Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 2 - Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích của việc đánh giá hiện trạng công trình, các bước cơ bản đánh giá hiện trạng công trình, một số nội dung khảo sát hiện trạng công trình.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-2-ts-nguyen-hoang-giang-vfdbuq.html

Nội dung


Phần 2
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG

NỘI DUNG CỦA PHẦN 2

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
Í


Á
Á Ệ
Ô
Ì

CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
Á


Á
Á
Ô
Ì

MỘT SỐ NỘI DUNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Đánh giá (kiểm tra) hiện trạng công trình nhằm phát hiện kịp thời sự xuống
cấp hoặc thay đổi công năng của kết cấu. Nội dung đánh giá hiện trạng nên
được duy t ì trong suốt thời gian sử dụng công trình
đ
d trì t
ốt
i
ửd
ô tì h
Việc xác định nguyên nhân và tình trạng hư hỏng của công trình xây dựng là
một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình sửa chữa, gia cường
ột t
hữ b ớ
t
hất t
á t ì h ử hữ
i

công trình bị hư hỏng.
Thông thường không thể đánh giá được mức độ cần thiết của việc sửa chữa
công trình hoặc lựa chọn phương án sửa chữa hợp lý nếu không xác định
được nguồn gốc của các hư hỏng.
hỏng
Trước khi tiến hành những công việc sửa chữa cần phải tiến hành khảo sát
đánh iá tình trạng công t ì h một cách chi tiết nhất nếu có thể
đá h giá tì h t
ô trình ột á h hi
hất ế ó

CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
CÔNG TRÌNH
CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

Theo dõi, đánh giá
hiện trạng công
trình

Phân tích cơ
chế xuống
cấp, hư hỏng


Đánh giá mức độ
và tốc độ xuống
cấp, h hỏ
ấ hư hỏng

Xác định giải
pháp sửa chữa
hoặc gia cường

CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
CÔNG TRÌNH
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
- Nhằm phát hiện kịp thời sự xuống cấp, hư hỏng hoặc thay đổi công
cấp
năng kết cấu
- Theo dõi, kiểm tra hiện trạng công trình thường gồm 04 loại hình
dõi
theo dõi, đánh giá :
+ Kiểm tra, đá h giá hiện t
Kiể t đánh iá hiệ trạng b đầu
ban đầ
+ Kiểm tra thường xuyên
+ Kiểm tra định kỳ
+ Kiểm tra bất thường

1101881

Tài liệu liên quan


Xem thêm