Xem mẫu

DUNG D CH KHOAN VÀ XI MĔNG<br /> Bài giảng được soạn bởi<br /> Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí<br /> Khoa Kỹ thuật Đ a ch t và D u khí<br /> Đ i h c Bách Khoa TP. HCM<br /> Tel: (08) 8647256 ext. 5767<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> N I DUNG<br /> 1. Dung d ch khoan<br /> 2. Th y lực khoan<br /> 3. Xi mĕng<br /> 4. Các ph<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Dung dịch khoan và xi măng<br /> <br /> ng pháp trám xi mĕng<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. DUNG D CH KHOAN<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Dung dịch khoan và xi măng<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> N i dung<br /> 1. Đ nh nghƿa<br /> <br /> 2. Ch c nĕng<br /> 3. Các ph<br /> <br /> ng pháp r a l khoan<br /> <br /> 4. Dung d ch sét<br /> 5. Các thông s c b n c a dung<br /> d ch khoan<br /> <br /> 6. Phân lo i dung d ch khoan<br /> 7. Làm s ch dung d ch khoan<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Dung dịch khoan và xi măng<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Dung dịch khoan<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đ NH NGHƾA<br />  Đ nh nghĩa<br /> Dung dịch khoan là bất kì dung dịch nào được tuần hoàn hoặc bơm từ bề mặt<br /> vào cần khoan, đi qua choòng khoan và quay lại bề mặt bằng khoảng không<br /> vành xuyến trong công tác khoan.<br /> <br /> <br /> <br /> Dung d ch khoan có thể là chất l ng hoặc khí<br />  Dung d ch khoan là không khí<br /> <br />  Dung d ch khoan d ng b t<br />  Dung d ch khoan là n<br /> <br /> c<br /> <br />  Dung d ch khoan g c d u<br />  Dung d ch khoan g c polyme t ng h p (olefin và este)<br /> GEOPET<br /> <br /> Dung dịch khoan và xi măng<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Dung dịch khoan<br /> <br /> 5<br /> <br />