Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 Hiện tượng biến âm mối quan hệ giữa ama và chữ viết gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Biến âm trong ngữ lưu, biến âm văn hóa, chữ viết, mối quan hệ giữa âm và chữ viết,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dan-luan-ngon-ngu-chuong-3-dh-thuong-mai-qhqbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA TIẾNG ANH

------------

CHƯƠNG III

TM

H

D

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

U

M

_T

HIỆN TƯỢNG BIẾN ÂM
MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM VÀ CHỮ VIẾT

NỘI DUNG

IV.

U

M

_T

TM

III.

H

II.

Biến âm trong ngữ lưu
Biến âm văn hóa
Chữ viết
Mối quan hệ giữa âm và chữ viết

D

I.

I. BIẾN ÂM TRONG NGỮ LƯU

U

M

_T

TM

H

D

Biến âm trong ngữ lưu là hiện tượng
biến đổi âm thanh trong chuỗi ngữ âm
do các âm kết hợp với nhau, ảnh
hưởng lẫn nhau.
 Biến âm trong ngữ lưu xảy ra trong
quá khứ được gọi là biến âm lịch sử.


1. Đồng hóa

U

M

_T

TM

H

D

Đồng hoá là sự biến đổi hai âm khác nhau,
đứng cạnh nhau, trở thành giống nhau để
thuận lợi cho việc phát âm. Trong đồng
hóa, một âm sẽ bị biến đổi cho giống với
âm kia.
Sự đồng hóa có thể khác nhau về mức độ:
 Đồng hóa toàn bộ: is she [iz∫i] được phát
âm là [i∫∫i].
 đồng hóa bộ phận, khi âm bị biến đổi giống
âm kia một phần nào thôi: trong tiếng Việt,
phụ âm xát [γ] sẽ biến thành tắc khi đi sau
các âm tắc [-ŋ] hay [-k], như trong các tổ
hợp “xuống ga”, “trước ga”.


H

D

a. Đồng hóa xuôi: âm đi trước đồng hóa
âm đi sau.
Ví dụ 1: dogs [dɔgs] (những con chó) âm [s]

U

M

_T

TM

hóa thành [z] để đồng nhất với tính chất
hữu thanh của [g]: [dɔgz]
Ví dụ 2: trong tiếng Việt, hiện tượng âm xát
[γ] biến thành âm tắc trong tổ hợp “trước
ga” để cho giống với âm tắc [k] đứng trước
cũng là đồng hóa xuôi.
Đồng hóa xuôi có thể tìm thấy trong thanh
điệu như: nơi nào → nơi nao ...

1118796

Tài liệu liên quan


Xem thêm