An Ninh Quoc Phong

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 6 | FileSize: 0.61 M | File type: DOC
of x

An Ninh Quoc Phong. Tham khảo bài viết 'an ninh quoc phong', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/an-ninh-quoc-phong-rw21tq.html

Nội dung


  1. Câu hỏi : Phân tích sự  cần thiết và  mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ  Bảo vệ  tổ  quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay ? Là Đảng viên cán bộ chủ trì ở cơ sở đồng  chí làm gì để góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi và sẵn sàng tiến hành chiến tranh   nhân dân bảo vệ tổ quốc thắng lợi ? Đảng ta luôn xác  định hai nhiệm vụ chiến lược không thể tách rời của cách  mạng nước ta là  xây dựng chủ  nghĩa xã  hội (CNXH) và  bảo vệ  tổ  quốc xã  hội chủ nghĩa (XHCN). Mọi hoạt  động xây dựng  đều phải kết hợp với hoạt  động bảo vệ; bảo vệ  không chỉ   đối với sự  xâm nhập của kẻ  thù  bên ngoài,  mà còn là sự tự vệ, bảo đảm cho hoạt động bình thường trên các lĩnh vực của  đời sống xã  hội và  ngăn chặn các nguy cơ  nảy sinh từ  bên trong.  Đảng ta   khẳng định: “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng CNXH, chúng   ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ  bảo vệ  tổ  quốc; luôn coi trọng quốc  phòng, an ninh, coi  đó  là  hai nhiệm vụ  gắn bó  chặt chẽ”. Nội dung cơ  bản  nhất của chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện   nay là  tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và  thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn   tỉnh, thành phố,  đặc biệt là  trên các  địa bàn chiến lược. Từ  quan  điểm, tư  tưởng   trên  việc   tiến   hành  vũ   trang   toàn  dân   tiến  hành chiến   tranh  nhân   dânbảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN là vô cùng cần thiết và cấp bách. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã xuất hiện nhiều kiểu, nhiều  hình thái chiến tranh từ  thấp  đến cao như: Chiến tranh chiếm hữu nô  lệ;   Chiến tranh lãnh  địa cát cứ  phong kiến; Chiến tranh  đế  quốc; Chiến tranh   “lạnh”; Chiến tranh quy  ước; Chiến tranh giữa các vì  sao … Song hầu hết  các hình thái chiến tranh  đó đều có bản chất là chiến tranh xâm lược, chiến   tranh do một lực lượng quân sự của giai cấp cầm quyền ở một quốc gia này   nhằm thôn tính và chiếm đoạt đối với một quốc gia hay dân tộc khác. Ngược lại với tất cả  các loại hình chiến tranh xâm lược là  loại hình chiến   tranh nhân dân. Khi  đất nước bị  xâm lăng, một dân tộc cùng nhất tề   đứng  lên để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, giải phóng đất nước, thì dù đó là tự phát hay  được tổ chức, ở mức độ nhất định đều là sự thể hiện tính chất cơ bản của một   cuộc chiến tranh nhân dân, hay nói một cách giản lược chiến tranh nhân dân   là cuộc chiến đấu của nhân dân.
  2. Tuy nhiên, phải từ sau khi có chủ nghĩa Mác – Lê Nin ra đời, tư tưởng và lý   luận về  chiến tranh nhân dân mới thực sự  trở  thành một học thuyết hoàn  chỉnh, và  sau  đó  tiếp tục  được kiểm chứng thành công trên thực tiễn chiến  tranh cách mạng ở các nước XHCN trong suốt bốn thập kỷ từ những năm ba  mươi  đến những năm bảy mươi;  đặc biệt, học thuyết của Mác – Lê  Nin về   chiến tranh nhân dân  đã   được  Đảng Cộng Sản Việt Nam, dưới sự  lãnh  đạo  sáng suốt của Chủ  tịch Hồ  Chí  Minh vận dụng một cách sáng tạo, tài tình   trong  điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, đã phát huy đầy  đủ  sức mạnh tổng hợp, toàn diện của dân tộc Việt Nam,  để  chiến thắng chiến  tranh xâm lược của hai  đế  quốc  đầu sỏ  là  thực dân Pháp và   đế  quốc Mỹ  và  liên tục chiến thắng nhiều kiểu, nhiều loại hình chiến tranh xâm lược của các  thế lực thù địch khác, bảo vệ thành công thành quả cách mạng tháng 8/1945,  giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, đồng thời không ngừng đưa đất nước  Việt Nam phát triển vững mạnh về  mọi mặt theo con  đường XHCN trong  hơn 60 năm qua. Có  thể  nói,  Đảng ta và  Hồ  Chủ  tịch  đã  góp phần bổ  sung  hoàn chỉnh học thuyết Mác – Lê Nin về chiến tranh nhân dân trên một bình  diện mới về cả lý luận và thực tiễn. Như vậy, chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc (không thể  có  hình thái chiến tranh nhân dân  để  xâm lược), là  cuộc chiến tranh chính  nghĩa, tự vệ, cách mạng do nhân dân tiến hành một cách toàn diện ở nước ta,   dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam để bảo vệ vững chắc tổ quốc  Việt Nam XHCN. Đặc trưng của chiến tranh nhân dân: Lực lượng tiến hành chiến tranh là lực   lượng toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; kết hợp  các hình thức, biện pháp  đấu tranh,  đánh  địch toàn diện trên tất cả  các mặt  trận; kết hợp lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị, đấu   tranh vũ trang; bằng chiến tranh nhân dân địa phương và chiến tranh của các  binh đoàn chủ lực; kết hợp tác chiến của lực lượng toàn dân đánh giặc trong  khu vực phòng thủ   địa phương với tác chiến của các binh  đoàn chủ  lực cơ  động. Trong  điều kiện ngày nay, chiến tranh nhân dân của chúng ta là sự  kết hợp   giữa kế thừa tinh hoa lịch sử quân sự thế giới với kế thừa và phát huy truyền 
  3. thống quân sự độc đáo của dân tộc như: “cả nước một lòng chung sức đánh   giặc” ; “lấy ít địch nhiều”; “lấy nhỏ thắng lớn”; “lấy yếu trị mạnh”; kết hợp  chặt chẽ giữa yếu tố  truyền thống và  hiện đại, cụ thể là  đánh bằng mọi loại  vũ khí theo truyền thống dân tộc, kết hợp không ngừng nghiên cứu sử dụng,  phát triển sáng tạo các loại vũ khí, phương tiện hiện  đại theo yêu cầu chiến  tranh công nghệ cao. Đặc điểm hiện nay: Có nhiều thuận lợi to lớn do thành quả từ công cuộc đổi  mới những năm qua, tuy nhiên thời cơ và thách thức đan xen nhau,  đặc biệt   là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chúng ta phải  đối phó với kẻ thù có   tiềm lực mạnh về kinh tế và vũ khí công nghệ cao; chiến sự diễn ra sẽ rất ác   liệt, trên không gian rộng, nhiều chiều và cùng lúc trên mọi nẻo đường trên  bộ, trên biển, trên không, kết hợp với bạo loạn, lật đổ từ bên trong; thậm chí   không loại trừ có vũ khí sinh học. Trong điều kiện hiện nay ta không còn sự  hỗ trợ, viện trợ to lớn của các nước trong khối XHCN như trước đây (viện trợ  không hoàn lại của Liên Xô, Trung Quốc và  các nước anh em, bạn bè  …),  do vậy chỉ dựa vào sức mình là chính, phát huy độc lập tự chủ, phát huy sức  mạnh tổng hợp truyền thống kết hợp với sự ủng hộ của nhân dân và các lực   lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Xuất phát từ những đặc điểm và yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới  này, Nghị  quyết  Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ  X của  Đảng  đã  dự  báo  bên cạnh xu hướng phát triển bình thường của cục diện quốc tế, thì   đối với  nước ta, các thế  lực thù   địch vẫn tiếp tục thực hiện  âm mưu “diễn biến hòa  bình”, sử dụng chiêu bài “dân chủ” “nhân quyền”, “tôn giáo”, hòng làm thay  đổi chế   độ  chính trị   ở  nước ta; chính vì  vậy Tư  tưởng mới về  bảo vệ  tổ   quốc của chúng ta trong tình hình hiện nay thể hiện ở mọi số vấn  đề cơ bản  sau đây: Trước hết, phải nắm vững  đối tượng chiến lược của cách mạng và đối tượng  tác chiến để khắc phục tư tưởng mơ hồ, mất cảnh giác, “để có phương án chủ   động phòng ngừa, tránh bị động, đối đầu, cô lập. Kiên quyết không để xảy ra  những diễn biến xấu. Trong bất cứ tình huống nào cũng không để lâm vào bị  động,  đảm bảo  đủ  sức  đối phó  thắng lợi”.  Đối tượng chiến lược cơ  bản, lâu  dài của cách mạng Việt Nam là  chủ  nghĩa  đế  quốc và  các lực lượng chống  
  4. phá cách mạng Việt Nam; còn đối tượng trực tiếp của cách mạng nước ta là  những thế lực có âm mưu hành động chống phá mục tiêu của chúng ta trong  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đối tượng tác chiến của quân và dân  ta là những lực lượng gây bạo loạn, lật đổ, gây xung  đột vũ trang, hoặc gây  chiến tranh xâm lược kể cả trực tiếp và gián tiếp. Về  phương châm chỉ   đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ  tổ  quốc XHCN Việt  Nam là: Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn   dân, toàn diện; đánh địch trên các chiến trường, tập trung đánh bại địch trên   hướng (khu vực) trọng  điểm; thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian chiến  tranh; vừa chiến đấu, vừa xây dựng, dựa vào sức mình là chính, ra sức tranh   thủ  các  điều kiện quốc tế  thuận lợi trong hoàn cảnh mới, tạo nên sức mạnh  tổng hợp lớn nhất  đánh bại  ý  chí  xâm lược của  địch, giành thắng lợi cho  chiến tranh. Trong  đó, những nội dung cần chú   ý  là: Chiến tranh toàn dân   của ta sẽ khiến cho địch buộc phải đưa vào nước ta hàng chục vạn, thậm chí   hàng triệu quân mà vẫn thấy thiếu, có vũ khí hiện đại cũng khó phát huy hết  tác dụng; đồng thời sẽ làm địch bị đẩy vào vào mâu thuẫn giữa cách đánh tập  trung với phân tán, giữa phòng ngự và tấn công, giữa đánh nhanh và kéo dài;  thực hiện toàn dân  đánh giặc, phải  động viên và tổ chức toàn dân  đứng lên,   sát cánh cùng lực lượng vũ  trang trực tiếp chiến  đấu và  phục vụ  chiến  đấu   chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Nội dung tiến hành chiến tranh toàn diện: Kết hợp chặt chẽ   đấu tranh quân  sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế văn hóa và  tư tưởng; lấy đấu tranh quân sự  là  chủ  yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là  quyết  định. Trong  đó, những  điểm mới về  đấu tranh trên mặt trận tư  tưởng, văn hóa và   đấu tranh kinh tế   cần  được chú  trọng nghiên cứu, nắm vững yêu cầu; cả  hai hình thức  đấu  tranh này phải  được triển khai, hoạt  động tích cực từ  thời bình, có  như  vậy  mới đảm bảo nhu cầu phục vụ có hiệu quả khi có chiến tranh xảy ra. Muốn  duy trì được sức mạnh đánh thắng kẻ thù xâm lược phải kiên cường trụ bám,  củng cố, giữ  vững hậu phương chiến lược và  hậu phương trên từng hướng  chiến trường, trên từng địa phương. Từng địa phương cũng như cả nước phải  phát huy cao nhất nội lực vừa chiến đấu, vừa xây dựng, vừa phải tích cực đẩy 
  5. mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, tích cực lấy vũ khí của địch để đánh địch  .Vừa đánh địch vừa bồi dưỡng lực lượng ta, thực hiện càng đánh càng mạnh . Về  phương thức tiến hành chiến tranh, tập trung  ở  những nội dung: Tiến  hành chiến tranh nhân dân  địa phưong và  chiến tranh bằng các binh  đoàn  chủ  lực, kết hợp chặt chẽ  giữa chiến tranh nhân dân  địa phưong với chiến  tranh bằng các binh đoàn chủ lực. Một số  giải pháp chủ  yếu  để  thực hiện tốt chiến tranh nhân dân bảo vệ  tổ  quốc trong tình hình mới theo những nội dung nêu trên: Trước hết, phải xây  dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt; trong đó phải chú trọng tăng cường xây   dựng “thế  trận lòng dân” , chiến lược quốc phòng toàn dân, an ninh nhân  dân, phòng chống có hiệu quả  mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” “bạo loạn   lật  đổ” của các thế  lực thù   địch, kết hợp với xây dựng các tổ  chức  Đảng,   chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ  vững và  nâng cao vai trò  lãnh  đạo  của các cấp ủy Đảng, phát huy được vai trò và hiệu lực điều hành của chính  quyền và  quyền làm chủ  của nhân dân. Thứ  hai, phải có  những giải pháp  chuẩn bị  tốt cho  đất nước sẵn sàng chống xâm lược, trong  đó  then chốt là  chuẩn bị cho nhân dân, chuẩn bị về kinh tế và chuẩn bị tốt cho lực lượng vũ  trang. Thứ ba, cần có chuẩn bị giải pháp, biện pháp chu đáo để lãnh đạo kịp  thời, chủ   động chuyển  đất nước từ  bình sang thời chiến, nhằm  ổn  định tinh   thần, tâm lý và đời sống nhân dân trong tình trạng có chiến tranh xảy ra. Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng ­ An ninh  đã  mang lại cho tôi rất nhiều  điều hiểu biết về  các vấn  đề  quân sự, quốc   phòng ­ An ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân Tộc; nhiệm vụ  quốc phòng­ An ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ  bảo vệ  Tổ  quốc; chủ  quyền,   biên giới, vùng trời, biển,  đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống  âm mưu  thủ   đoạn chống phá  của các thế  lực thù   địch  đối với cách mạng nước ta;   những văn bản pháp luật về quốc phòng ­ An ninh. Điều này đã mang lại cho  bản thân tôi có  một cái nhìn toàn diện hơn về  tình hình của  đất nước hiện   nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đổi mặt, cũng như lòng tự hào về  truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay, sự tự ý thức  về  vấn  đề  lãnh thổ, biên giới,chủ  quyền và  có  tinh thần cảnh giác cao  độ 
  6. trước những  âm mưu chống phá, lôi kéo của chủ  nghĩa  đế  quốc và  các thế  lực thù địch. Là cán bộ   Đảng viên tại cơ sở  tôi nhận thấy mình cần phải tiếp tục học tập  nghiên cứu nắm vững nội dung, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay.   Những vấn  đề  cơ  bản về  xây dựng nền quốc phòng toàn dân,  âm mưu thủ  đoạn của kẻ thù đối với cách mạng nước ta. Tuyên truyền kiến thức hiểu biết  về Quốc phòng – An ninh với đồng nghiệp tại cơ quan, nhân dân tại nơi cư  trú  nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ  trang cơ  sở,  địa phương vững  mạnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ tổ quốc.
668329