Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - ThS. Võ Xuân Thạnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - ThS. Võ Xuân Thạnh. Nội dung của bài giảng phân tích sự cấu tạo hình học của hệ phẳng, các khái niệm, các loại liên kết, cách nối các miếng cứng thành hệ bất biến hình, nối một điểm với một miếng cứng, cách nối hai miếng cứng, nối ba miếng cứng, nối nhiều miếng cứng và trường hợp đặc biệt hệ dàn.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-ket-cau-chuong-1-ths-vo-xuan-thanh-0gnbuq.html

Nội dung


B GIÁO D C & ðÀO T O
TRƯ NG Cð CN& QT SONADEZI
------------------BÀI Gi NG: CƠ H C K T C U
ThS. VÕ XUÂN TH NH

I/. Các khái ni m m ñ u:
1/. H b t bi n hình: là lo i k t c u mà dư i tác
d ng c a t i tr ng nó không thay ñ i d ng hình
h c ban ñ u

CHƯƠNG 1
PHÂN TÍCH S C U T O HÌNH H C
C A H PH NG

1

2

3/. Bi n hình t c th i: là h mà dư i tác d ng
c a t i tr ng nó thay ñ i d ng hình h c ban ñ u
m t lư ng vô cùng bé

2/. H bi n hình: là h mà dư i tác d ng c a t i
tr ng nó thay ñ i d ng hình h c ban ñ u m t
lư ng h u h n

A

δ
A’

3

4

5/. B c t do: B c t do c a m t h chính là
thông s ñ c l p ñ ñ xác ñ nh v trí c a h
ñ i v i m t h khác ñư c xem là c ñ nh

4/. Mi ng c ng: mi ng c ng là m t h ph ng BBH

x

x
ði m

y

Mi ng c ng

y

M t mi ng c ng có 3 b c t do
5

6

2/. Liên k t kh p

II/. Các lo i liên k t
A/. Liên k t ñơn gi n
1/. Liên k t thanh

Tr c thanh

7

8

4/. Liên k t ph c t p: là liên k t n i nhi u mi ng
c ng ( s mi ng c ng l n hơn hai ) D>2

3/. Liên k t hàn

Ta có th g p hai lo i liên k t :
Liên k t kh p b i: m t liên k t kh p b i
tương ñương (D-1) liên k t kh p ñơn
K= (D-1)
Liên k t hàn b i: m t liên k t hàn b i tương
ñương v i (D-1) liên k t hàn ñơn
H= (D-1)
9

10

III/. Cách n i các mi ng c ng thành h BBH
1/. N i m t ñi m v i m t mi ng c ng:

Tính ch t c a b ñôi: khi thêm hay b t l n lư t
các b ñôi thì tính ch t ñ ng h c c a h không
thay ñ i. Tính ch t n y ñư c s d ng ñ phân tích
c u t o hình h c c a h , và phân tích theo hai
hư ng sau:

ði u ki n c n: c n hai liên k t thanh

ði u ki n ñ : tr c hai thanh
Không ñư c trùng nhau

11

12

Phương pháp thu h p mi ng c ng: t h ban ñ u
l n lư t b d n các b ñôi ñ ñưa v h ñơn gi n,
n u h BBH thì h ban ñ u BBH …

Phương pháp phát tri n mi ng c ng: t mi ng
c ng ban ñ u l n lư t thêm các b ñôi thì ñư c
m t mi ng c ng

13

2/. Cách n i hai mi ng c ng :
a/. ði u ki n c n:
•Ho c dùng 3 liên k t thanh
•Ho c dùng m t liên k t thanh và m t liên k t kh p
•Ho c dùng m t liên k t hàn

14

N u dùng m t liên k t kh p và m t liên k t thanh
thì tr c thanh không ñư c ñi qua kh p

b/. ði u ki n ñ :
N u dùng ba liên k t thanh thì tr c c a ba
thanh ñó không ñư c song song ho c không
cùng ñ ng quy t i m t ñi m

15

16

4/. N i nhi u mi ng c ng:

3/. N i ba mi ng c ng
ði u ki n c n

a/. H không n i ñ t
•ði u ki n c n

T + 2 K + 3H ≥ 3( D − 1)

b/. Trư ng h p n i ñ t
•ði u ki n c n

ði u ki n ñ

T + 2 K + 3H + C 0 ≥ 3 D
A
H BHTT

C0: s liên k t n i ñ t
17

18

5/. Trư ng h p ñ c bi t h dàn:

* Trư ng h p n i ñ t:

* Trư ng h p h dàn không n i ñ t
Xét h dàn g m D thanh và M m t . Xem m t
thanh là mi ng c ng c ñ nh, v y còn (D-1) thanh
và (M-2) m t, mà m t m t c n 2 liên k t thanh:

Vì m t m t có hai b c t do, s thanh c n kh
h t các b c t do là 2M, s thanh ñã có là
(D+Co) v y ñi u ki n c n c a h BBH là

D + C0 ≥ 2 M
hay
D ≥ 2 M − C0

(D − 1) ≥ 2(M − 2)

19

20

1114882

Tài liệu liên quan


Xem thêm