of x

An Easy to Draw Cartoon Rabbit

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: 0.04 M | File type: PDF
0 lần xem

An Easy to Draw Cartoon Rabbit. It's easy to draw your own cute, cuddly cartoon rabbit when you break it down into these four easy to follow steps. While you are drawing, don't forget to hold you pencil lightly so that your lines won't be too dark. This is important so that you can erase any guide shapes at the final step to give you a nice clean drawing. Are you ready to get started? Step 1 - Body and Head Start off by drawing an oval for the rabbit's head, and below that a pear shape for the body. Try and get the placement.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/an-easy-to-draw-cartoon-rabbit-pxe2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện An Easy to Draw Cartoon Rabbit.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật mang đến cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên đang tìm cùng xem ,Thư viện An Easy to Draw Cartoon Rabbit trong thể loại ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được chia sẽ bởi bạn my-thuat đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 5 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có , cartoon animals, cartoon drawing, drawing animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
It's easy to draw your own cute, cuddly cartoon rabbit when you break it down into these four easy to follow steps, bên cạnh đó While you are drawing, don't forget to hold you pencil lightly so that your lines won't be too dark, nói thêm là This is important so that you can erase any guide shapes at the final step to give you a nice clean drawing, nói thêm Are you ready to get started? Step 1 - Body and Head Start off by drawing an oval for the rabbit's head, and below that a pear shape for the body,còn cho biết thêm Try and get the placement, bên cạnh đó An Easy to Draw Cartoon Rabbit It`s easy to draw your own cute, cuddly cartoon rabbit when you break it down into these four easy to follow steps, bên cạnh đó While you are drawing, don`t forget to hold you pencil lightly so that your lines won`t be too dark, bên cạnh đó This is important so that you can erase any guide shapes at the final step to give you a nice clean drawing, nói thêm Are you ready to get started? Step 1 - Body and Head Start off by drawing an oval for the rabbit`s head, and below that a pear shape for the body, tiếp theo là Try and get the placement of these two shapes to look like the example picture, nói thêm là Step 2 - Face &
An Easy to Draw Cartoon Rabbit It`s easy to draw your own cute, cuddly cartoon rabbit when you break it down into these four easy to follow steps. While you are drawing, don`t forget to hold you pencil lightly so that your lines won`t be too dark. This is important so that you can erase any guide shapes at the final step to give you a nice clean drawing. Are you ready to get started? Step 1 - Body and Head Start off by drawing an oval for the rabbit`s head, and below that a "pear" shape for the body. Try and get the placement of these two shapes to look like the example picture. Step 2 - Face & Feet All we`re doing here is adding three simple circles to the head, and two ovals for the rabbit`s feet. Again, pay close attention to the placement of these circles, especially the ones on the face. The two smaller circles on the face will make up the mouth and nose area, and the larger circle will make a big puffy cheek on this cartoon rabbit drawing. Step 3 - Ears, Nose, Arms & Tail First of all erase the overlapping lines from step two so that your rabbit`s feed and head look like they do in this third example drawing. Next, give the rabbit big, floppy ears with two easy curved tube shapes. Note that the ears are much thinner where they meet the rabbit`s head and get wider in the middle. Then draw a small circle for the nose, and some simple curves for the arms and carrot. To make the tail, just draw a half circle from the top of the left foot to halfway up the curve of the rabbit`s back. We`ll add some texture to the tail later to fluff it up a bit. Step 4 - Final Details Just a few curved lines add all the detail to the face. First, draw some upside down "U"s for the eyes, two more U shapes for the mouth and teeth, and then three straight lines on each cheek for the whiskers. Two slightly curved lines on each foot suggest toes. A squiggly three- fingered "hand" shape will add some stalk to the carrot. Once that`s done, add a few circles along the sides of the carrot so that it looks like the rabbit is holding it. Draw a curved line that goes from the neck down to the cartoon rabbit`s belly to show where the fur changes color from the hair on the back to the hair on the stomach. Finally, add some fluffiness to the rabbit`s tail with several bumps.eraser work to get a more interesting wing shape. ... - tailieumienphi.vn 683915

Sponsor Documents