A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 509 | FileSize: 1.34 M | File type: PDF
of x

A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons. The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons, by Fredrick Accum This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons Exhibiting the Fraudulent Sophistications of Bread, Beer, Wine, Spiritous Liquors, Tea, Coffee, Cream, Confectionery, Vinegar, Mustard, Pepper, Cheese, Olive Oil, Pickles, and Other Articles Employed in Domestic Economy.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-treatise-on-adulterations-of-fooda-and-culinary-poisons-t9e2tq.html

Nội dung


TheProjectGutenbergEBookofATreatise onAdulterationsofFood,and CulinaryPoisons,byFredrickAccum ThiseBookisfortheuseofanyone anywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever.Youmay copyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProject GutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineat www.gutenberg.org Title:ATreatiseonAdulterationsof Food,andCulinaryPoisons ExhibitingtheFraudulentSophistications ofBread,Beer, Wine,SpiritousLiquors,Tea,Coffee, Cream,Confectionery, Vinegar,Mustard,Pepper,Cheese,Olive Oil,Pickles,and OtherArticlesEmployedinDomestic Economy Author:FredrickAccum ReleaseDate:August12,2006[EBook #19031] Language:English ***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOK ATREATISEONADULTERATIONS*** ProducedbyBenBeasley,LisaReigel, MichaelZeug,and theOnlineDistributedProofreadingTeam at http://www.pgdp.net. Transcriber`s Note: Greek words that may not display correctly inall browsers are transliterated inthe text using popups like this: βιβλος. Positionyour mouse over the word to see the transliteration. A few typographical errors have beencorrected. They have been marked inthe text withpopups. A complete list of corrections follows the text. A TREATISE ON ADULTERATIONS OF FOOD, AND CULINARY POISONS. ... - tailieumienphi.vn 684351

Tài liệu liên quan


Xem thêm