300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 29 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B. 300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B I. GRAMMAR (300 SENTENCES) 1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on 2. Do the children go to school every day?-..................... a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. 3. What ............ now? a. is the time b. does the time c. is time 4. They always go to school ............. bicycle. a. with b. in c. on 5. What color ........... his new car? a. have b. is c. does 6. Are there many students in Room 12?-- ................................................... a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/300-cau-trac-nghiem-luyen-thi-bang-a-b-x79ttq.html

Nội dung


304555