Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 8 - ThS. Võ Xuân Thạnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 8 - ThS. Võ Xuân Thạnh. Nội dung của bài giảng trình bày về ý nghĩa của các phương pháp tính gần đúng, cách xác định sơ bộ kích thước tiết diện thanh trong khung phẳng siêu tĩnh hoặc siêu động, cách kiểm tra gần đúng các khung phẳng nhiều tầng nhiều nhịp chịu tải trọng thẳng đứng, cách kiểm tra gần đúng các khung phẳng nhiều tầng nhiều nhịp chịu tải trọng ngang.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-ket-cau-chuong-8-ths-vo-xuan-thanh-0fnbuq.html

Nội dung


B GIÁO D C & ðÀO T O
TRƯ NG Cð CN& QT SONADEZI
------------------BÀI Gi NG: CƠ H C K T C U
ThS. VÕ XUÂN TH NH

Chương 8

PHƯƠNG PHÁP TÍNH G N ðÚNG

I/.ý nghĩa c a các phương pháp tính g n ñúng
Khi tính h siêu tĩnh theo phương pháp chính xác
thư ng g p nh ng khó khăn sau:
•Ph i n ñ nh trư c kích thư c c a ti t di n trong
các c u ki n , tuy nhiên cũng có th d a trên kinh
nghi m ñ xác ñ nh ti t di n. Nhưng n u ch n
không phù h p thì sau m i l n tính ph i ñi u ch nh
l i , như v y c n ph i gi i h siêu tĩnh nhi u l n, t n
nhi u công s c
ð kh c ph c nh ng khó khăn trên , trên th c t
còn yêu c u ph i xây d ng các phương pháp
tính g n ñúng

II/. Cách xác ñ nh sơ b kích thư c ti t di n thanh
trong khung ph ng siêu tĩnh ho c siêu ñ ng
Phương pháp g n ñúng cũng ñư c xây d ng trên
các gi thi t ñã ñư c ch p nh n trong các phương
pháp chính xác , song còn b xung nh ng gi thi t
khác nh m làm ñơn gi n vi c tính toán. Gi thi t
b xung có th thô sơ hơn song c n phù h p v i
t ng th lo i k t c u

2/. ð i v i thanh ñ ng: ch n ti t di n theo l c
d c cho t ng thanh. L c d c trong m i thanh
ñ ng ñư c xác ñ nh theo áp l c truy n t các
thanh ngang phía trên v i gi thi t coi m i
thanh là m t d m ñơn gi n
Th c ra ngoài l c d c, các thanh ñ ng còn ch u
mô men u n , do ñó theo kinh nghi m c n tăng
giá tr l c d c trên lên (20-50%) . ð i v i các
thanh ñ ng bên trong khung ch c n tăng ít còn
các thanh ñ ng ngoài biên c n tăng nhi u hơn

1/. ð i v i thanh ngang: ch n ti t di n cho m i
thanh ngang theo mômen u n
d
M = (0,6 ÷ 0,7)M max

Khi thanh có vút nh

d
M = (0,4 ÷ 0,7)M max

Khi thanh có vút l n

III/. Cách ki m tra g n ñúng các khung ph ng
nhi u t ng nhi u nh p ch u t i tr ng th ng ñ ng
Các gi thi t:
•T i tr ng tác d ng trên các khung ngang c a t ng
n y nh hư ng r t ít ñ n n i l c trong các thanh
ngang c a t ng khác
• nh hư ng c a chuy n v ngang t i các nút ñ n n i
l c trong khung r t nh . Do ñó, có th xem các nút
trong khung không có chuy n v th ng

N u th a nh n các gi thi t trên, có th tính khung
theo th t sau:
1/. Chia khung nhi u t ng, nhi u nh p thành nhi u
khung ñơn gi n m t t ng nhi u nh p, liên k t
ngàm ñàn h i

IV/. Cách ki m tra g n ñúng các khung ph ng
nhi u t ng nhi u nh p ch u t i tr ng ngang
1/.Gi thi t :ði m không bi u ñ mô men u n
trên các thanh ñ ng có v trí chính gi a chi u
cao c a m i thanh ñ ng thu c các t ng trên và
cách ngàm m t kho ng b ng 2/3 chi u cao c a
các thanh ñ ng thu c t ng dư i

1,2i

3,6i

W3

Trư ng h p ñ c bi t : khi chi u cao b ng nhau

W2
Q2

Q1

Q3

k

= ‡”
W

2
Gi thi t : l c c t ph thu c vào t s : (ik/hk) Ta có:

(ik / hk2 )
W
2 ‡”
‡”(im / hm )
m

3/. Mô men các thanh ngang:
Mt

Mt

Mtr

Mph

Md

Md

M tr =

M ph =

W
‡”

k

2/.Mô men u n trong các thanh ñ ng

Q
‡”

M

ik
i
‡”
m

W1

Qk =

Qk =

itr
( Mt + M d )
itr + i ph

i ph
itr + i ph

( Mt + M d )

+ các thanh thu c t ng trên : mômen u n hai
ñ u thanh
1
M k = Qk hk
2
+ các thanh thu c t ng dư i cùng : mômen
u n hai ñ u thanh
2
1
- ð u dư i M k ,d = Qk hk
M k ,t = Qk hk
- ð u trên
3
3

1114846

Tài liệu liên quan


Xem thêm