Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4. Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4 có kết cấu nội dung trình bày về cấu tạo cơ quan sinh dục cái, chu kì động dục, mang thai và đẻ, phục hồi sinh dục sau đẻ, phát hiện động dục - phối giống và khám thai, nuôi dưỡng và chăm sóc, đánh giá khả năng sinh sản, nhân tố ảnh hưởng đến sinh sản, điều kiện sinh sản.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chan-nuoi-trau-bo-chuong-4-z9sbuq.html

Nội dung


Ch¨
Ch¨n nu«i tr©u bß c¸i
sinh s¶n

NỘI DUNG


CÊu t¹o c¬ quan sinh dôc c¸i

-

Chu kú ®éng dôc

-

Mang thai vµ ®Î

-

Phôc håi sinh dôc sau ®Î

-

Ph¸t hiÖn ®éng dôc, phèi gièng vµ kh¸m thai

-

Nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc
ch¨

-

§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh s¶n


-

Nh©n tè ¶nh h­íng tíi sinh s¶n

-

§iÒu khiÓn sinh s¶n
2

c¬ quan sinh dôc c¸i
Manh nang

§Þnh vÞ c¬ quan sinh dôc c¸i

NiÖu qu¶n
¢m ®¹o
Tr. trµng Th©n T.cung

HËu m«n
¢m m«n
Lç niÖu
X­¬ng chËu
Bãng ®¸i

trùc trµng

Sõng tö cung
Buång trøng
Mµng treo lín

©m ®¹o

cæ t/c
tö cung

Loa kÌn Vßi Falop Cæ tõ cung

èng dÉn
B.trøng
trøng

3

C¸c c¬ quan sinh dôc bªn trong

4

CÊu t¹o cæ tö cung bß

Lç T/C

¢m ®¹o

NÕp gÊp vßng
Manh nang

5

Cæ tö cung

Th©n tö cung

6

1

C¸c cÊu tróc trªn buång trøng bß
No·n bao chÝn
No·n bao ®ang
ph¸t triÓn

Trøng rông
No·n bao vì
M« ®Öm
ThÓ vµng

M¹ch qu¶n

Contents
8

7

TiÒn ®éng dôc

Chu kú ®éng dôc

- Trªn buång trøng mét no·n bao lín b¾t lín nhanh
(sau khi thÓ vµng cña chu kú tr­íc bÞ tho¸i ho¸).
- V¸ch ©m ®¹o dµy lªn, ®­êng sinh dôc t¨ng sinh,

xung huyÕt.
- C¸c tuyÕn sinh dôc phô t¨ng tiÕt dÞch nhên trong

suèt, khã ®øt.
- ¢m m«n h¬i bãng mäng. Cæ tö cung hÐ më.
- Bá ¨n, hay kªu rèng vµ ®¸i r¾t.
- Cã nhiÒu bß ®ùc theo trªn b·i ch¨n, nh­ng ch­a
ch¨
chÞu ®ùc.

Rông trøng
Sau ®éng dôc

§éng dôc
TiÒn ®éng dôc

Yªn tÜnh

Yªn tÜnh

N·o
TuyÕn
yªn

Buång
trøng

9

§éng dôc

10

HËu ®éng dôc

- Bß chÞu ®ùc cao ®é.
- Thêi gian chÞu ®ùc dao ®éng trong kho¶ng 6-30
6giê, bß t¬ trung b×nh 12 giê, bß c¸i sinh s¶n 18 giê.

- Niªm dÞch ch¶y ra nhiÒu, cµng vÒ cuèi cµng
tr¾ng ®ôc nh­ hå nÕp, ®é keo dÝnh t¨ng.

- ¢m m«n mµu hång ®á, cµng vÒ cuèi cµng thÈm.
- Cæ tö cung më réng, hång ®á.
Rông trøng
Hµnh vi
®éng dôc

DÞch no·n bao

No·n bao
trªn buång
trøng

ThÓ vµng ho¸

- C¬ quan sinh dôc dÇn trë
l¹i tr¹ng th¸i b×nh th­êng
tr¹

(kho¶ng 5 ngµy).
- Con c¸i thê ¬ víi con ®ùc vµ
kh«ng cho giao phèi.
- Niªm dÞch trë thµnh b· ®Ëu.
- Sau khi th«i chÞu ®ùc 10-12
10giê th× rông trøng. Kho¶ng
th×
70%
70% sè lÇn rông trøng vµo
ban ®ªm.
- Cã kho¶ng 50% bß c¸i vµ
50%
90%
90% bß t¬ bÞ ch¶y m¸u trong
giai ®o¹n nµy.
®o¹

No·n bao
11

12

2

Ngo¹i c¶nh: T0, as,
d2, mïi vÞ …

§iÒu hoµ chu kú ®éng dôc
TÝn hiÖu tõ vá n·o

(+)

Hypothalamus
(+)GnRH

(+)

(-)
(-)

(-)

FSH

Inhibin

LH

(-)
ThÓ
vµng

Trøng chÝn
vµ rông
Oestrogen

ThÓ vµng
trªn
buång trøng

Progesteron

13

14

Sãng ph¸t triÓn no·n bao trong
chu kú ®éng dôc

Diễn biến trong chu kỳ động dục ở bò
Rụng trứng

PGF2α

E2

FSH

Rụng trứng

LH

PGF2α
Tiêu th
Tiêu t hể vàng

Noãn bao trội

P4

Hàm l ượng hormone

φ (mm)
15
Thoái hóa

Thể vàng

5

Noãn
Noãn bao
trội

10

Progesterone

Nội mạc tử cung
Động dục

Feed-back

- §Æc tr­ng bëi sù tån t¹i cña thÓ vµng
- NÕu kh«ng cã chöa th× thÓ vµng sÏ thµnh thôc
th×
kho¶ng 8 ngµy sau khi rông trøng vµ tiÕp tôc ho¹t
®éng (tiÕt progesteron) trong vßng 8-9 ngµy n÷a vµ
8n÷
sau ®ã tho¸i ho¸ (ngµy 16-17). Lóc ®ã mét giai ®o¹n
16tiÒn ®éng dôc cña mét chu kú míi l¹i b¾t ®Çu.
- NÕu trøng ®­îc thô tinh th× giai ®o¹n nµy ®­îc thay
th×
thÕ b»ng thêi kú mang thai (thÓ vµng tån t¹i vµ tiÕt
progesteron), ®Î vµ mét thêi kú kh«ng cã ho¹t ®éng
chu kú sau khi ®Î tr­íc khi bß c¸i trë l¹i cã ho¹t ®éng
chu kú tiÕp.

Feed-back

Thêi kú yªn tÜnh

PGF2α

10

0
15

3

6

Sự thoái hoá thể vàng

9

12

18

21
21
16

Ginther et al.,
al.,

Thể vàng

Nội mạc tử cung

(ngày 17 của chu kỳ)

15

Ngày
Ngày sau r ụng trứng
rụ trứ

Động dục

Oxytocin receptors

Oxytocin

PGF2α
α
Oxytoxin
Noãn bao trội
Thể vàng
(ngày 17)

PGF2α
Tiêu thể vàng
17

Rụng trứng

18

3

Ph¸t triÓn no·n bao ë bß ®éng dôc vµ cã thai

néi m¹c tö cung

Phôi

×

Oxytocin
PGF2α

Interferon tau (IFN-τ)

Thể
Thể vàng chửa

P4
φ (mm)
15

PGF2α
Noãn bao
trội

Thể vàng chửa

0

3

6
6

9

12

15

Ngày sau r
ụng trứng

18

21

Tiªu thÓ vµng

Kh«ng rụng trứng

10
10

Rông trøng
Contents
20
1122405