35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PDF
of x

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 6. Đây là loại mâu thuẫn đặc thù, chỉ tồn tại trong những xã hội có giai cấp đối kháng. 1. Khái niệm - Mâu thuẫn đối kháng là mâu thuẫn giữa những giai cấp, tập đoàn người có khuynh hướng đối lập nhau về lợi ích cơ bản. - Mâu thuẫn không đối kháng là mâu thuẫn giữa những lực lượng có khuynh hướng đối lập nhau về lợi ích không cơ bản. 2. Tính chất và phương pháp giải quyết hai loại mâu thuẫn này là khác nhau..... Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/35-cau-hoi-on-tap-triet-hoc-mac-lenin-part-6-i3dutq.html

Nội dung


  1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 51 Àêy laâ loaåi mêu thuêîn àùåc thuâ, chó töìn taåi trong nhûäng xaä höåi coá giai cêëp àöëi khaáng. 1. Khaái niïåm - Mêu thuêîn àöëi khaáng laâ mêu thuêîn giûäa nhûäng giai cêëp, têåp àoaân ngûúâi coá khuynh hûúáng àöëi lêåp nhau vïì lúåi ñch cú baãn. - Mêu thuêîn khöng àöëi khaáng laâ mêu thuêîn giûäa nhûäng lûåc lûúång coá khuynh hûúáng àöëi lêåp nhau vïì lúåi ñch khöng cú baãn. 2. Tñnh chêët vaâ phûúng phaáp giaãi quyïët hai loaåi mêu thuêîn naây laâ khaác nhau. - Tñnh chêët: Mêu thuêîn àöëi khaáng coá xu hûúáng phaát triïín ngaây caâng gay gùæt lïn, coân mêu thuêîn khöng àöëi khaáng coá xu hûúáng ngaây caâng dõu ài. - Phûúng phaáp vaâ biïån phaáp giaãi quyïët: + Mêu thuêîn àöëi khaáng nhòn chung thûúâng àûúåc giaãi quyïët bùçng baåo lûåc caách maång. + Mêu thuêîn khöng àöëi khaáng thûúâng àûúåc giaãi quyïët bùçng phûúng phaáp giaáo duåc, thuyïët phuåc, phï bònh vaâ tûå phï bònh. Song, duâ tiïën haânh bùçng phûúng phaáp naâo thò caã hai loaåi mêu thuêîn àoá àïìu phaãi giaãi quyïët bùçng àêëu tranh, chûá khöng thïí bùçng caách dung hoaâ, àiïìu hoaâ giûäa caác mùåt àöëi lêåp. 3. YÁ nghôa phûúng phaáp luêån Trong thûåc tiïîn caách maång khöng àûúåc lêîn loan hai loaåi mêu thuêîn naây àïí traánh phaåm phaãi sai lêìm nghiïm troång. Nïëu mêu thuêîn àöëi khaáng maâ xaác àõnh thaânh mêu thuêîn khöng àöëi khaáng thò seä dêîn àïën "hûäu khuynh". Ngûúåc laåi, mêu thuêîn khöng àöëi khaáng — thaânh mêu thuêîn àöëi khaáng thò seä dêîn àïën "taã khuynh" trong viïåc giaãi quyïët mêu thuêîn. Do àoá, cêìn phaãi phên tñch vaâ giaãi quyïët möåt caách khoa hoåc hai loaåi mêu thuêîn naây. http://ebooks.vdcmedia.com
  2. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 52 CÊU 15: Nöåi dung vaâ yá nghôa cuãa quy luêåt tûâ nhûäng thay àöíi vïì lûúång dêîn àïën nhûäng thay àöíi vïì chêët vaâ ngûúåc laåi. Quy luêåt tûâ nhûäng thay àöíi vïì lûúång dêîn àïën nhûäng thay àöíi vïì chêët vaâ ngûúåc laåi laâ möåt trong ba quy luêåt cú baãn cuãa pheáp biïån chûáng duy vêåt. Quy luêåt naây chó roä caách thûác cuãa sûå phaát triïín cuãa sûå vêåt, hiïån tûúång. I. Nöåi dung cuãa quy luêåt lûúång - chêët Möîi sûå vêåt, hiïån tûúång àïìu laâ möåt thïí thöëng nhêët cuãa hai mùåt chêët vaâ lûúång. Àïí hiïíu àûúåc möëi quan hïå biïån chûáng giûäa hai mùåt naây, trûúác hïët cêìn phaãi nùæm vûäng caác khaái niïåm chêët vaâ lûúång. 1. Cùåp phaåm truâ chêët vaâ lûúång - Chêët: laâ möåt phaåm truâ triïët hoåc duâng àïí chó tñnh quy àõnh vöën coá cuãa caác sûå vêåt vaâ hiïån tûúång, laâ sûå thöëng nhêët hûäu cú cuãa nhûäng thuöåc tñnh, laâm cho noá laâ noá vaâ phên biïåt noá vúái caái khaác. Tûâ quan niïåm trïn chuáng ta khöng nïn àöìng nhêët khaái niïåm chêët vúái khaái niïåm thuöåc tñnh. + Möîi sûå vêåt, hiïån tûúång coá nhiïìu thuöåc tñnh. Nhûng nhûäng thuöåc tñnh naây khöng tham gia vaâo viïåc quy àõnh chêët nhû nhau, maâ chó coá nhûäng thuöåc tñnh cú baãn múái quy àõnh chêët cuãa sûå vêåt. Vò thïë, chó khi naâo thuöåc tñnh cú baãn thay àöíi thò chêët cuãa sûå vêåt múái thay àöíi. Khi caác thuöåc tñnh khöng cú baãn coá thïí thay àöíi, nhûng khöng laâm cho chêët cuãa sûå vêåt thay àöíi. + Mùåt khaác, caác thuöåc tñnh cuäng nhû chêët cuãa sûå vêåt chó böåc löå qua nhûäng möëi liïn hïå cuå thïí. Do àoá, viïåc phên biïåt thuöåc tñnh cú baãn vaâ khöng cú baãn, chêët vaâ thuöåc tñnh cuäng chó laâ tûúng àöëi. Vaâ nhû vêåy, möîi sûå vêåt, hiïån tûúång khöng chó coá möåt chêët, maâ coá nhiïìu chêët tuyâ theo nhûäng möëi quan hïå cuå thïí cuãa noá vúái nhûäng caái khaác. + Chêët biïíu hiïån tñnh öín àõnh tûúng àöëi cuãa sûå vêåt, laâ caái vöën coá vaâ khöng taách rúâi sûå vêåt. Do àoá, khöng thïí coá chêët töìn taåi http://ebooks.vdcmedia.com
  3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 53 "thuêìn tuyá" hoùåc phuå thuöåc vaâo caãm giaác chuã quan cuãa con ngûúâi nhû caác nhaâ triïët hoåc duy têm chuã quan quan niïåm. - Lûúång: laâ phaåm truâ triïët hoåc duâng àïí chó tñnh quy àõnh vöën coá cuãa sûå vêåt, vïì mùåt quy möå, trònh àöå phaát triïín cuãa sûå vêåt, biïíu thõ söë lûúång caác thuöåc tñnh, caác yïëu töë... cêëu thaânh sûå vêåt. + Àùåc trûng cuãa lûúång àûúåc biïíu thõ bùçng con söë hoùåc caác àaåi lûúång chó kñch thûúác daâi hay ngùæn, quy mö to hay nhoã, töíng söë nhiïìu hay ñt, trònh àöå cao hay thêëp, töëc àöå nhanh hay chêåm v.v.. Nhûng àöëi vúái caác sûå vêåt phûác taåp, khöng thïí chó diïîn taã bùçng nhûäng con söë chñnh xaác, maâ coân phaãi àûúåc nhêån thûác bùçng khaã nùng trûâu tûúång hoaá. + Cuäng giöëng nhû chêët, lûúång laâ caái khaách quan vöën coá bïn trong cuãa sûå vêåt. + Sûå phên biïåt giûäa chêët vaâ lûúång cuäng laâ tûúng àöëi, nghôa laâ, coá caái úã trong quan hïå naây laâ chêët, nhûng úã trong quan hïå khaác laåi laâ lûúång vaâ ngûúåc laåi. Do àoá, cêìn chöëng quan àiïím siïu hònh tuyïåt àöëi hoaá ranh giúái giûäa chêët vaâ lûúång. 2. Möëi quan hïå biïån chûáng giûäa chêët vaâ lûúång - Chêët vaâ lûúång laâ hai mùåt àöëi lêåp: chêët tûúng àöëi öín àõnh, coân lûúång thûúâng xuyïn biïën àöíi. Song, hai mùåt àoá khöng taách rúâi nhau, maâ taác àöång lêîn nhau möåt caách biïån chûáng. Sûå thöëng nhêët giûäa chêët vaâ lûúång úã trong möåt àöå nhêët àõnh, khi sûå vêåt àang töìn taåi. Àöå laâ möåt phaåm truâ triïët hoåc duâng àïí chó sûå thöëng nhêët giûäa lûúång vaâ chêët, laâ khoaãng giúái haån, maâ trong àoá sûå thay àöíi vïì lûúång chûa laâm thay àöíi cùn baãn vïì chêët cuãa sûå vêåt. Àiïím giúái haån khi maâ lûúång àaåt túái seä laâm thay àöíi chêët cuãa sûå vêåt thò goåi laâ àiïím nuát. - Sûå thay àöíi vïì chêët qua àiïím nuát àûúåc goåi laâ bûúác nhaãy. Àoá laâ bûúác ngoùåt cùn baãn kïët thuác möåt giai àoaån trong sûå biïën àöíi vïì lûúång, laâ sûå giaán àoaån trong quaá trònh biïën àöíi liïn tuåc cuãa caác sûå vêåt. Do vêåy coá thïí noái phaát triïín laâ sûå "àûát àoaån" trong liïn tuåc, laâ traång thaái liïn húåp cuãa caác àiïím nuát. http://ebooks.vdcmedia.com
  4. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 54 - Khi sûå vêåt múái ra àúâi vúái chêët múái laåi coá möåt lûúång múái phuâ húåp, taåo nïn sûå thöëng nhêët múái giûäa chêët vaâ lûúång. Sûå taác àöång cuãa chêët múái àöëi vúái lûúång múái àûúåc biïíu hiïån úã quy mö, nhõp àiïåu phaát triïín múái cuãa lûúång. Toám laåi: Quy luêåt lûúång - chêët àaä chó roä caách thûác biïën àöíi cuãa sûå vêåt vaâ hiïån tûúång. Trûúác hïët, lûúång biïën àöíi dêìn dêìn vaâ liïn tuåc vaâ khi àaåt àïën àiïím nuát (giúái haån cuãa sûå thöëng nhêët giûäa chêët vaâ lûúång) seä dêîn àïën bûúác nhaãy vïì chêët; chêët múái ra àúâi laåi taåo nïn sûå thöëng nhêët múái giûäa chêët vaâ lûúång. Têët nhiïn, thïë giúái sûå vêåt, hiïån tûúång laâ àa daång, phong phuá, do àoá hònh thûác cuãa caác bûúác nhaãy cuäng rêët àa daång vaâ phong phuá. II - YÁ nghôa phûúng phaáp luêån 1. Quy luêåt lûúång chêët coá yá nghôa phûúng phaáp luêån quan troång trong nhêån thûác vaâ hoaåt àöång thûåc tiïîn. Do sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt, trûúác hïët, laâ sûå tñch luyä vïì lûúång vaâ khi sûå tñch luyä vïì lûúång vûúåt quaá giúái haån àöå, thò têët yïëu coá bûúác nhaãy vïì chêët, nïn trong nhêån thûác vaâ hoaåt àöång thûåc tiïîn cêìn chöëng caã hai khuynh hûúáng: thûá nhêët, "taã khuynh" - tû tûúãng nön noáng, chuã quan duy yá chñ, thïí hiïån úã chöî khi chûa coá sûå tñch luyä vïì lûúång àaä muöën thûåc hiïån bûúác nhaãy vïì chêët; thûá hai, "hûäu khuynh" - tû tûúãng baão thuã, chúâ àúåi, khöng daám thûåc hiïån bûúác nhaãy vïì chêët, khi àaä coá sûå tñch luyä àêìy àuã vïì lûúång hoùåc chó nhêën maånh àïën sûå biïën àöíi dêìn dêìn vïì lûúång. 2. Cêìn coá thaái àöå khaách quan khoa hoåc vaâ coá quyïët têm thûåc hiïån caác bûúác nhaãy khi coá caác àiïìu kiïån àêìy àuã. http://ebooks.vdcmedia.com
  5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 55 CÊU 16: Nöåi dung vaâ yá nghôa cuãa quy luêåt phuã àõnh cuãa phuã àõnh. Quy luêåt phuã àõnh cuãa phuã àõnh laâ möåt trong ba quy luêåt cú baãn cuãa pheáp biïån chûáng duy vêåt, chó roä khuynh hûúáng cuãa sûå vêån àöång, phaát triïín cuãa sûå vêåt vaâ sûå liïn hïå giûäa caái múái vaâ caái cuä. Àïí hiïíu àûúåc baãn chêët cuãa quy luêåt, trûúác hïët cêìn nùæm àûúåc khaái niïåm phuã àõnh vaâ phuã àõnh biïån chûáng. I - Phuã àõnh vaâ phuã àõnh biïån chûáng 1. Khaái niïåm phuã àõnh Trong thïë giúái vêåt chêët, caác sûå vêåt àïìu coá quaá trònh sinh ra, töìn taåi, mêët ài vaâ àûúåc thay thïë bùçng sûå vêåt khaác. Sûå thay thïë caái cuä bùçng caái múái laâ sûå phuã àõnh. Nhû vêåy, phuã àõnh laâ thuöåc tñnh khaách quan cuãa thïë giúái vêåt chêët. 2. Khaái niïåm phuã àõnh biïån chûáng Nïëu quan àiïím siïu hònh coi phuã àõnh laâ sûå xoaá boã hoaân toaân caái cuä, thò triïët hoåc Maác - Lïnin coi phuã àõnh laâ sûå phuã àõnh biïån chûáng - sûå phuã àõnh coá kïë thûâa, taåo àiïìu kiïån cho sûå phaát triïín. - Quan niïåm vïì sûå phuã àõnh biïån chûáng nhû trïn têët yïëu seä gùæn vúái sûå giaãi quyïët mêu thuêîn vaâ thûåc hiïån bûúác nhaãy. Chñnh sûå ra àúâi cuãa sûå vêåt múái vïì chêët phaãi thöng qua viïåc giaãi quyïët mêu thuêîn (àoá cuäng chñnh laâ bûúác nhaãy vïì chêët). 3. Nhûäng àùåc àiïím cuãa phuã àõnh biïån chûáng - Tñnh khaách quan thïí hiïån úã chöî nguyïn nhên cuãa phuã àõnh nùçm ngay trong baãn thên sûå vêåt. Àoá laâ kïët quaã cuãa viïåc giaãi quyïët mêu thuêîn bïn trong cuãa sûå vêåt vaâ cuãa quaá trònh tûâ nhûäng tñch luyä vïì lûúång dêîn àïën sûå nhaãy voåt vïì chêët. - Tñnh kïë thûâa: Caái múái ra àúâi trïn cú súã cuãa caái cuä àoá laâ sûå phuã àõnh coá kïë thûâa. Phuã àõnh coá kïë thûâa - sûå loaåi boã nhûäng yïëu töë àaä löîi thúâi, laåc hêåu, gêy caãn trúã cho sûå phaát triïín; àöìng thúâi cuäng choån loåc, giûä laåi nhûäng yïëu töë tñch cûåc vaâ caãi biïën ài cho phuâ húåp vúåi caái múái. II - Nöåi dung cuãa quy luêåt phuã àõnh cuãa phuã àõnh http://ebooks.vdcmedia.com
  6. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 56 - Thïë giúái vêåt chêët vêån àöång vaâ phaát triïín diïîn ra thöng qua quaá trònh phuã àõnh biïån chûáng vö têån. Sûå phaát triïín cuãa caác sûå vêåt diïîn ra qua nhiïìu lêìn phuã àõnh, taåo ra möåt khuynh hûúáng ài tûâ thêëp àïën cao coá tñnh chu kyâ. Tñnh chu kyâ cuãa sûå phuã àõnh biïån chûáng biïíu hiïån úã chöî thöng qua möåt söë lêìn phuã àõnh, caái múái xuêët hiïån dûúâng nhû lùåp laåi caái cuä nhûng trïn cú súã cao hún. Thñ duå: Haåt luáa Cêy luáa Böng luáa (khùèng àõnh) (1) (phuã àõnh) (2) (phuã àõnh cuãa phuã àõnh) + Qua sûå phuã àõnh lêìn thûá nhêët, sûå vêåt chuyïín thaânh mùåt àöëi lêåp vúái chñnh mònh (cêy luáa phuã àõnh haåt luáa). + Qua sûå phuã àõnh lêìn thûá hai, sûå vêåt múái naây laåi chuyïín thaânh mùåt àöëi lêåp vúái noá vaâ dûúâng nhû trúã laåi daång ban àêìu nhûng trïn cú súã cao hún (böng luáa phuã àõnh cêy luáa). Nhû vêåy, kïët quaã cuãa sûå phuã àõnh cuãa phuã àõnh laâ caái töíng húåp têët caã nhûäng yïëu töë tñch cûåc àaä àûúåc phaát triïín tûâ trûúác, trong caái khùèng àõnh ban àêìu vaâ caái phuã àõnh lêìn thûá nhêët. Àoá laâ sûå "loåc boã" biïån chûáng nhûäng giai àoaån àaä qua àïí àaåt àïën caái múái vïì chêët cao hún. Àoá chñnh laâ quaá trònh "loåc boã" biïån chûáng. ÚÃ thñ duå trïn, qua hai lêìn phuã àõnh sûå vêåt traãi qua möåt chu kyâ phaát triïín. Roä raâng, úã sûå vêåt àún giaãn, ñt ra cuäng phaãi thöng qua hai lêìn phuã àõnh múái coá àûúåc sûå phaát triïín, úã caác sûå vêåt phûác taåp söë lêìn phuã àõnh coá thïí nhiïìu hún. Sûå phuã àõnh cuãa phuã àõnh laâ sûå kïët thuác cuãa möåt chu kyâ phaát triïín, àöìng thúâi laåi laâ àiïím xuêët phaát cuãa möåt chu kyâ múái vaâ cûá nhû thïë tiïëp tuåc maäi maäi, taåo nïn hònh thaái "xoaáy trön öëc" cuãa sûå phaát triïín. III - YÁ nghôa phûúng phaáp luêån 1. Quy luêåt phuã àõnh cuãa phuã àõnh àaä chó roä sûå phaát triïín laâ khuynh hûúáng chung, laâ têët yïëu cuãa caác sûå vêåt, hiïån tûúång trong thïë giúái khaách quan. Song, quaá trònh phaát triïín khöng diïîn ra theo àûúâng thùèng maâ quanh co phûác taåp, phaãi traãi qua nhiïìu lêìn phuã http://ebooks.vdcmedia.com
  7. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 57 àõnh, nhiïìu khêu trung gian. Àiïìu àoá giuáp chuáng ta traánh àûúåc caách nhòn phiïën diïån, giaãn àún trong viïåc nhêån thûác caác sûå vêåt, hiïån tûúång, àùåc biïåt laâ caác hiïån tûúång xaä höåi. 2. Quy luêåt phuã àõnh cuãa phuã àõnh cuäng khùèng àõnh tñnh têët thùæng cuãa caái múái, vò caái múái, laâ caái ra àúâi phuâ húåp vúái quy luêåt phaát triïín cuãa sûå vêåt. Mùåc duâ khi múái ra àúâi, caái múái coá thïí coân non yïëu, song noá laâ caái tiïën böå hún, laâ giai àoaån phaát triïín cao hún vïì chêët so vúái caái cuä. Vò vêåy, trong nhêån thûác vaâ hoaåt àöång thûåc tiïîn cêìn coá yá thûác phaát hiïån ra caái múái, taåo àiïìu kiïån cho caái múái phaát triïín. 3. Trong khi phï phaán caái cuä, cêìn phaãi biïët saâng loåc, kïë thûâa nhûäng yïëu töë húåp lyá cuãa caái cuä, traánh thaái àöå "hû vö chuã nghôa", "phuã àõnh saåch trún". http://ebooks.vdcmedia.com
  8. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 58 CÊU 17: Möëi quan hïå biïån chûáng giûäa caái chung vaâ caái riïng, yá nghôa phûúng phaáp luêån cuãa noá. I. Khaái niïåm caái chung, caái riïng vaâ caái àún nhêët 1. Caái chung laâ phaåm truâ triïët hoåc duâng àïí chó nhûäng mùåt, nhûäng thuöåc tñnh, nhûäng möëi quan hïå giöëng nhau úã nhiïìu sûå vêåt, hiïån tûúång hay quaá trònh riïng leã. 2. Caái riïng laâ phaåm truâ triïët hoåc duâng àïí chó möåt sûå vêåt, möåt hiïån tûúång, möåt quaá trònh riïng leã nhêët àõnh. 3. Caái àún nhêët laâ phaåm truâ triïët hoåc duâng àïí chó nhûäng mùåt, thuöåc tñnh chó coá úã möåt kïët cêëu vêåt chêët nhêët àõnh, maâ khöng lùæp laåi úã kïët cêëu khaác. II. Möëi quan hïå biïån chûáng giûäa caái chung, caái riïng vaâ caái àún nhêët Pheáp biïån chûáng duy vêåt cho rùçng, caái riïng vaâ caái chung àïìu töìn taåi khaách quan vaâ giûäa chuáng coá sûå thöëng nhêët biïån chûáng. Cuå thïí: 1. Caái chung chó töìn taåi trong caái riïng, thöng qua caái riïng. Àiïìu àoá coá nghôa laâ khöng coá caái chung thuêìn tuyá, trûâu tûúång töìn taåi bïn ngoaâi caái riïng. Thñ duå: Thuöåc tñnh cú baãn cuãa vêåt chêët laâ vêån àöång. Vêån àöång laåi töìn taåi dûúái caác hònh thûác riïng biïåt nhû vêån àöång vêåt lyá, vêån àöång hoaá hoåc, vêån àöång xaä höåi v.v.. 2. Caái riïng chó töìn taåi trong möëi liïn hïå vúái caái chung. Àiïìu àoá coá nghôa laâ khöng coá caái riïng àöåc lêåp thuêìn tuyá khöng coá caái chung vúái nhûäng caái riïng khaác. Thñ duå: Caác chïë àöå kinh tïë - chñnh trõ riïng biïåt àïìu bõ chi phöëi búãi caác quy luêåt chung cuãa xaä höåi nhû: quy luêåt quan hïå saãn xuêët phuâ húåp vúái lûåc lûúång saãn xuêët. 3. Caái chung laâ böå phêån cuãa caái riïng, coân caái riïng khöng gia nhêåp hïët vaâo caái chung. Caái riïng phong phuá hún caái chung, vò ngoaâi nhûäng àùåc àiïím gia nhêåp vaâo caái chung, caái riïng coân coá nhûäng àùåc àiïím riïng biïåt maâ chó riïng noá coá. http://ebooks.vdcmedia.com
  9. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 59 Caái chung laâ caái sêu sùæc hún caái riïng búãi vò noá phaãn aánh nhûäng mùåt, nhûäng thuöåc tñnh, nhûäng möëi liïn hïå bïn trong, têët nhiïn, öín àõnh, phöí biïën töìn taåi trong caái riïng cuâng loaåi. Caái chung gùæn liïn hïå vúái caái baãn chêët, quy àõnh sûå töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt. 4. Caái àún nhêët vaâ caái chung coá thïí chuyïín hoaá lêîn nhau; coá thïí coi àêy laâ sûå chuyïín hoaá giûäa hai mùåt àöëi lêåp. Sûå chuyïín hoaá giûäa caái àún nhêët vaâ caái chung diïîn ra theo hai hûúáng: caái àún nhêët biïën thaânh caái chung, laâm sûå vêåt phaát triïín vaâ ngûúåc laåi, caái chung biïën thaânh caái àún nhêët, laâm cho sûå vêåt dêìn dêìn mêët ài. III. YÁ nghôa phûúng phaáp luêån 1. Caái chung vaâ caái riïng thöëng nhêët vúái nhau, nïn trong nhêån thûác vaâ hoaåt àöång thûåc tiïîn, chuáng ta phaãi biïët phaát hiïån caái chung vaâ caá biïåt hoaá caái chung, khi aáp duång vaâo caái riïng. 2. Giûäa caái chung vaâ caái àún nhêët coá sûå chuyïín hoaá lêîn nhau. Cêìn phaãi taåo àiïìu kiïån cho sûå chuyïín hoaá caái àún nhêët tiïën böå thaânh caái chung vaâ biïën caái chung laåc hêåu thaânh caái àún nhêët. http://ebooks.vdcmedia.com
  10. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 60 CÊU 18: Möëi quan hïå biïån chûáng giûäa nöåi dung vaâ hònh thûác, yá nghôa phûúng phaáp luêån cuãa vêën àïì. I. Khaái niïåm nöåi dung vaâ hònh thûác 1. Nöåi dung laâ phaåm truâ chó toaân böå nhûäng yïëu töë, nhûäng mùåt vaâ nhûäng quaá trònh taåo nïn sûå vêåt. 2. Hònh thûác laâ phaåm truâ chó phûúng thûác töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt, laâ hïå thöëng caác möëi liïn hïå tûúng àöëi öín àõnh giûäa caác yïëu töë cuãa noá. II. Möëi quan hïå biïån chûáng giûäa nöåi dung vaâ hònh thûác 1. Nöåi dung vaâ hònh thûác gùæn boá chùåt cheä vúái nhau. Khöng coá möåt hònh thûác naâo laåi khöng chûáa nöåi dung vaâ khöng coá möåt nöåi dung naâo laåi khöng töìn taåi trong möåt hònh thûác nhêët àõnh. 2. Nöåi dung giûä vai troâ quyïët àõnh. Sûå biïën àöíi vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt bao giúâ cuäng bùæt àêìu tûâ nöåi dung. Coân hònh thûác cuäng biïën àöíi nhûng biïën àöíi chêåm hún. Nöåi dung biïën àöíi buöåc hònh thûác biïën àöíi theo cho phuâ húåp vúái noá. Tuy nhiïn khöng phaãi luác naâo cuäng coá sûå phuâ húåp tuyïåt àöëi giûäa nöåi dung vaâ hònh thûác. 3. Hònh thûác do nöåi dung quyïët àõnh nhûng hònh thûác luön luön coá tñnh àöåc lêåp tûúng àöëi vaâ taác àöång trúã laåi nöåi dung. Hònh thûác phuâ húåp vúái nöåi dung seä thuác àêíy sûå phaát triïín cuãa nöåi dung, ngûúåc laåi, seä kòm haäm sûå phaát triïín êëy. III- YÁ nghôa phûúng phaáp luêån 1. Nöåi dung vaâ hònh thûác luön luön gùæn boá hûäu cú vúái nhau, do àoá trong hoaåt àöång thûåc tiïîn cêìn traánh sûå taách rúâi hoùåc tuyïåt àöëi hoaá möåt trong hai mùåt àoá. 2. Vò nöåi dung quyïët àõnh hònh thûác cho nïn khi xeát àoaán sûå vêåt, trûúác hïët phaãi cùn cûá vaâo nöåi dung, àöìng thúâi thêëy àûúåc sûå taác àöång cuãa hònh thûác àöëi vúái nöåi dung. Do àoá trong hoaåt àöång thûåc tiïîn cêìn nùæm vûäng möëi quan hïå giûäa nöåi dung vaâ hònh thûác àïí coá sûå àiïìu chónh, aáp duång möåt caách linh hoaåt. http://ebooks.vdcmedia.com
309580