300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 29 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B. 300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B I. GRAMMAR (300 SENTENCES) 1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on 2. Do the children go to school every day?-..................... a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. 3. What ............ now? a. is the time b. does the time c. is time 4. They always go to school ............. bicycle. a. with b. in c. on 5. What color ........... his new car? a. have b. is c. does 6. Are there many students in Room 12?-- ................................................... a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some.... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/300-cau-trac-nghiem-luyen-thi-bang-a-b-x79ttq.html

Nội dung


304555