of x

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất. Ta biết rằng tất cả các công trình đều được đặt trên các lớp đất, đá. Toàn bộ lực tác dụng lên công trình đều đ ược truyền xuống nền thông qua móng công trình. Vậy một công trình muốn ổn định, an toàn thì trước hết nền móng công trình đó phải đủ khả năng chịu lực. Xuất phát từ yêu cầu trên trước khi xây dựng mỗi công trình chúng ta phải xác định được sức chịu tải của nền đất, đá. Chương này sẽ tìm hiểu về các tính chất cơ học của đất đá.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-dat-bo-mon-dia-ky-thuat-chuong-2-cac-tinh-chat-co-hoc-cua-dat-agdbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến các bạn thư viện Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng đưa vào cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất trong chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi user kientrucxaydung tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 37 trang , thuộc file .PDF, cùng chủ đề còn có Cơ học đất, Bài giảng Cơ học đất, Địa kỹ thuật, Tính chất cơ học của đất, Tính chất nén lún của đất, Tính chất thấm của đất ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Ta biết rằng hầu hết những công trình đều được đặt trên những lớp đất, đá, kế tiếp là Toàn bộ lực tác dụng lên công trình đều đ ược truyền xuống nền ưng chuẩn móng công trình, bên cạnh đó Vậy một công trình muốn ổn định, an toàn thì trước nhất nền móng công trình ấy phải đủ khả năng chịu lực, nói thêm Xuất phát từ đề nghị trên trước khi xây dựng mỗi công trình chúng ta phải xác định được sức chịu tải của nền đất, đá, thêm nữa Chương này sẽ tham khảo về những thuộc tính cơ học của đất đá, cho biết thêm Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt ch−¬ng II: c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt Ch−¬ng II: C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt, nói thêm là Ta biÕt r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Òu ®−îc ®Æt trªn c¸c líp ®Êt, ®¸,còn cho biết thêm Toμn bé lùc, nói thêm là t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®Òu ®−îc truyÒn xuèng nÒn th«ng qua mãng c«ng tr×nh, nói thêm là VËy mét c«ng tr×nh muèn æn ®Þnh, an toμn th× tr−íc hÕt nÒn mãng c«ng tr×nh ®ã, kế tiếp là ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc,còn cho biết thêm XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn tr−íc khi x©y sử dụng mçi c«ng tr×nh chóng ta ph¶i x¸c, bên cạnh đó ®Þnh ®−îc søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt, ®¸, kế tiếp là Muèn vËy chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¸c tÝnh, kế tiếp là chÊt c¬ häc cña ®Êt nh− tÝnh chÞu nÐn, tÝnh thÊm, kh¶ n¨ng chÞu c¾t , bên cạnh đó cñ
Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng II: c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt

Ch−¬ng II: C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt
Ta biÕt r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Òu ®−îc ®Æt trªn c¸c líp ®Êt, ®¸. Toμn bé lùc
t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®Òu ®−îc truyÒn xuèng nÒn th«ng qua mãng c«ng tr×nh.
VËy mét c«ng tr×nh muèn æn ®Þnh, an toμn th× tr−íc hÕt nÒn mãng c«ng tr×nh ®ã
ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn tr−íc khi x©y dùng mçi c«ng tr×nh chóng ta ph¶i x¸c
®Þnh ®−îc søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt, ®¸. Muèn vËy chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¸c tÝnh
chÊt c¬ häc cña ®Êt nh− tÝnh chÞu nÐn, tÝnh thÊm, kh¶ n¨ng chÞu c¾t ... cña ®Êt nÒn.
Trong thùc tÕ chóng ta th−êng gÆp hai hiÖn t−îng ®èi víi nÒn sau:
+ HiÖn t−îng lón: Lμ hiÖn t−îng biÕn d¹ng theo ph−¬ng ®øng lμm gi¶m thÓ
tÝch cña ®Êt nÒn. NÕu ®é lón nhá, ®Òu c«ng tr×nh vÉn cã thÓ sö dông ®−îc, nh−ng
khi ®é lón lín, kh«ng ®Òu sÏ g©y ra hiÖn t−îng nøt, ph¸ ho¹i c«ng tr×nh.
+ HiÖn t−îng nghiªng ®æ cña c«ng tr×nh: §ã lμ sù ph¸ ho¹i cña ®Êt nÒn lμm
c«ng tr×nh kh«ng thÓ tiÕp tôc khai th¸c ®−îc n÷a.
Hai hiÖn t−îng trªn ®Æc tr−ng cho hai vÊn ®Ò chÞu lùc cña ®Êt nÒn ®ã lμ vÊn ®Ò
biÕn d¹ng (lón) vμ vÊn ®Ò c−êng ®é hay æn ®Þnh.

Bμi 1:

TÝnh chÊt nÐn lón cña ®Êt

Nh− ch−¬ng I ®· nghiªn cøu th× ®Êt ®−îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t ®Êt s¾p xÕp mét
c¸ch tù nhiªn t¹o ra 3 pha r¾n, láng vμ khÝ. D−íi t¸c dông cña t¶i träng do c«ng
tr×nh truyÒn xuèng lμm ph¸ vì c¸c liªn kÕt tù nhiªn cña c¸c h¹t, chóng bÞ dÞch
chuyÓn lÌn chÆt vμo nhau lμm gi¶m lç rçng, gi¶m thÓ tÝch ®ã chÝnh lμ tÝnh nÐn lón
cña ®Êt.
Do ®Êt cã tÝnh nÐn lón nªn d−íi t¸c dông cña t¶i träng c«ng tr×nh ®Êt bÞ thay
®æi h×nh d¹ng, thay ®æi thÓ tÝch ta gäi ®Êt cã tÝnh biÕn d¹ng.
I. ThÝ nghiÖm nÐn ®Êt ë hiÖn tr−êng:
1. Dông cô thÝ nghiÖm:
- Bμn nÐn b»ng gang, thÐp hay bªt«ng cã diÖn tÝch kho¶ng 0,5m2 hoÆc 1m2 h×nh
trßn hoÆc h×nh vu«ng.
- Gi¸ truyÒn t¶i träng cã kh¾c v¹ch ®Õn 0,1mm.
- Bμn ®Æt t¶i ®Æt trªn gi¸ truyÒn.
- Kim chØ ®Ó x¸c ®Þnh ®é lón cña nÒn.

K.s §Æng Hång Lam- Bé m«n §Þa Kü ThuËt

Trang 1

Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng II: c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt

H×nh 2.1-1: ThÝ nghiÖm nÐn ®Êt ë hiÖn tr−êng
2. Tr×nh tù thÝ nghiÖm:
- §μo hè ®o ®Õn vÞ trÝ ®Æt mãng.
- §Æt m¸y ®o xuèng hè nh− h×nh 2.1-1.
- Sau khi bè trÝ m¸y xong ta ®Æt t¶i träng P (tÜnh t¶i) theo tõng cÊp t¨ng dÇn.
Mçi cÊp t¶i träng kho¶ng 20-50kN/m2 tuú theo tõng lo¹i ®Êt.
- §èi víi mçi cÊp t¶i träng ta ®o ®é lón cña nÒn ë tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau
t=30gi©y, 1, 2, 3, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120phót. NÕu gi÷a hai lÇn ®o liªn tiÕp mμ
®é lón cña nÒn kh«ng v−ît qu¸ 0,1mm th× ta tiÕp tôc t¸c dông cÊp t¶i träng
tiÕp theo.
- Cø tiÕp tôc t¸c dông t¶i träng t¨ng dÇn tõng cÊp nh− vËy cho ®Õn khi ®é lón
cña bμn nÐn t¨ng ®ét ngét, ®Êt xung quanh bμn nÐn nøt nÎ hay ®Êt tråi lªn 2
bªn bμn nÐn míi th«i.
3. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vμ c¸c ®Æc ®iÓm biÕn d¹ng:

a) BiÓu ®å “ ®é lón - thêi gian“:
- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: LÊy c¸c sè liÖu ®o ®−îc tõ thÝ nghiÖm nÐn, theo tõng cÊp
ta vÏ ®−îc biÓu ®å quan hÖ gi÷a ®é lón vμ thêi gian nh− sau:
t

S

K.s §Æng Hång Lam- Bé m«n §Þa Kü ThuËt

Trang 2

Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng II: c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt

H×nh 2.1.2: BiÓu ®å “®é lón - thêi gian”

- §Æc ®iÓm biÕn d¹ng: Qua biÓu ®å trªn ta thÊy r»ng øng víi mçi cÊp t¶i träng
P 1101896

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm