Bài giảng Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ. Nội dung của bài giảng trình bày về tiền tệ và hoạt động của ngân hàng, cách tạo tiền qua ngân hàng, số nhân tiền tệ, thị trường tiền tệ, cung tiền tệ, cầu tiền tệ, cân bằng thị trường tiền tệ và hàm đầu tư theo lãi suất, lãi suất chiết khấu.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuong-5-tien-tea-ngan-hang-va-chinh-sach-tien-te-nhnbuq.html

Nội dung


I.Tieàn teä vaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng

C5.TIEÀN TEÄ, NGAÂN HAØNG VAØ
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ
I. Tieàn teä vaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng
 II. Thò tröôøng tieàn teä
 III. Chính saùch tieàn teä1. Tieàn teä:

Taøi saûn goàm nhieàu loaïi:
12/25/2012

Tran Bich Dung

1

I.Tieàn teävaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng

Tran Bich Dung

Tran Bich Dung

2

b.Caùc hình thaùi cuûa tieàn:
Tieàn baèng haøng hoaù
 Tieàn quy öôùc
 Tieàn qua ngaân haøng


3

12/25/2012

Tran Bich Dung

4

I.Tieàn teävaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng

c.Chöùc naêng:

d.Khoái tieàn teä:
 Caên cöù vaøo khaû naêng chuyeån ñoåi cuûa
moät taøi saûn thaønh tieàn ñeå saün saøng
giao dòch, ngöôøi ta chia khoái tieàn teä ra
nhieàu loaïi:


Phöông tieän thanh toaùn, trao ñoåi
 Ñôn vò haïch toaùn
 Dự trữ giaù trò


12/25/2012

12/25/2012I.Tieàn teävaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng


Tieàn göûi khoâng kyø haïn vieát seùc
Tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn vaø khoâng kyø haïn
Ngoaïi teä
Ñaát ñai, nhaø cöûa
Coå phieáu…..

I.Tieàn teävaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng

a.Khaùi nieäm:
Tieàn laø baát kyø phöông tieän naøo ñöôïc thöøa
nhaän chung ñeå thanh toaùn cho vieäc mua
haøng, hay ñeå thanh toaùn nôï naàn.
Noùi caùch khaùc, tieàn laø moät löôïng taøi saûn
ñöôïc söû duïng ngay ñeå tieán haønh giao dòch

12/25/2012

Tieàn

Tran Bich Dung

5

12/25/2012

Tran Bich Dung

6

1

I.Tieàn teävaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng


I.Tieàn teä vaø hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng

Tieàn giao dòch(M1): laø löôïng tieàn
duøng cho giao dòch goàm:

Tieàn roäng M3 =M2 + traùi phieáu,coå
phieáu…
 Trong KT vó moâ cô baûn, chuùng ta
giôùi haïn löôïng cung tieàn laø M1


Tieàn maët ngoaøi ngaân haøng (CM)
M
 Tieàn göûi khoâng kyø haïn vieát sec (D )
Tieàn roäng(M2) = M1 + Tieàn göûi tieát
kieäm coù kyø haïn vaø khoâng kyø haïn

12/25/2012

Tran Bich Dung

7

2.Hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng
Ngaân haøng trung öông
 Caùc ngaân haøng trung gian: ngaân haøng
thöông maïi, ngaân haøng ñaàu tö,caùc toå
chöùc tín duïng…


Tran Bich Dung

9

Cung öùng tieàn, kieåm soaùt löôïng cung
tieàn vaø laõi suaát nhaèm oån ñònh giaù trò tieàn
teä, oån ñònh vaø thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh
teá

12/25/2012cho caùc NHTM vay khi caàn thieát
Traùnh côn hoûang loïan taøi chính
 nhaèm traùnh söï suïp ñoã khoâng ñaùng coù trong
heä thoáng ngaân haøng


Caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng cho caùc NHTM
Thöôøng xuyeân kieåm tra hoaït ñoäng cuûa
NHTM
 → baûo veä lôïi ích cuûa ngöôøi göûi tieàn


Tran Bich Dung

10

Ngaân haøng cuûa caùc NHTM:

Quaûn lyù caùc NHTM:

12/25/2012

Tran Bich Dung

2.Hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng

NHTW coù caùc chöùc naêng cô baûn sau:


8

Ngaân haøng trung öông:


2.Hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng


Tran Bich Dung

2.Hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng

Heä thoáng ngaân haøng hieän ñaïi goàm:

12/25/2012

12/25/201211

Laø cô quan ñoäc quyeàn in vaø phaùt haønh
tieàn trong neàn kinh teá

12/25/2012

Tran Bich Dung

12

2

2.Hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng


2.Hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng

Laø ngaân haøng cuûa chính phuû:
Môû taøi khoaûn , nhaän tieàn göûi&toå chöùc
thanh toaùn cho kho baïc nhaø nöôùc.
 Laøm ñaïi lyù phaùt haønh traùi phieáu kho
baïc nhaø nöôùc.
 Quaûn lyù thò tröôøng ngoaïi hoái, baûo
quaûn döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia…


12/25/2012

Tran Bich Dung

13

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng:


Tran Bich Dung

12/25/2012

15

14

nghóa laø NH chæ nhaän tieàn göûi maø khoâng cho
vay
thì NH khoâng taïo tieàn
Trong baûn toång keát taøi saûn cuûa NH I:

12/25/2012

Tran Bich Dung

16

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng


→Löôïng cung tieàn khoâng ñoåi: 1000$
tieàn göûi vaøo NH laøm:
tieàn maët giaûm 1000$
 tieàn döï tröõ NH taêng 1000$


COÙ
NÔÏ
Tieàn göûi:1000$ Tieàn göûi:1000$Döï tröõ:1000$

→ heä thoáng NH döï tröõ 100%:Tran Bich Dung

Tran Bich Dung

VD: Caù nhaân A göûi vaøo NH I 1000$.
Neáu NH döï tröõ 100%NHI

12/25/2012

coù chöùc naêng kinh doanh tieàn teä
vaø ñaàu tö.

Trong quaù trình hoaït ñoäng, caùc ngaân
haøng ñaõ “taïo tieàn qua ngaân haøng”Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng

Tieàn döï tröõ laø tieàn göûi maø NH nhaän ñöôïc,
nhöng khoâng cho vay.

12/25/2012Moïi giao dòch ñeàu qua ngaân haøng
 Tyû leä döï tröõ chung d = 10%
 Caùc ngaân haøng ñeàu cho vay heát löôïng tieàn
coøn laïi =( 1 – d)


Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng

Giaû ñònh:Ngaân haøng trung gian:
 Laø moät toå chöùc trung gian taøi chính


17

khoâng taïo tieàn
khoâng taùc ñoäng ñeán löôïng cung tieàn

12/25/2012

Tran Bich Dung

18

3

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng

Neáu NH döï tröõ 10%:
 B1:Khi A göûi vaøo NH I 1000$:

B2:NH I cho khaùch haøng B vay 900$ ñeå
traû cho C. C laïi göûi 900$ vaøo NH II. NH
II döï tröõ 90$ cho D vay 810$:

NH II


NH I seõ cho vay 900$, döï tröõ 100$
NÔÏ

COÙ
Cho vay: 900$

COÙ

Tieàn göûi:1000$

Cho vay: 810$

Döï tröõ: 100$
12/25/2012

NÔÏ
Tieàn göûi: 900$

Döï tröõ: 90$
Tran Bich Dung

19

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng

12/25/2012

20

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng

B3: D laïi traû cho E 810$ vaø E laïi göûi
vaøo NH III 810$, NH III laïi cho vay
theâm 729$, döï tröõ theâm 81$

NH III


COÙ

Tran Bich DungQuaù trình cöù tieáp dieãn:tieàn cho vay cuûa NH naøy
trôû thaønh tieàn göûi taêng theâm cuûa NH keá
tieáp

NÔÏ

Cho vay:729$

Tieàn göûi:810$

Döï tröõ:81$
12/25/2012

Tran Bich Dung

21

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng
Caùc NH

1000

900

100

NH II

900

810

90

NH III

Heä thoáng
NH

810


729


81


10000

9000

1000

12/25/2012

Tran Bich Dung

Tran Bich Dung

22

Caùch taïo tieàn qua ngaân haøng

Tieàn göûi Cho vay
Döï tröõ
taêng theâm taêng theâm taêng theâm

NH I

12/25/2012
∆M =1000 + 900 + 810 +…
= ∆H + (1 – d) ∆H + (1 – d) 2∆H +..

M


M
23

12/25/2012

1
* H
1 (1 d )
1
* H
d
Tran Bich Dung

24

4

3. Soá nhaân tieàn teä
Laø heä soá phaûn aùnh
söï thay ñoåi trong
löôïng cung tieàn
khi löôïng tieàn maïnh
thay ñoåi 1 ñôn vò:

3. Soá nhaân tieàn teä
m

M
M

k

k *H
k *
m

mH

Löôïng tieàn maët ngoaøi ngaân haøng CM
 Löôïng tieàn döï tröõ trong heä thoáng ngaân
haøng RM


M
H


12/25/2012

Tran Bich Dung

25

3. Soá nhaân tieàn teä
M =M1: Cung tieàn teä: laø toång löôïng
tieàn hieän coù trong neàn kinh teá
 M = CM + D M
 Tyû leä tieàn maët/ tieàn göûi c = CM/ DM
 → CM = c *DM

Tran Bich Dung27

→ RM = d *DM

12/25/2012

Tran Bich Dung

28

→ H = CM + RM = (c + d) DM

M = CM + DM = ( c + 1) DM
(c 1) *
M
k H (c d ) * D

D
M

M

M

k

ñeå chi tra ûcho khaùch haøng ruùt tieàn khi coù yeâu caàu

Tran Bich Dung

d = R M/ DMlaø tyû leä döï tröõ
maø NHTW quy ñònh cho töøng loaïi tieàn göûi ñoái vôùi
NHTM
vaø noäp vaøo taøi khoaûn cuûaNHTM ôû NHTW

12/25/2012

26

3. Soá nhaân tieàn teä

dty: Tyû leä döï tröõ tuyø yù cuûa moãi NHTM


Tran Bich Dung

Tyû leä döï tröõ chung/ tieàn göûi:


Trong ñoù d = dbb + dty
dbb:tyû leä döï tröõ baét buoäc:


12/25/20123. Soá nhaân tieàn teä


H = CM + RM

3. Soá nhaân tieàn teä12/25/2012

H:löôïng tieàn maïnh( tieàn cô sôû): Laø
löôïng tieàn maø NHTW ñaõ phaùt haønh,
goàm :

29

12/25/2012

M

c 1
c d
Tran Bich Dung

30

5

1114905

Tài liệu liên quan


Xem thêm