Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: 5.83 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, phương hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là những nội dung chính trong bài giảng bài 8 Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-8-che-do-dan-chu-xa-hoi-chu-nghia-liy8tq.html

Nội dung


KHOA LÝ LUẬN MÁC ­ LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÔN HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu nội dung thời đại ngày nay? Nêu những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay? HỌC VIỆN HẬU CẦN KHOA LÝ LUẬN MÁC­LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Bài 8: CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Biên soạn: Đại úy Tống Quang Tập MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU MỤC ĐÍCH Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chế độ dân chủ XHCN, sự vận dụng của Đảng ta về dân chủ, từ đó thấy rõ tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm đối với bản thân đồng thời đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái xung quanh vấn đề này YÊU CẦU Nắm được quan niệm về dân chủ, chế độ dân chủ, chế độ dân chủ và hệ thống chính trị XHCN Nắm chắc: Nội dung, bản chất dân chủ XHCN Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay Quán triệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị và trong quân đội I NỘI DUNG II III Trọng tâm: Phần III Trọng điểm: Điểm 2 (I) và (III) ... - tailieumienphi.vn 989227

Tài liệu liên quan


Xem thêm