Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 7 - ThS. Võ Xuân Thạnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 7 - ThS. Võ Xuân Thạnh. Nội dung của bài giảng trình bày về phương pháp H. Cross, khái niệm và quy ước dấu, khái niệm về hệ có nút chuyển vị thẳng và không chuyển vị thẳng, ký hiệu và qui ước về dấu của mômen uốn và lực cắt, sự phân phối mômen xung quanh một nút, cách tính hệ có nút không chuyển vị thẳng, xác định độ cứng đơn vị qui ước, xác định hệ số phân phối, xác định mô men nút cứng M* tại các đầu thanh do tải trọng gây ra (chú ý áp dụng qui ước về dấu).. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-ket-cau-chuong-7-ths-vo-xuan-thanh-2fnbuq.html

Nội dung


B GIÁO D C & ðÀO T O
TRƯ NG Cð CN& QT SONADEZI
------------------BÀI Gi NG: CƠ H C K T C U
ThS. VÕ XUÂN TH NH

A/. Phương pháp H. Cross
Phương pháp H. cross ñư c xây d ng trên cơ s
nh ng gi thi t gi ng như nh ng gi thi t c a
phương pháp chuy n v
I/. Khái ni m và qui ư c d u

Chương 7

1/. Khái ni m v h có nút chuy n v th ng và
không chuy n v th ng

PHƯƠNG PHÁP PHÂN PH I MÔ MEN

Trong quá trình bi n d ng, n u m t ho c m t s
nút c a khung có chuy n v th ng thì khung ñư c
coi là h có nút chuy n v th ng, còn n u t t c
các nút không chuy n v th ng thì khung ñư c g i
là h có nút không chuy n v th ng

II/. S phân ph i mômen xung quanh m t nút

2/. Ký hi u và qui ư c v d u c a mômen u n và
l cc t
MAB
B

M>0

Thanh AB có ñ u ñ i di n B là ngàm

M
M
φAB = - AB = - AB
EIAB
4RAB
4
lAB

MBA

A

C

MAB+MAC+MDA+M=0

V

M

M
M
φAc = - Ac = - Ac
4EIAc
4RAc
3
4lAc

D

EIAB
i RAB =
lAB MAB

MAD

Thanh AC có ñ u ñ i di n là kh p

M0

Gi thi t A là nút c ng, ta có

Q 1114848

Tài liệu liên quan


Xem thêm