Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 5

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 5. Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 5 có kết cấu nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về cơ quan sinh dục đực, tinh dịch, điều hòa thần kinh - thể dịch, các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất tinh, nuôi dưỡng đực giống, chăm sóc và quản lý, sử dụng đực giống.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chan-nuoi-trau-bo-chuong-5-09sbuq.html

Nội dung


Slide 1

___________________________________
Ch¨n nu«i tr©u bß
®ùc gièng

___________________________________

• CƠ QUAN SINH DỤC ĐỰC

___________________________________

• TINH DỊCH
• ĐIỀU HOÀ THẦN KINH-THỂ DỊCH
• CÁC NHÂN T ẢNH HƯỞNG TỚI

SẢN XUẤT TINH
• NUÔI DƯỠNG ĐỰC GIỐNG

___________________________________

• CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ
• SỬ DỤNG ĐỰC GIỐNG

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 2

___________________________________

CƠ QUAN SINH DỤC ĐỰC

___________________________________
___________________________________
___________________________________
2

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 3

___________________________________

Tinh hoµn vµ phô dÞch hoµn
• Tinh hoµn:

___________________________________

- TÕ bµo tinh nguyªn : sinh tinh trïng
- TÕ bµo Sertoly: cung cÊp dinh

d­ìng nu«i tinh trïng vµ tiÕt hãc-m«n
inhibin (øc chÕ FSH)

___________________________________

- TÕ bµo kÏ (Leidig): sinh hocm«n
testosteron

Phô dÞch hoµn:
– Dµi kho¶ng 40-60 m gåm cã ®Çu,
th©n, ®u«i.
– Lµ n¬i hÊp thu dÞch, trung chuyÓn,
lµm thµnh thôc vµ tÝch tr÷ tinh trïng.

Tinh trïng

Mµng ®¸y

TÕ bµo Leydig & mao
m¹c h

___________________________________

Xoang

KÎ gi÷a c¸c
èng sinh tinh

TÕ bµo Sertoli

3

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 4

B×u vµ èng bÑn
èng dÉn tinh
§éng mach
TÜnh m¹ch
C¬ vßng

___________________________________

Vßng bÑn

___________________________________

C¬ b×u
§Çu phô dÞch hoµn

C¬ däc
Mµng tr¾ng

DÞch hoµn

___________________________________

V¸ch ng¨n gi÷a
Da b×u

B×u:
- Chøa dÞnh hoµn, phô dÞch
hoµn, èng bÑn vµ c¸c
tuyÕn sinh dôc phô.
- V¸ch gåm 3 líp: da, c¬
vµ t­¬ng m¹c.

§u«i phô dÞch hoµn

èng bÑn:
Lµ èng th«ng gi÷a xoang
bông d­íi vµ phô dÞch hoµn
®Ó cho thÇn kinh, m¹ch qu¶n
vµ thõng dÞch hoµn.

___________________________________
4

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 5

___________________________________

D­¬ng vËt vµ bao quy ®Çu
• D­¬ng vËt: lµ c¬ quan

___________________________________

giao phèi (còng lµ ®­êng tiÕt
niÖu)

- Gèc: cã 2 ch©n nèi víi
x­¬ng ngåi
- Th©n: h×nh ch÷ S, khi giao
phèi th× duçi th¼ng
- Quy ®Çu: h×nh xo¾n
• Bao quy ®Çu: n»m sau
rèn, ph©n tiÕt dÞch nhên vµ
®­a d­¬ng vËt vµo ©m ®¹o.

___________________________________
___________________________________
5

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 6

C¸c tuyÕn sinh dôc phô

___________________________________
___________________________________
___________________________________

-TuyÕn niÖu ®¹o (Cowper tiÕt dÞch röa vµ trung hoµ axit ë ©m
):
®¹o con c¸i.
- TuyÕn tiÒn liÖt tiÕt dÞch ho¹t ho¸ tinh trïng
:
-TuyÕn tói tinh:tiÕt dÞch sau cïng, biÕn thµnh keo ®Æc nót cæ tö
cung ng¨n tinh trïng ch¶y ra ngoµi.
- TuyÕn ampul (phång èng dÉn tinh):tiÕt tinh thanh chøa dinh
d­ìng nu«i tinh trïng.
Home 6

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 7

___________________________________

TINH D ỊCH

___________________________________

• Dung l­îng:
– Tr©u: 2-3ml/lÇn
– Bß: 5-6 ml/lÇn
• MËt ®é tinh trïng (C)
– Tr©u: 0,6-1 tû/ml
– Bß: 2-6 tû/ml
• Tû träng: 1,036 +/- 0,008
• pH: 6,9 (6,4-7,8)
• Protein:
7,3 (6,3-8,4) mg/100ml
• Fructoza: 550 (200-900) mg/100ml
• Axit citric: 700 (300-1100) mg/100ml

___________________________________
___________________________________
7

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 8

___________________________________

Sù t¹o tinh vµ chÝn cña tinh trïng
• Sinh tinh vµ thµnh thôc cña tinh trïng diÔn ra
liªn tôc trong n¨m, tuy c­êng ®é cã thay ®æi
theo mïa, ®Æc biÖt lµ ë tr©u

___________________________________

• Qu¸ tr×nh t¹o tinh (tõ khi ph©n chia nguyªn
bµo tinh cho ®Õn khi bµi xuÊt tinh trïng vµo
khe èng dÉn tinh) kÐo dµi 48-50 ngµy

___________________________________

• Tinh trïng di chuyÓn trong èng phô dÞch
hoµn (kho¶ng 60m) trong 14-22 ngµy
• Trong qu¸ tr×nh di chuyÓn tinh trïng thµnh
thôc dÇn vµ hoµn toµn thµnh thôc trong thêi
gian tÝch l¹i ë du«i phô dÞch hoµn
• Tinh trïng tr­ëng thµnh vµ chÝn tÝch l¹i trong
®u«i phô dÞch hoµn vµ cã thÓ sèng ë ®©y 1-2
th¸ng.

___________________________________
Home

8

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 9

H­ng phÊn sinh dôc

ĐIỀU HOÀ
THẦN KINHTHỂ DỊCH

___________________________________

N·o
GnRH

___________________________________

TuyÕn yªn

LH

FSH

øc chÕ ng ­îc

___________________________________

DÞch hoµn

Hocmon steroid

C¬ quan SD

___________________________________

Inhibi n

Tuyen SD phô

M« bµo kh¸c

9

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 10

§iÒu hoµ thÇn kinh-thÓ dÞch
KÝch thÝch ngo¹i c¶nh

___________________________________

KÝch thÝch bªn trong

ThÇn kinh T W

___________________________________

D­íi ®åi
TËp tÝnh sinh dôc
RF
TuyÕn yªn
FSH

è ng sinh tinh

T/b Sectoli

___________________________________

Inhibin

Leidig

Nguyªn bµo tinh

___________________________________

Testosteron

Tinh trïng

C/q sinh dôc phô

10

C¬ thÓ

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 11

___________________________________

C¸c ph¶n x¹ sinh dôc

___________________________________

• Ph¶n x¹ ham muèn sinh
dôc
• Ph¶n x¹ c ­¬ng cøng
d­¬ng vËt
• Ph¶n x¹ nh¶y
• Ph¶n x¹ giao phèi
• Ph¶n x¹ phãng tinh

___________________________________
___________________________________
Home

11

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 12

Nh©n tè ¶nh h ­ëng tíi sè
l­îng vµ chÊt l ­îng tinh dÞch
1) Gièng
- TÇm vãc
- C­êng ®é T§C
- Kh¶ n¨ng thÝch nghi
2) Thøc ¨n
- Møc ¨n
- Gi¸ trÞ sinh vËt häc vµ hµm l îng protein trong khÈu phÇn
­
- CÊu tróc khÈu phÇn vµ lo¹i h×nh thøc ¨n
- Vitamin, ®Æc biÖt lµ Vit A
- C¸c chÊt kho¸ng, ®Æc biÖt lµ P
3) Ch¨m sãc
4) Thêi tiÕt-khÝ hËu
12
5) Tuæi

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 13

Nh©n tè ¶nh h ­ëng tíi sè l ­îng
vµ chÊt l­îng tinh dÞch (2)

___________________________________
___________________________________

6) ChÕ ®é lÊy tinh
1lÇn/tuÇn

1lÇn/ngµy

+/- %

L­îng tinh/lÇn (ml)

9,5

6,2

-35

L­îng tinh/tuÇn

9,5

43,3

+356

Ho¹t lùc (%)

63

69

+6

MËt ®é (1000/ml)

1890

810

-57

Tæng tinh trïng/lÇn (triÖu)

17,8

4,8

-73

Tæng tinh trïng/tuÇn (triÖu) 17,8

33,8

+90

Tû lÖ thô thai (%)

___________________________________

73

70

Home

___________________________________
13

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 14

___________________________________

Nu«i d­ìng ®ùc gièng (1)
Nhu cÇu nang l îng vµ protein
­
ThÓ träng (kg)

Møc ®é khai th¸c
NghØ phèi

Trung binh

___________________________________

Phèi nhiÒu

Nhu cÇu n ¨ng l­îng (§VTA)
400

4,8-5,3

5,2-5,8

5,6-6,1

500

5,4-6,1

6,0-6,6

6,4-7,0

600

6,1-6,4

6,7-7,5

7,2-8,0

700

6,7-7,6

7,3-8,2

7,9-8,7

800

7,3-8,3

7,8-8,9

8,5-9,5

7,9-8,9

8,6-9,5

9,2-10,2

8,4-9,4

9,1-10,0

9,8-10,8

900
1000

___________________________________
___________________________________

Nhu cÇu protein tiªu ho¸ (g/DVTA)
100

120-125

140-145

Bß ®ùc t¬ hoÆc bß gÇy mçi ngµy thªm 0,5-1 DVTA.
NÕu mçi ngµy bß ®ùc lao t¸c 2-3 giê thªm 0,5-1 DVTA

14

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 15

___________________________________

Nu«i d­ìng ®ùc gièng (2)
Nhu cÇu kho¸ng

Ca: 7-8g, P: 6-7g/§VTA, NaCl: 7-8g/100kg P

C¸c kho¸ng vi l ­îng còng cã vai trß lín ®èi víi
bß ®ùc gièng: Co, Cu, Zn, I, Mn. Hµm l ­îng c¸c lo¹i
kho¸ng nµy trong thøc ¨n phô thuéc vµo mïa, ®Êt,
ph©n bãn.
• CÇn chó ý ®¶m b¶o nhu cÇu cña ®ùc gièng vÒ vitamin
A vµ D: 100mg/caroten/100kg P. Khi khÈu phÇn thiÕu
caroten th× bæ sung chÐ phÈm vitmin A (1mg caroten
= 500-533 UI vitamin A). Chó ý cung cÊp vitamin D
trong mïa ®«ng. Cã thÓ bæ sung men chiÕu x¹ còng
nh­ c¸c chÕ phÈm vitamin D2 hoÆc D3.
15

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

1122406