Bài giảng Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 164 | FileSize: 1.72 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Nội dung của bài giảng giới thiệu về môn học bảo vệ bà mẹ và trẻ em, các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở các nước đang phát triển, sức khỏe sinh sản của phụ nữ qua các lứa tuổi, những thành công và thách thức của chương trình làm mẹ an toàn, một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương trình làm mẹ an toàn.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bao-ve-suc-khoe-ba-me-tre-em-xjhbuq.html

Nội dung


TR

NG

I H C Y T CÔNG C NG

BÀI GI NG
B O V S C KHO BÀ M TR EM
(DÙNG CHO CAO H C YTCC)

HÀ N I - 2004

TR

NG

I H C Y T CÔNG C NG

BÀI GI NG
B O V S C KHO BÀ M TR EM
(DÙNG CHO CAO H C YTCC)

HÀ N I - 2004

Ch biên:
Tr n Th Ph

ng Mai

Tham gia biên so n:
V

ng Ti n Hoà

Bùi Th Thu Hà
Tr n

c Thu n

Nguy n

c Hinh

inh Ph

ng Hoà

Hà V n Nh
Th ký biên so n:
Tr n

c Thu n

Lê Minh Thi

M CL C
DANH M C CÁC CH

VI T T T ............................................................................. vi

GI I THI U V MÔN H C B O V BÀ M VÀ TR EM ..................................... 1
1. S L C L CH S PHÁT TRI N C A NGÀNH BVSKBMTE TRÊN TH
GI I VÀ VI T NAM........................................................................................... 1
1.1. S l

c l ch s phát tri n c a ngành BVSKBMTE trên th gi i. ....................... 1

1.2. S l

c l ch s phát tri n c a BVSKBMTE

1.3.

it

Vi t Nam. .................................. 2

ng c a ngành BVSKBMTE................................................................... 5

1.4. S khác nhau gi a S c kho sinh s n và B o v s c kho bà m tr em k ho ch hoá gia ình...................................................................................... 6
2. T!M QUAN TR"NG C A CÔNG TÁC B#O V S$C KHO% BÀ M& TR%
EM VI T NAM ................................................................................................... 7
2.1. Th c tr ng s c kho c a bà m và tr em

Vi t Nam....................................... 7

2.2. T'm quan tr(ng c a công tác b o v s c kho bà m và tr em ......................... 7
3. PH
NG H
NG PH)N )U C A NGÀNH B#O V S$C KHO% BÀ
M& TR% EM............................................................................................................ 8
3.1. Tình hình ch*m sóc S c kho sinh s n trong khu v c ....................................... 8
3.2. Th c hi n các m+c tiêu c a Chi n l c qu c gia v, ch*m sóc s c kho
sinh s n giai o n 2001-2010 .......................................................................... 9
CÁC Y U T
NH H
NG T I S C KHO BÀ M VÀ TR EM CÁC
N
C ANG PHÁT TRI N ....................................................................................... 13
1. GI I VÀ S$C KHO% ............................................................................................ 13
1.1.

nh ngh-a...................................................................................................... 13

1.2. M i liên quan gi a gi i và s c kho ............................................................... 14
1.3. Bình .ng gi i ................................................................................................ 14
2. CÁC Y U T/ #NH H

NG T I S$C KHO% PH0 N1 ..................................... 18

2.1. Kinh t , v*n hoá, xã h2i và chính tr ................................................................ 19
2.2. Phong t+c t3p quán ......................................................................................... 20
2.3. Thích con trai ................................................................................................. 21
2.4. Ti p c3n v i d ch v+ ch*m sóc s c kho ......................................................... 21
2.5.

i,u ki n s ng và làm vi c ............................................................................. 22

3. CHI N L

C NÂNG CAO V TRÍ PH0 N1 ....................................................... 23

S C KHO SINH S N C A PH N

QUA CÁC L A TU!I ................................ 26

1. S$C KHO% SINH S#N ......................................................................................... 26

i

1107211

Tài liệu liên quan


Xem thêm