Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 1 - ĐH Xây Dựng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 42 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 1 - ĐH Xây Dựng. Chương 1 Phần mở đầu trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm chung và các bộ phận cơ bản của nhà dân dụng, ký hiệu vật liệu sử dụng trong kiến trúc và xây dựng, sơ đồ kết cấu chịu lực của nhà dân dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-cau-tao-kien-truc-nha-dan-dung-chuong-1-dh-xay-dung-2fdbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
NHÀ DÂN DỤNG

Chương trình dành cho SV các ngành Kiến trúc, Xây dựng
trúc,

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Copyright

2Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương - Nguyên lý cấu tạo kiến trúc nhà
dân dụng - Hội KTS TP. Hồ Chí Minh, 1986.
Nguyễn Đức Thiềm - Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Nhà xuất bản Khoa học kỹ
thuật, 1998.
Công ty tư vấn XDDD Việt Nam - Cấu tạo kiến trúc - Nhà xuất bản Xây dựng, 2003.
Nguyễn Đức Thiềm, Phạm Đình Việt - Kiến trúc (giáo trình dành cho ngành XDDDXDDDCN và tại chức) - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2004.
chức)
Nguyễn Đức Thiềm - Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu - Nhà xuất bản Xây
dựng, 2006.
Bộ môn Kiến trúc Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - Giáo trình Cấu tạo kiến trúc
- Nhà xuất bản Xây dựng, 2007.
TrÞnh Hång ®oµn, NguyÔn Hång Thôc, KhuÊt T©n H­ng – Nhµ cao tÇng: ThiÕt kÕ
vµ X©y dùng – Nhµ XuÊt b¶n X©y dùng, 2003
Francis D.K. Ching - Building Construction illustrated - John Wiley & Sons, Inc,
2008

PHÂN BỐ THỜI GIAN
3

Chương trình học gồm 60 tiết trong đó: 54 tiết học trên lớp (bao gồm học lý thuyết và chữa
bài tập) và 6 tiết làm bài tập tại nhà (3 – 4 bài)
Điểm quá trình bao gồm:
- Điểm ý thức chuyên cần
- Điểm các bài tập
TT

Tên chương

Tiết học

Bài tập

1
2
3
4

Phần mở đầu
Nền và móng
Tường và cột
Sàn

12 tiết
9 tiết
6 tiết
9 tiết

5

Cầu thang

6 tiết

6

Mái

9 tiết

7

Cửa

3 tiết

Cho mặt bằng hình dáng công trình, yêu cầu: vẽ sơ đồ kết
cấu - hệ trục định vị, mặt bằng móng, mặt cắt từ móng đến
hết đỉnh tường tầng 1
Các trường hợp của sàn tại các vị trí đặc biệt như: khu WC,
ban công, khoảng thông tầng … (cho mặt bằng cụ thể)
Thiết kế cầu thang bộ thông thường (cho mặt bằng lồng
thang)
Các trường hợp đặc biệt của mái như: tại giếng trời, sân
trong, mái dốc, mái bằng BTCT (cho mặt bằng cụ thể)

Tổng số

54 tiết

3 - 4 bài tập = 6 tiết bài tập ở nhà

NỘI DUNG MÔN HỌC
4

Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU (12t)
12t)
1.1. Khái niệm chung và các bộ phận cơ
bản của nhà dân dụng

1.2. Ký hiệu vật liệu sử dụng trong kiến trúc
và xây dựng

1. 3. Sơ đồ kết cấu chịu lực của nhà dân
dụng
Chương 2 NỀN VÀ MÓNG (9t)

2.1. Nền móng
2.2. Móng

2.3. Nền nhà
Chương 3 TƯỜNG (6t)

3.1. Khái niệm chung

3.2. Cấu tạo tường chịu lực

3.3. Cấu tạo tường không chịu lực

3.4. Hoàn thiện mặt tường

Chương 4 SÀN (9t)
4.1. Khái niệm chung
4.2. Cấu tạo sàn gỗ
4.3. Cấu tạo sàn BTCT
4.3. Cấu tạo sàn dầm thép, bản BTCT
4.4. Hoàn thiện mặt sàn
Chương 5 CẦU THANG (6t)
5.1. Khái niệm chung
5.2. Cấu tạo thang bộ thông thường vật
liệu BTCT toàn khối
5.3. Cấu tạo một số loại thang khác
Chương 6 MÁI NHÀ (9t)
6.1. Khái niệm
6.2. Cấu tạo mái dốc
6.3. Cấu tạo mái bằng
Chương 7 CỬA (3t)
7.1. Cửa đi
7.2. Cửa sổ

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
NHÀ DÂN DỤNG

CHƯƠNG 1

PHẦN MỞ ĐẦU

1101888

Tài liệu liên quan


Xem thêm