Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết chung về lún của nền đất, dự tính lún ổn định theo kết quả của bài toán nén lún một chiều, dự tính lún ổn định bằng áp dụng kết quả lý thuyết đàn hồi, dự tính lún ổn định bằng phương pháp lớp tương đương. Mời tham khảo.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-dat-bo-mon-dia-ky-thuat-chuong-4-du-tinh-lun-nen-cong-trinh-cgdbuq.html

Nội dung


Bμi gi¶ng C¬ Häc §Êt

Ch−¬ng IV:
Bμi 1

dù tÝnh lón nÒn c«ng tr×nh

Lý thuyÕt chung vÒ lón cña nÒn ®Êt

I. c¸c d¹ng chuyÓn vÞ cña nÒn ®Êt vμ nguyªn nh©n g©y lón

1. NÐn chÆt
* KN: NÐn chÆt lμ qu¸ tr×nh c¸c h¹t ®Êt bÞ Ðp chuyÓn sang tr¹ng th¸i lÌn chÆt h¬n
cïng víi sù gi¶m t−¬ng øng vÒ thÓ tÝch vμ khÝ tho¸t ra.
Nguyªn nh©n cã thÓ do träng l−îng b¶n th©n hoÆc t¶i träng phô trªn mÆt ®Êt sinh ra.
Sù dao ®éng do xe cé chuyÓn ®éng, c¸c ho¹t ®éng thi c«ng nh− ®ãng cäc còng g©y ra
lón do nÐn chÆt. Trong vïng ®éng ®Êt, sãng va chÊn ®éng còng lμ mét nguyªn nh©n.
Nh÷ng ®Êt nh¹y c¶m, nhÊt lμ c¸t hay c¸t chøa cuéi rêi, vËt liÖu ®¾p ®Æc biÖt lμ sau khi
®æ kh«ng ®−îc lu lÌn hay ®Çm chÆt ®Çy ®ñ.

2. Cè kÕt
* KN : Qu¸ tr×nh n−íc lç rçng trong ®Êt dÝnh b·o hoμ tho¸t ra do t¶i träng t¸c dông
t¨ng lªn gäi lμ qu¸ tr×nh cè kÕt. ThÓ tÝch gi¶m dÇn dÇn cho tíi khi ¸p lùc n−íc lç rçng
ë bªn trong ®¹t c©n b»ng, viÖc gi¶m t¶i träng cã thÓ g©y ra tr−¬ng në lμm cho ®Êt duy
tr× sù b·o hoμ.
§Êt nh¹y c¶m nhÊt lμ ®Êt bïn vμ ®Êt sÐt cè kÕt b×nh th−êng. Than bïn vμ ®Êt than
bïn cã tÝnh Ðp co kh¸ cao, kÕt qu¶ lμ, d−íi t¶i träng møc ®é võa ph¶i, bÒ dμy líp thay
®æi nhiÒu, cã thÓ ®¹t dÕn 20%.

3. BiÕn d¹ng ®μn håi
* KN : Khi chÞu t¶i träng th× tÊt c¶ c¸c vËt liÖu r¾n ®Òu biÕn d¹ng. §Êt cã b¶n chÊt
riªng biÖt, biÕn d¹ng mét phÇn lμ do nÐn chÆt hay cè kÕt nh− võa ®Ò cËp ë trªn, phÇn
kh¸c do biÕn d¹ng ®μn håi. Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt, biÕn d¹ng ®μn håi x¶y ra hÇu
nh− ngay sau khi t¶i träng t¸c dông. §é lón g©y bëi qu¸ tr×nh nμy gäi lμ ®é lón tøc
thêi.

4. ¶nh h−ëng cña viÖc h¹ thÊp mùc n−íc ngÇm

1

Bμi gi¶ng C¬ Häc §Êt

* KN : Khi b¬m n−íc tõ hè mãng hoÆc hót n−íc tõ giÕng khoan, mùc n−íc ë khu ®Êt
xung quanh h¹ thÊp xuèng. Lón cã thÓ sinh ra do sù h¹ thÊp mùc n−íc nμy trong
®iÒu kiÖn thuû tÜnh bëi hai qu¸ tr×nh.
- Thø nhÊt, trong mét sè ®Êt sÐt viÖc gi¶m ®é Èm sÏ sinh ra viÖc gi¶m thÓ tÝch do
qu¸ tr×nh co ngãt vμ tr−¬ng në. §Êt ë trªn mùc n−íc ngÇm h¹ thÊp cã thÓ bÞ co
ngãt.
- Thø hai, viÖc gi¶m ¸p lùc n−íc lç rçng thuû tÜnh t¹o nªn sù t¨ng øng suÊt hiÖu
qu¶ cña líp phñ trªn c¸c líp n»m d−íi.
V× vËy, ®Æc biÖt lμ ®Êt h÷u c¬, ®Êt sÐt yÕu n»m d−íi mùc n−íc ngÇm h¹ thÊp cã thÓ cè
kÕt do øng suÊt hiÖu qu¶ t¨ng lªn.

5. ¶nh h−ëng cña thÊm vμ xãi mßn
* KN : trong ®Êt c¸t, nh− c¸t kh« h¹t mÞn vμ hoμng thæ, chuyÓn ®éng cña n−íc cã thÓ
cuèn tr«i mét sè h¹t nhá.

Xãi mßn lμ hiÖn t−îng vËt liÖu ®−îc chuyÓn dêi do n−íc trªn mÆt s«ng suèi, hay x¶y
ra t¹i n¬i c¸c kªnh tiªu hay ®−êng èng dÉn n−íc bÞ vì. Ë n¬i hè mãng ®μo d−íi mùc
n−íc ngÇm n»m bªn trong ®ª quai th× còng t−¬ng tù, dßng thÊm tõ d−íi g©y ra d¹ng
mÊt æn ®Þnh gäi lμ m¹ch ®ïn. Trong vïng kh« h¹n, ®Êt cïng lo¹i cã thÓ bÞ xãi mßn do
ho¹t ®éng cña giã.
Trong mét sè ®Êt ®¸ nhÊt ®Þnh, kÕt dÝnh kho¸ng vËt cã thÓ bÞ hoμ tan do n−íc ngÇm
vËn ®éng. Sù lón sôt c¸c hang ®éng cã thÓ g©y ra lón trong ph¹m vi lín.

II. Lý thuyÕt chung vÒ lón

Tæng qu¸t th× lón nÒn ®Êt gåm ®é lón ®μn håi vμ ®é lón cè kÕt:
S = S i + ( S c + Sα )
Trong ®ã:
S : ®é lón tæng céng
Si : ®é lón tøc thêi (lón do biÕn d¹ng ®μn håi)
Sc : ®é lón cè kÕt s¬ cÊp
Sα: ®é lón cè kÕt thø cÊp

1. Lón tøc thêi - Si

2

(41-1)

Bμi gi¶ng C¬ Häc §Êt

* KN: lμ ®é lón tøc thêi x¶y ra ngay sau khi ®Æt t¶i träng – biÕn d¹ng cña khèi ®Êt b·o

hoμ kh«ng tho¸t n−íc chÞu t¸c dông cña t¶i träng t−¬ng tù tr¹ng th¸i cña vËt thÓ ®μn
håi vμ nã cã biÕn d¹ng t−¬ng ®èi nhá.
BiÕn d¹ng kiÓu nμy cho thÊy, thÓ tÝch ®Êt vÉn kh«ng ®æi vμ do ®ã cÇn sö dông th«ng sè
biÕn d¹ng Eu vμ νu.
§é lón tøc thêi, (tõ lóc b¾t ®Çu gia t¶i ®Õn khi n−íc lç rçng b¾t ®Çu tho¸t ra), ®−îc tÝnh
nh− sau:

(a) Khi nÒn lμ ®ång nhÊt vμ cã chiÒu s©u v« h¹n: (¸p dông khi h/b>2)
- C«ng thøc cña Giroud:
S=

(

)

p.b
. 1 − ν 2 .C f
E

(41-2)

Trong ®ã:
p : c−êng ®é ¸p lùc tiÕp xóc
b : chiÒu réng cña mãng
ν : hÖ sè poisson
E : m«dun ®μn håi
Cf : hÖ sè ¶nh h−ëng (tra b¶ng 4-1)

B¶ng 4-1 : HÖ sè Cf khi tÝnh lón ®μn håi cho líp ®Êt cã chiÒu dμy v« h¹n.
Mãng mÒm
H×nh d¹ng

Mãng cøng

T©m

Gãc

Trung b×nh

1.000

0.640

0.850

0.790

1.0

1.122

0.561

0.946

0.820

1.5

1.358

0.679

1.148

1.060

2.0

1.532

0.766

1.300

1.200

3.0

1.783

0.892

1.527

1.420

4.0

1.964

0.982

1.694

1.580

5.0

2.105

1.052

1.826

1.700

10.0

2.540

1.270

2.246

2.100

100.0

4.010

2.005

3.693

3.470

Trßn
Ch÷ nhËt

L
B

(b) Khi nÒn lμ ®ång nhÊt vμ cã chiÒu s©u h¹n chÕ: (khi h/b 1101898

Tài liệu liên quan


Xem thêm