of x

Bài giảng Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - PGS.TS Nguyễn Nhị Điền

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 78 | FileSize: 4.38 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - PGS.TS Nguyễn Nhị Điền. Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt của PGS.TS Nguyễn Nhị Điền gồm các nội dung chính: Cấu trúc của lò phản ứng, nguyên lí hoạt động của lò phản ứng, nguyên liệu lò phản ứng. Mời các bạn tham khảo!. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuong-5-lo-phan-ung-hat-nhan-da-lat-pgs-ts-nguyen-nhi-dien-ac6auq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Bài giảng Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - PGS.TS Nguyễn Nhị ĐiềnTài liệu Bài giảng Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - PGS.TS Nguyễn Nhị Điền thuộc danh mục ,Khoa Học Tự Nhiên,Vật lý được chia sẽ bởi vat-ly đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Vật lý , có tổng cộng 78 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, Cấu trúc của lò phản ứng, Thùng lò phản ứng, Nguyên lý hệ tải nhiệt 2 vòng, Nhiên liệu lò phản ứng : Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt của PGS, bên cạnh đó TS Nguyễn Nhị Điền gồm những nội dung chính: Cấu trúc của lò phản ứng, nguyên lí hoạt động của lò phản ứng, nguyên liệu lò phản ứng, bên cạnh đó Mời những bạn tham khảo! Chương 5, bên cạnh đó LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN, bên cạnh đó ĐÀ LẠT PGS TS Nguyễn Nhị Điền, bên cạnh đó Đà Lạt, 2014, kế tiếp là Viện NCHN, Đà Lạt 11/2014 1 CÁC ĐIỂM MỐC THỜI GIAN, bên cạnh đó • 1960 - khôûi coâng xaây döïng loø TRIGA Mark II taïi Ñaø Laït, ý nữa • 26/2/1963 - Loø TRIGA ñaït traïng thaùi tôùi haïn laàn ñaàu, ngoài ra • 4/3/1963 - Loø TRIGA ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng chính thöùc, kế tiếp là ôû coâng suaát 250 kW, ý nữa • Töø 1963-1968 - LPÖ ñöôïc vaän haønh vôùi 3 muïc tieâu: huaán, tiếp theo là luyeän caùn boä (Training), nghieân cöùu khoa hoïc (Research) vaø, tiếp theo là saûn xuaát ñoàng vò phoùng xaï (Isotope Production), ngoài ra • Töø 1968-1974 - LPÖ taïm ngöøng hoaït ñoäng do chieán tranh, nói thêm • Sau Hieäp ñònh
Chương 5
LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
ĐÀ LẠT

PGS TS Nguyễn Nhị Điền
Đà Lạt, 2014
Viện NCHN, Đà Lạt 11/2014

1

CÁC ĐIỂM MỐC THỜI GIAN
• 1960 - khôûi coâng xaây döïng loø TRIGA Mark II taïi Ñaø Laït
• 26/2/1963 - Loø TRIGA ñaït traïng thaùi tôùi haïn laàn ñaàu
• 4/3/1963 - Loø TRIGA ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng chính thöùc
ôû coâng suaát 250 kW
• Töø 1963-1968 - LPÖ ñöôïc vaän haønh vôùi 3 muïc tieâu: huaán
luyeän caùn boä (Training), nghieân cöùu khoa hoïc (Research) vaø
saûn xuaát ñoàng vò phoùng xaï (Isotope Production)
• Töø 1968-1974 - LPÖ taïm ngöøng hoaït ñoäng do chieán tranh
• Sau Hieäp ñònh Paris ñöôïc kyù keát vaøo naêm 1973, giai
ñoaïn 1974-1975, nhieân lieäu cuûa LPÖ ñöôïc laáy ra khoûi vuøng
hoaït vaø chuyeân chôû traû veà Hoa kyø. LPÖ hoaøn toaøn khoâng coøn
khaû naêng hoaït ñoäng.
Viện NCHN, Đà Lạt 11/2014

2

 Theo QÑ soá 64/CP ngaøy 26/4/1976, ngaønh haït nhaân ñöôïc
thaønh laäp vaø ñöôïc giao quaûn lyù Trung taâm Nghieân cöùu Nguyeân
töû Ñaø Laït maø thieát bò chính laø LPÖ TRIGA Mark II
 9/10/1979 - Hôïp ñoàng soá 85-096/54100 veà khoâi phuïc LPÖ
ñöôïc ñaïi dieän hai nöôùc Vieät Nam vaø Lieân xoâ kyù keát
 15/3/1982 - khôûi coâng xaây döïng coâng trình khoâi phuïc & môû
roäng LPÖ haït nhaân Ñaø Laït (goïi laø loø IVV-9)
 01/11/1983 - Loø IVV-9 ñaït traïng thaùi tôùi haïn laàn ñaàu vớ
i
nhiên liệ độgià ca o 36% U-235
u
u
 20/3/1984 - LPÖ hoaït ñoäng chính thöùc ôû coâng suaát 500kW
 Töø 13/2/1985 - sau 1 naêm baûo haønh, 3 chuyeân gia cuoái
cuøng cuûa Lieân xoâ veà nöôùc. Vieän NCHN hoaøn thaønh ñaûm nhaän
coâng taùc vaän haønh vaø khai thaùc LPÖ.
Viện NCHN, Đà Lạt 11/2014

3

 Tháng 2/2004 –bắ đầ tha m gia dự án RRRFR (Rus s ia n
t u
Re s e a rch Re a ctor Fue l Re turn) đểchuyể đổ nhiên liệ vùng
n i
u
hoạ từ s ử dụ nhiên liệ độgià ca o (HEU –Highly Enriche d
t
ng
u
u
Ura nium, 36% U-235) s a ng độgià thấ (LEU –Low Enriche d
u
p
Ura nium, 19.75% U-235).
 Từ ngà 12/9/2007 –Lò phả ứ hoạ độ vớ vùng hoạ
y
n ng
t ng i
t
hỗ hơ nhiên liệ HEU vàLEU.
n
p
u
 Ngà 30/11/2011 –LP Ư đạ trạ thái tớ hạ lầ đầ vớ cấ
y
t ng
i n n u i u
hì 72 bó nhiên liệ LEU.
nh
u
 Ngà 9/01/2012 –LP Ư đạ mứ 100% công s uấ da nh địh và
y
t
c
t
n
vậ hà thử nghiệ 72 giờkhông tả
n nh
m
i.
 Tuầ 12-16/3/2012 –thự hiệ đợ vậ hà lò 108 giờtạ
n
c
n
t n nh
i
công s uấ 500 kW đầ tiên vớ nhiên liệ LEU.
t
u
i
u
Viện NCHN, Đà Lạt 11/2014

4

CẤU TRÚC CỦA LÒ PHẢN ỨNG

3D-View of the Dalat Research Reactor
Viện NCHN, Đà Lạt 11/2014

5

1092680

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm