Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương mở đầu - ThS. Võ Xuân Thạnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương mở đầu - ThS. Võ Xuân Thạnh. Nội dung của bài giảng trình bày về đối tượng và nhiệm vụ của môn, sơ đồ tính của công trình, phân loại công trình, tính công trình theo độ bền, tính công trình theo độ cứng, tính công trình về mặt ổn định, sơ đồ tính của công trình, nguyên lý cộng tác dụng.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-ket-cau-chuong-mo-dau-ths-vo-xuan-thanh-xfnbuq.html

Nội dung


B GIÁO D C & ðÀO T O
TRƯ NG Cð CN& QT SONADEZI
------------------BÀI Gi NG: CƠ H C K T C U
Th.S. VÕ XUÂN TH NH

I/.ð i tư ng và nhi m v c a môn :

CHƯƠNG M

Cơ h c k t c u là môn h c th c nghi m, trình bày
các phép tính ñ ki m tra ñ b n, ñ c ng và ñ
n ñ nh c a các công trình ch u tác d ng các
nguyên nhân khác nhau như t i tr ng, nhi t ñ và
hi n tư ng lún

ð U

1

Tính công trình theo ñ b n nh m ñ m b o công
trình có kh năng chi tác d ng c a t i tr ng cũng
như c a các nguyên nhân khác mà không b phá
ho i
Tính công trình theo ñ c ng nh m ñ m b o cho
công trình không có chuy n v và rung ñ ng l n có
th làm cho công trình m t tr ng thái làm vi c bình
thư ng ngay c khi ñi u ki n b n v n ñ m b o

Tính công trình v m t n ñ nh là tìm hi u kh
năng b o toàn v trí và hình d ng ban ñ u c a
công trình dư i d ng cân b ng trong tr ng thái
bi n d ng

3

Nôi dung nghiên c u c a s c b n v t li u và cơ
h c k t c u gi ng nhau nhưng ph m vi nghiên
c u có khác nhau
•S c b n v t li u nghiên c u cách tính t ng c u
ki n riêng l
•Cơ h c k t c u nghiên c u cách tính toàn b
công trình g m nhi u c u ki n riêng l liên k t
v i nhau
Nhi m v ch y u c a cơ h c k t c u là xác
ñ nh n i l c và chuy n v trong công trình
5

4

II/. Sơ ñ tính c a công trình
Sơ ñ tính c a công trình là hình nh ñơn gi n
hoá mà v n ñ m b o ph n ánh ñư c sát v i s
làm vi c th c t c a công trình
Trong sơ ñ tính ngư i ta lư c b các y u t
không cơ b n mà ch xét ñ n các y u t ch y u
quy t ñ nh kh năng làm vi c c a công trình

6

III/.phân lo i công trình

B/. Phân lo i theo cách tính công trình :

A. Phân lo i theo sơ ñ tính
1/.H tĩnh ñ nh: là nh ng h khi ch u t i tr ng
có th xác ñ nh ñư c n i l c trong h ch b ng
các ñi u ki n tĩnh h c

1/. H ph ng: khi t t c các c u ki n c a công
trình ñ u n m trong m t m t ph ng và t i tr ng
ch tác ñ ng trong m t ph ng
2/. H không gian: n u các c u ki n c a công
trình không n m trong m t m t ph ng ho c
cùng n m trong m t m t ph ng nhưng t i
tr ng tác d ng ngoài m t ph ng c a công
trình

2/. H siêu tĩnh: là nh ng h khi ch u t i tr ng
không th tìm ñư c n i l c b ng các ñi u ki n
cân b ng tĩnh h c

7

8

4/. Các nguyên nhân gây ra n i l c , bi n d ng và
chuy n v :
A.T i tr ng
T i tr ng t m th i, t i tr ng lâu dài, t i tr ng b t
ñ ng, t i tr ng di ñ ng
B. S thay ñ i nhi t ñ

5/. Các gi thi t – nguyên lý c ng tác d ng
1. Gi thi t v t li u ñàn h i tuy t ñ i và tuân
theo ñ nh lu t Hook
2. Gi thi t bi n d ng và chuy n v trong h là
r t nh

C. S chuy n v cư ng b c các liên k t, s ch
t o các c u ki n không chính xác v kích thư c
hình h c
9

Nguyên lý c ng tác d ng
M t ñ i lư ng nghiên c u nào ñó ( ch ng h n
như ph n l c, n i l c, chuy n v …) do m t s
nguyên nhân ( các ngo i l c , s thay ñ i nhi t
ñ ,…)ñ ng th i cùng tác d ng lên công trình gây
ra ñư c xem như t ng ñ i s hay t ng hình h c
nh ng giá tr thành ph n c a ñ i lư ng ñó do
t ng nguyên nhân tác d ng riêng r gây ra.

11

10

1114843

Tài liệu liên quan


Xem thêm