Bài giảng chuyên đề Quản lý nhà nước về tài chính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng chuyên đề Quản lý nhà nước về tài chính. Nội dung của bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính, tài chính và hoạt động tài chính, quản lý nhà nước về tài chính, quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước, quản lý nhà nước về chính sách tiết kiệm.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuyen-de-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-chinh-lwlbuq.html

Nội dung


BỘ TÀI CHÍNH
Trường BDCB tài chính

CHUYÊN ĐỀ

Quản lý nhà nước về
tài chính
PGS. TS. Đỗ Đức Minh
GĐ Trường BDCB tài chính
ĐT: 0913009626
Email: doducminh@ift.edu.vn
Web:http://www.ift.edu.vn/
Hà nội -2012

Nội dung

Những
vấn đề cơ
bản về tài
chính

Quản lý
nhà nước
về Tài
chính

Quản lý
nhà nước
về NSNN

CSTK
trong giai
đoạn tái
cấu trúc

Tài chính và Hoạt động tài chính – cơ sở của QLNN về tài
chính
•Phương thức phân bổ
• Nguồn lực vốn kham hiếm
•Mục đích
•Chủ thể

Tài chính
(Phạm trù)

Chức năng
1. Phân phối
2. Giám đốc
3. Kích thích hiệu
quả

Chính sách
tài chính

Thực tiễn
tài chính

Cơ chế tác
động tài
chính

Hoạt động tài chính
Chức
năng

Vai trò tài chính

Hệ thống tài chính và tài chính công

NSNN
NN
XH

TTTC

Tài chính
Hộ gia đình

Tín dụng
Bảo hiểm
TGTC
KD

TN

TCDN

Các lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài chính
Vụ NSNN
TC thuế

Thuế HQ

TC HQ

QL TC
ĐT
XDCB

Vụ ĐT

QL nợ
Cục QL nợ
và TCĐN
Cục QL GS
KT, KT

NSNN
TS công

Các quỹ
tiền tệ
của NN

QLNN
về
KTKT

QL
Giá

Cục QL giá

KBNN

Quỹ
NSNN
QL DT
QG

TC
DTQG

QL TC
DNNN

TC QL
GS TC
DNNN

TTTC&
DVTC

UBCK NN
Cục QL GS
BH

1112851

Tài liệu liên quan


Xem thêm