Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất. Ta biết rằng tất cả các công trình đều được đặt trên các lớp đất, đá. Toàn bộ lực tác dụng lên công trình đều đ ược truyền xuống nền thông qua móng công trình. Vậy một công trình muốn ổn định, an toàn thì trước hết nền móng công trình đó phải đủ khả năng chịu lực. Xuất phát từ yêu cầu trên trước khi xây dựng mỗi công trình chúng ta phải xác định được sức chịu tải của nền đất, đá. Chương này sẽ tìm hiểu về các tính chất cơ học của đất đá.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-dat-bo-mon-dia-ky-thuat-chuong-2-cac-tinh-chat-co-hoc-cua-dat-agdbuq.html

Nội dung


Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng II: c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt

Ch−¬ng II: C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt
Ta biÕt r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Òu ®−îc ®Æt trªn c¸c líp ®Êt, ®¸. Toμn bé lùc
t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®Òu ®−îc truyÒn xuèng nÒn th«ng qua mãng c«ng tr×nh.
VËy mét c«ng tr×nh muèn æn ®Þnh, an toμn th× tr−íc hÕt nÒn mãng c«ng tr×nh ®ã
ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn tr−íc khi x©y dùng mçi c«ng tr×nh chóng ta ph¶i x¸c
®Þnh ®−îc søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt, ®¸. Muèn vËy chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¸c tÝnh
chÊt c¬ häc cña ®Êt nh− tÝnh chÞu nÐn, tÝnh thÊm, kh¶ n¨ng chÞu c¾t ... cña ®Êt nÒn.
Trong thùc tÕ chóng ta th−êng gÆp hai hiÖn t−îng ®èi víi nÒn sau:
+ HiÖn t−îng lón: Lμ hiÖn t−îng biÕn d¹ng theo ph−¬ng ®øng lμm gi¶m thÓ
tÝch cña ®Êt nÒn. NÕu ®é lón nhá, ®Òu c«ng tr×nh vÉn cã thÓ sö dông ®−îc, nh−ng
khi ®é lón lín, kh«ng ®Òu sÏ g©y ra hiÖn t−îng nøt, ph¸ ho¹i c«ng tr×nh.
+ HiÖn t−îng nghiªng ®æ cña c«ng tr×nh: §ã lμ sù ph¸ ho¹i cña ®Êt nÒn lμm
c«ng tr×nh kh«ng thÓ tiÕp tôc khai th¸c ®−îc n÷a.
Hai hiÖn t−îng trªn ®Æc tr−ng cho hai vÊn ®Ò chÞu lùc cña ®Êt nÒn ®ã lμ vÊn ®Ò
biÕn d¹ng (lón) vμ vÊn ®Ò c−êng ®é hay æn ®Þnh.

Bμi 1:

TÝnh chÊt nÐn lón cña ®Êt

Nh− ch−¬ng I ®· nghiªn cøu th× ®Êt ®−îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t ®Êt s¾p xÕp mét
c¸ch tù nhiªn t¹o ra 3 pha r¾n, láng vμ khÝ. D−íi t¸c dông cña t¶i träng do c«ng
tr×nh truyÒn xuèng lμm ph¸ vì c¸c liªn kÕt tù nhiªn cña c¸c h¹t, chóng bÞ dÞch
chuyÓn lÌn chÆt vμo nhau lμm gi¶m lç rçng, gi¶m thÓ tÝch ®ã chÝnh lμ tÝnh nÐn lón
cña ®Êt.
Do ®Êt cã tÝnh nÐn lón nªn d−íi t¸c dông cña t¶i träng c«ng tr×nh ®Êt bÞ thay
®æi h×nh d¹ng, thay ®æi thÓ tÝch ta gäi ®Êt cã tÝnh biÕn d¹ng.
I. ThÝ nghiÖm nÐn ®Êt ë hiÖn tr−êng:
1. Dông cô thÝ nghiÖm:
- Bμn nÐn b»ng gang, thÐp hay bªt«ng cã diÖn tÝch kho¶ng 0,5m2 hoÆc 1m2 h×nh
trßn hoÆc h×nh vu«ng.
- Gi¸ truyÒn t¶i träng cã kh¾c v¹ch ®Õn 0,1mm.
- Bμn ®Æt t¶i ®Æt trªn gi¸ truyÒn.
- Kim chØ ®Ó x¸c ®Þnh ®é lón cña nÒn.

K.s §Æng Hång Lam- Bé m«n §Þa Kü ThuËt

Trang 1

Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng II: c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt

H×nh 2.1-1: ThÝ nghiÖm nÐn ®Êt ë hiÖn tr−êng
2. Tr×nh tù thÝ nghiÖm:
- §μo hè ®o ®Õn vÞ trÝ ®Æt mãng.
- §Æt m¸y ®o xuèng hè nh− h×nh 2.1-1.
- Sau khi bè trÝ m¸y xong ta ®Æt t¶i träng P (tÜnh t¶i) theo tõng cÊp t¨ng dÇn.
Mçi cÊp t¶i träng kho¶ng 20-50kN/m2 tuú theo tõng lo¹i ®Êt.
- §èi víi mçi cÊp t¶i träng ta ®o ®é lón cña nÒn ë tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau
t=30gi©y, 1, 2, 3, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120phót. NÕu gi÷a hai lÇn ®o liªn tiÕp mμ
®é lón cña nÒn kh«ng v−ît qu¸ 0,1mm th× ta tiÕp tôc t¸c dông cÊp t¶i träng
tiÕp theo.
- Cø tiÕp tôc t¸c dông t¶i träng t¨ng dÇn tõng cÊp nh− vËy cho ®Õn khi ®é lón
cña bμn nÐn t¨ng ®ét ngét, ®Êt xung quanh bμn nÐn nøt nÎ hay ®Êt tråi lªn 2
bªn bμn nÐn míi th«i.
3. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vμ c¸c ®Æc ®iÓm biÕn d¹ng:

a) BiÓu ®å “ ®é lón - thêi gian“:
- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: LÊy c¸c sè liÖu ®o ®−îc tõ thÝ nghiÖm nÐn, theo tõng cÊp
ta vÏ ®−îc biÓu ®å quan hÖ gi÷a ®é lón vμ thêi gian nh− sau:
t

S

K.s §Æng Hång Lam- Bé m«n §Þa Kü ThuËt

Trang 2

Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng II: c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt

H×nh 2.1.2: BiÓu ®å “®é lón - thêi gian”

- §Æc ®iÓm biÕn d¹ng: Qua biÓu ®å trªn ta thÊy r»ng øng víi mçi cÊp t¶i träng
P 1101896

Tài liệu liên quan


Xem thêm