Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 1: Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 65 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 1: Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động. Nội dung của bài giảng trình bày những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động, một số vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, những khái niệm về bảo hộ lao động, nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-an-toan-lao-dong-va-moi-truong-chuong-1-nhung-van-de-chung-ve-khoa-hoc-zgnbuq.html

Nội dung


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI
KHOA XÂY DỰNG

Môn học
AN TOÀN LAO ĐỘNG
Th.S Phạm Thị Hương

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương 1:

1. Những vấn đề chung về Khoa học
bảo hộ lao động
2. Một số vấn đề về luật pháp, chế độ
chính sách bảo hộ lao động

An toàn là hạnh phúc của mỗi
người lao động

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài học
này, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được những khái
niệm về khái niệm bảo hộ
lao động;
- Nắm được nội dung chủ yếu
của công tác bảo hộ lao
động.
An toàn là hạnh phúc của mỗi
người lao động

3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nội dung chương 1
1. Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động

1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.2 Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác
BHLĐ
1.3 Một số vấn đề thuộc phạm trù lao động
1.4 Những nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ
lao động

An toàn là hạnh phúc của mỗi
người lao động

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nội dung chương 1
2. Một số vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách
bảo hộ lao động
2.1 Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách BHLĐ
của Việt Nam
2.2 Các văn bản pháp luật

An toàn là hạnh phúc của mỗi
người lao động

1114881

Tài liệu liên quan


Xem thêm