp, NXB lao động – xã hội, 2007. ĐHCN TP.HCM, và quy chế học vụ hiện hành của nhà trường. 13. Nội dung chi tiết học phần: GIỚI THIỆU MÔN HỌC Phân bố thời gian TT Nội dung Số tiết Ghi Lý Thực Tự chú thuyết hành học 1 Chương 1: Đại cương về đạo đức kinh 3 3 6 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: doanh. 2 Chương 2: Các chuẩn mực đạo đức kinh 4 4 8 - Dự lớp: trên 75% doanh ngày nay. - Thảo luận theo nhóm 3 Chương 3: Các chương trình đạo đức kinh 5 5 10 doanh trong doanh nghiệp. - Tiểu luận: Thực hiện theo nhóm (tối đa 10 SV) 4 Chương 4: Đạo đức lãnh đạo trong kinh 3 3 6 doanh. - Kiểm tra thường xuyên 5 Chương 5: Đạo đức của người lao động 3 3 6 trong doanh nghiệp. - Thi giữa học phần 6 Chương 6: Xây dựng môi trường văn hoá 4 4 8 doanh nghiệp. - Thi kết thúc học phần. 7 Chương 7: Trách nhiệm xã hội. 4 4 8 - Khác: theo yêu cầu của giảng viên 8 Chương 8: Đánh giá chương trình đạo đức 4 4 8 12. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ doanh nghiệp Tổng 30 30 60
 3. 14. Hướng dẫn viết tiểu luận môn học
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1. Khái niệm về đạo đức; Môn học 2. Các chuẩn mực về đạo đức ngày nay ĐẠO ĐỨC (Thời lượng 3 tiết) KINH DOANH (MORALITY IN BUSINESS) Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 1 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 2 1.1 Khái niệm về đạo đức Đạo đức là gì ? § Theo nghĩa latin ĐẠO ĐỨC là tập hợp các nguyên tắc, quy ú Morality (luân lý) = Cách cư xử của tắc, chuẩn mực XH nhằm tự giác điều mỗi người chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối § Theo nghiã Hán – Việt với bản thân, với XH và tự nhiên. ú "đạo" là đường đi, đường sống ú "đức" là đức tính, nhân đức, luân lý ĐẠO ĐỨC HỌC là khoa học nghiên cứu về Theo nghiã phổ quát nhất bản chất tự nhiên của cái đúng - cái sai, quy § Đạo đức = Làm người tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi của các thành viên cùng một nghề nghiệp. (từ điển American Heritage Dictionary) MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 3 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 4
 5. 1.2 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO ĐỨC Một số quan niệm khác về đạo đức 1. HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI § PHẢN ÁNH HIỆN TẠI VÀ HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG § Đạo đức là các nguyên tắc luân lý cơ bản và phổ biến ĐẠO ĐỨC CỦA XÃ HỘI; mà mỗi người phải tuân theo xã hội. § QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT VÀ CHẾ ĐỘ KINH TẾ XÃ HỘI; § Đạo đức là biết phân biệt đúng hay sai, và biết làm § LÀ NGUỒN GỐC CỦA QUAN ĐIỂM ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ điều đúng. 2. PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI SỰ TỰ ĐIỀU CHỈNH THEO CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC LÀ CÁC YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI CHO HÀNH VI CỦA MỖI CÁ NHÂN MÀ NẾU KHÔNG TUÂN THEO CÓ THỂ SẼ BỊ XÃ HỘI LÊN ÁN, LƯƠNG TÂM CẮN RỨT. MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 5 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 6 1.2 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO ĐỨC Về bản chất Đạo đức có: 3. HỆ THỐNG GIÁ TRỊ, ĐÁNH GIÁ § HỆ THỐNG GIÁ TRỊ XÃ HỘI LÀM CHUẨN MỰC Tính giai Tính dân ĐÁNH GIÁ CÁC HÀNH VI, SINH HOẠT, PHÂN BIỆT cấp tộc “ĐÚNG SAI” TRONG QUAN HỆ CON NGƯỜI; § LÀ TOÀ ÁN LƯƠNG TÂM CÓ KHẢ NĂNG TỰ PHÊ PHÁN, ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN. 4. TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC ỨNG XỬ Tính Tính lịch § ĐẠO ĐỨC CHỈ MANG TÍNH KHUYÊN GIẢI HAY nhân loại sử CAN NGĂN, MANG TÍNH TỰ NGUYỆN RẤT CAO; § ĐẠO ĐỨC KHÔNG CHỈ BIỂU HIỆN TRONG CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI MÀ CÒN THỂ HIỆN BỞI SỰ TỰ ỨNG XỬ, GIÚP CON NGƯỜI TỰ REN LUYỆN NHÂN CÁCH. MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 7 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 8
 6. Tính giai cấp Tính dân tộc/địa phương Các tầng lớp có sự khác nhau về nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực điều chỉnh, đánh Các dân tộc, vùng, miền có sự khác nhau về giá hành vi của con người đối với bản nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực thân và trong quan hệ với người khác, với XH Sự khác nhau giữa Người ở trong túp lều tranh suy nghĩ khác người miền Bắc và người trong lâu đài? miền Nam? MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 9 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 10 Đạo đức có tính lịch sử Đạo đức có tính nhân loại là thành tố quan trọng cơ Các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực,... bản hình thành nên nền văn thay đổi theo thời gian minh nhân loại. Công ước chống Sự khác nhau giữa tội phạm có tổ XH phong kiến và chức xuyên quốc XH ngày nay? gia của LHQ. MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 11 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 12
 7. Sự khác nhau giữa đạo đức và luật pháp 1.3 Các phạm trù đạo đức cơ bản Đạo đức Luật pháp Thiện và ác Tính cưỡng chế Tự nguyện Bắt buộc Các phạm trù đạo Thể hiện văn bản Không Có Lương tâm đức cơ bản Rộng (bao quát Hẹp (chỉ điều chỉnh Phạm vi điều mọi lĩnh vực của hành vi liên quan chế Nghiã vụ chỉnh thế giới tinh độ XH, chế độ nhà thần) nước ) Nhân phẩm đạo lý đúng đắn Chỉ làm rõ những tồn tại bên trên mẫu số chung nhỏ Danh dự luật nhất của các hành vi hợp lẽ phải Lý tưởng (lẽ sống) MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 13 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 14 Thiện và ác Thiện và ác § “Thiện” là tư tưởng, hành vi lối sống phù hợp với đạo § “Ác” là tư tưởng, hành vi lối sống đối lập với những đức xã hội. yêu cầu đạo đức xã hội. § Những biểu hiện cụ thể của “thiện” là: tôn trọng lợi § “Ác” chỉ ngay trong ý nghĩ cũng là ác. ích chính đáng của cá nhân, tập thể, và xã hội; phù Vì vậy: hợp với tiến bộ xã hội, với qui luật tự nhiên; Làm Ø Động cơ xấu, kết quả tốt, là cái ác. điều “thiện” là đem lại điều tốt lành, giúp đỡ người Ø Động cơ xấu, kết quả xấu, là cái ác khác; Hành vi “thiện” được gọi là cử chỉ đẹp (fair play) làm vui lòng mọi người. § “Thiện là sự thống nhất của mục đích đánh giá: Theo Tuân Tử: “Nhân chi sơ tính bản ác” Ø Động cơ tốt, kết quả tốt, là cái thiện Ø Động cơ tốt, kết quả xấu, không được coi là thiện => Pháp trị § Theo Khổng Tử : “Nhân chi sơ tính bản thiện” (để con người có thể trở nên thiện) => Đức trị (để dưỡng thiện) MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 15 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 16
 8. Lương tâm Nghiã vụ § Lương tâm là cảm giác (ý thức trách nhiệm) đạo đức Là những bổn phận, nhiệm vụ mà mỗi cá của con người đối với hành vi của mình trong quan hệ nhân, chủ thể phải thực hiện đối với xã hội. xã hội. Ý thức nghiã vụ đạo đức là nền tảng cơ sở hình thành “Lương tâm con người”. Lương tâm biểu Nghiã vụ bắt nguồn từ nhu cầu xã hội trong hiên ở 2 trạng thái: từng giai đoạn lịch sử nhất định. ú Khẳng định (tích cực): Sự thanh thản của tâm hồn. ú Phủ định (tiêu cực): Sự hổ thẹn với chính mình. § Lương tâm là thể thống nhất giữa: Tình cảm- lý trí – cái thiện. Với khả năng “tự kiểm soát, đánh giá” về hành vi của mình, nó có tác động thúc đẩy con người Nghiã vụ Công dân làm điều thiện – tránh điều ác (phát triển các giá trị của chúng ta? đạo đức). § Khi lương tâm bị suy thoái: con người trở thành vô cảm (vô lương tâm). MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 17 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 18 Nhân phẩm (phẩm giá) Những đức tính cần thiết tối thiểu ở mỗi con Là những đức tính mà xã hội đòi hỏi ở mỗi người là: con người phải có (bất kể là ai). Nhân phẩm tạo nên giá trị đạo đức của mỗi người với tư § Lòng thương người; cách là thành viên của xã hội. § Cần cù lao động; § Trung thực; § Tự trọng; và Những đức tính mà xã hội đòi hỏi ở mỗi § Biết tôn trọng người khác. chúng ta là gì? MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 19 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 20
 9. 5 phẩm chất đạo đức chủ yếu tạo nên nhân phẩm con Các phẩm chất đạo đức tạo nên người (theo quan niệm Á Đông) nhân phẩm con người trong thời đại Hồ Chí Minh § Nhân; “Tu thân, tề gia, trị quốc, “CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH, bình thiên hạ” (Khổng tử) CHÍ CÔNG VÔ § Nghiã; TƯ” § Lễ; v Cần: là siêng năng, chăm chỉ § Trí; Những đức tính mà v Kiệm: là tiết kiệm, không xa xỉ lãng phí xã hội đòi hỏi ở mỗi § Tín. chúng ta là gì? v Liêm: là không tham lam, là trong sạch v Chính: là trung thực, thằng thắn, đứng đắn MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 21 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 22 Danh dự Là những phẩm chất đạo đức mà mỗi con người phải có để xứng đáng với một cương vị, một chức danh, một vị trí xã hội nhất định. “Người quân tử phải chính danh: nhân – lễ - nghiã – trí - tín ?” • Chúng ta đã và đang làm gì ? • Danh dự con người? Danh dự của một • Chúng ta đang đứng ở đâu ? • Danh dự gia tộc? người trí thức là • Chúng ta cần phải làm gì ? • Danh dự quốc gia? gì? MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 23 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 24
 10. Lý tưởng (Lẽ sống) Hạnh phúc Là những hoài bão, khát vọng của con người về Là những xúc cảm: vui sướng; thanh thản; phấn vật chất, tinh thần, về thế giới mà chúng ta đang chấn của con người khi thỏa mãn cả về thể chất và sống. Là động lực, mục tiêu thúc đẩy con người tinh thân trong cuộc sống với những điều kiện lịch hoạt động. sử và xã hội nhất định. “Làm trai sống ở trên đời C = E2 – B2 Phải có danh gì với núi sông?” (Oxvan – Nhà triết học cổ điển Đức) • C: Hạnh phúc • Ta là ai? • E: Năng lượng chi tiêu Những công dân Lý tưởng sống • Ta sống để làm gì? cho nguyện vọng cá nhân hạnh phúc nhất của bạn là gì? • Cho ai? • B: Năng lượng sản sinh thế giới là ai? do xu hướng trái ngược MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 25 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 26 Lịch sử phát triển của đạo đức Các cặp phạm trù đạo đức kinh tế - xã hội đối lập THỜI KỲ CÔNG XÃ NGUYÊN THỦY: § Độ lượng / tàn bạo, - ĐỜI SỐNG HOANG SƠ: SĂN BẮN, HÁI LƯỢM LÀ CHÍNH. § khoan dung / cố chấp - CHƯA CÓ GIA ĐÌNH -> QUẦN HÔN. - SỞ HỮU CÔNG CỘNG. § chính trực / tham lam - ĐẠO ĐỨC LẤY TINH THẦN CỘNG ĐỒNG LÀM NỀN TẢNG. § khiêm tốn / kiêu ngạo KHOẢNG 4.000 NĂM B.C § dũng cảm / hèn nhát - XÃ HỘI ĐÃ CÓ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG. Nghề nào § trung thực / xảo trá - CÓ 3 NGHỀ: CHĂN NUÔI, THỦ CÔNG & THƯƠNG MẠI - ĐẠO ĐỨC KINH DOANH XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN CỦA XÃ trung thực § tín / gian HỘI, PHÁT TRIỂN THEO TỪNG HÌNH THÁI KINH TẾ VÀ THAY nhất? § thiện / ác ĐỔI THEO TỪNG VÙNG DÂN CƯ § … MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 27 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 28
 11. ĐỨC TRỊ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG LỄ § ĐẠO ĐỨC PHƯƠNG ĐÔNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO TÔN GIÁO NHƯ PHƯƠNG TÂY MÀ XUẤT PHÁT TỪ QUAN HỆ § LÀ LỄ NGHI PHÉP TẮC TRONG SINH HOẠT ĐỜI GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI QUA LĂNG KINH NHO GIÁO. THƯỜNG. MỤC ĐÍCH CỦA LỄ LÀ “THUẬN”. § Ý NGHĨA CHÍNH LÀ: “NẾU MỌI NGƯỜI ĐỀU TỐT THÌ XÃ § VỀ MẶT CÁ NHÂN, LỄ NHẰM TIẾT CHẾ DỤC VỌNG HỘI KHÔNG CẦN CÓ LUẬT PHÁP”. CON NGƯỜI, NẾU KHÔNG ĐIỀU ĐỘ SẼ LÀ MẦM § ĐỘNG LỰC CHÍNH ĐỂ DUY TRÌ XÃ HỘI LÀ RÈN LUYỆN MỐNG CỦA RỐI LOẠN. NHÂN CÁCH VỚI BỐN CHỮ: TU, TỀ, TRỊ, BÌNH. § VỀ MẶT XÃ HỘI, LỄ LÀ NHỮNG NGHI THỨC TẠO § PHƯƠNG PHÁP TU THÂN CẦN HAI BIỆN PHÁP: LỄ VÀ BẦU KHÍ LỄ NGHĨA, TỰ NÓ CÓ TÍNH GIÁO HOÁ CON NHẠC. NGƯỜI. MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 29 MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 30 NHẠC 2. Các chuẩn mực về đạo đức ngày nay § NHẠC CÓ Ý NGHĨA: NGƯỜI + THIÊN NHIÊN + SỰ VIỆC CÓ 2.1 Các chuẩn mực đạo đức xã hội; TÍNH HỖ TƯƠNG -> CON NGƯỜI CẦN RÈN LUYỆN CHO TÂM ĐƯỢC TRONG SÁNG. MỤC ĐÍCH CỦA NHẠC LÀ 2.2 Các chuẩn mực đạo đức cá nhân; “HÒA” § THUYẾT ĐỨC TRỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP. TUY NHIÊN, CHÍNH THUYẾT ĐỨC TRỊ TẠO NÊN TÍNH NHÂN BẢN CỦA LUẬT PHÁP VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TRONG NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN CÁC NƯỚC Á ĐÔNG NGÀY NAY. MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 31
 12. 2.1 Các chuẩn mực đạo đức xã hội: 2.1.1 Chủ nghiã tập thể § Tập thể là gì? Tính tập Tự giác Tập thể là một nhóm (cộng đồng) người có tổ chức, hoạt thể & động vì mực đích chung thống nhất nhằm đem lại lợi ích sáng tạo cho cộng đồng, các thành viên trong tập thể, và xã hội. § Tính tập thể là một thuộc tính (vốn có) của loài người. Khi thuộc tính này trở thành nguyên tắc, triết lý sống thì Nhân Yêu phát triển thành Chủ nghiã tập thể. đạo nước § Chủ nghiã tập thể là sự thống nhất về ý chí và hành động, có tinh thần trách nhiệm quan tâm, chăm sóc lẫn nhau “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, phù hợp với sự tiến bộ xã hội, là cơ sở của Chủ nghiã nhân đạo. MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 33 1.1 Chủ nghiã tập thể Một tập thể tiến bộ là... Như vậy, về mặt hình thức tập thể rất đa dạng: Phải hội tụ đủ 3 yếu tố: § Đảng phái chính trị; 1. Mục đích hoạt động đúng đắn, phù hợp với lợi ích § Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; và tiến bộ xã hội; § Cộng đồng dân cư; 2. Có tổ chức, thống nhất về ý chí và hành động, giải § Doanh nghiệp; quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích; § Câu lạc bộ (golf, tenis, cầu lông, bóng bàn,...) 3. Khi có mâu thuẫn phải được giải quyết theo § ... nguyên tắc ưu tiên: Xét về chất một tập thể có thể được coi là: § Một tập thể tiến bộ? Ø Lợi ích xã hội; Xuất hiện vấn đề § Một tập thể lạc hậu? Ø Lợi ích tập thể; “Cái chung” và § Phản động? “Cái riêng”? Ø Lợi ích cá nhân.
 13. Mối quan hệ giữa “Cái chung” và “Cái riêng” Lao động tự giác và sáng tạo § Lao động là hoạt động sáng tạo của con người, “Cái riêng- cá nhân” phải phù hợp với các thông qua đó cải tạo xã hội, tự nhiên, và chính giá trị đạo đức, và tiến bộ xã hội bản thân con người một cách phù hợp với nhu cầu, lợi ích, và phát triển của xã hội và cá nhân. Lao động tự giác và sáng tạo trở thành chuẩn mực “Cái chung– tập thể” phải được xây dựng xã hội để đo lường phẩm giá con người. bằng những “cái riêng” cụ thể. Là sự thống nhất của những cá nhân, giúp cá nhân phát triển. Tập thể không phủ định cá nhân. Những chuẩn mực đó được hiểu như thế Là mối quan hệ phát triển, nào? biện chứng khách quan MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 37 Lao động tự giác và sáng tạo Chủ nghiã yêu nước § Là tình cảm sâu sắc của con người đối với quê Các biểu hiện cụ thể của chuẩn mực đạo đức xã hội về hương, đất nước. Là niềm tự hào về truyền thống lao động tự giác và sáng tạo là: của dân tộc, được bồi đắp, củng cố qua nhiều thế hệ và nhiều thế kỷ của một quốc gia. § Yêu quí lao động (lao động trí óc và lao động chân tay); § Chủ nghiã yêu nước cần kết hợp với tinh thần § Cần cù, siêng năng, lao động có năng suất và hiệu quả quốc tế (là nguyên tắc của đạo đức ngày nay), và cao; cần tránh khuynh hướng “Chủ nghiã dân tộc cực đoan”. § Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chiụ trách nhiệm; Những chuẩn mực đó được § Tự giác và kỷ luật trong lao động; hiểu như thế § Tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. nào?
 14. Chủ nghiã nhân đạo 2. 2 Chuẩn mực đạo đức cá nhân § Chủ nghĩa nhân đạo là tổng hợp các quan điểm nhằm bảo vệ quyền con người và sự phát triển của con người § 2.1 Tính trung thực § 2.2 Tính nguyên tắc trong xã hội. Biểu hiện của chủ nghiã nhân đạo là: § 2.3 Tính khiêm tốn ú Lòng nhân ái; § 2.4 Lòng dũng cảm ú Tôn trọng thương yêu con người; ú Nhằm giải phóng con người; ú Tự do và thực hiện đầy đủ quyền làm người. TÍNH NGUYÊN TẮC TÍNH TRUNG THỰC § LÀ TÔN TRỌNG SỰ THẬT, LẼ PHẢI VÀ CHÂN LÝ TRONG CƯ XỬ; LÀ CƠ SỞ BẢO ĐẢM CHO CÁC MỐI § LÀ SỰ ĐỊNH HƯỚNG VÀO NHỮNG NGUYÊN TẮC QUAN HỆ XÃ HỘI. ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI TRONG QUAN § NGƯỜI TA CHỈ CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI HỆ XÃ HỘI LÀ “CHÂN, THIỆN, MỸ”. NHAU KHI CÓ SỰ TIN CẬY MÀ TRONG KINH DOANH § GIỮ VỮNG NGUYÊN TẮC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ GỌI LÀ CHỮ TÍN. LOẠI TRỪ MỌI THOẢ HIỆP, YÊU CẦU THỰC TẾ § LỜI NÓI CỦA DOANH NHÂN NHƯ “ĐINH ĐÓNG CỘT”. ĐÔI KHI ĐÒI HỎI PHẢI CÓ SỰ NHÂN NHƯỢNG § NGƯỜI TA CÓ THỂ NÓI DỐI NẾU VÔ HẠI HOẶC ĐỂ NHẤT THỜI. AN ỦI NGƯỜI KHÁC.
 15. TÍNH KHIÊM TỐN LÒNG DŨNG CẢM § BIẾT ĐẶT MÌNH ĐÚNG VỊ TRÍ TRONG TẬP THỂ, § LÀ DÁM ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THỬ THÁCH, HIỂM KHÔNG LÀ ĐỀ CAO “CÁI TÔI”. NGUY ĐỂ VƯƠN TỚI CÁI THIỆN; BẢO VỆ QUYỀN § NGƯỜI KHIÊM TỐN XEM THÀNH TÍCH CỦA MÌNH LỢI VÀ HẠNH PHÚC CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN. LÀ MỘT BỘ PHẬN TRONG THÀNH TÍCH CHUNG, § DÁM NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI SAI CỦA BẢN BIẾT TÔN TRỌNG THÀNH TÍCH VÀ ƯU ĐIỂM THÂN VÀ ĐẤU TRANH VỚI SAI PHẠM XẢY RA NGƯỜI KHÁC. CHUNG QUANH ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH MỌI NGƯỜI. § KHIÊM TỐN GIÚP TA TRÁNH ĐƯỢC TÌNH CẢM § “DÁM NGHĨ - DÁM LÀM - DÁM CHỊU”. CỰC ĐOAN CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN LÀ TÍNH KIÊU NGẠO VÀ TỰ TI. CẢM ƠN CÁC BẠN! MBA. NGUYEN VAN BINH 13/04/2010 47
904437

Tài liệu liên quan


Xem thêm